SURAH MARYAM (Transliterasi Rumi, Audio & Terjemahan)

Ini adalah panduan Surah Maryam dengan Transliterasi Rumi

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga disediakan.

Terjemahan setiap ayat dan tafsir ayat juga turut disertakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Maryam mempunyai 98 ayat.

Surah ini termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, kerana ham­pir keseluruhan ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah, bahkan se­belum sahabat-sahabat baginda berhijrah ke negeri Habsyi.

Menurut riwayat dari Ibnu Mas’ud, Jaafar bin Abi Thalib membacakan permulaan Surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikut­nya sewaktu dia datang berhijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke Negeri Habsyi.

Surah ini dinamakan Maryam, kerana surah ini mengandungi kisah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam yang ajaib, iaitu melahirkan puteranya Isa AS, sedangkan dia belum pernah dinikahi atau tidur dengan mana-mana lelaki.

Kelahiran Isa a.s tanpa bapa merupakan suatu bukti kekuasaan Allah SWT.

Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini, diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, iaitu dikabulkan doa Nabi Zakariya alaihissalam oleh Allah agar beliau dianugerahi seorang putera sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaan baginda, sedangkan usia baginda sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan terjadi.

Ayat-ayat berkaitan keimanan:

 • Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendaki-Nya, kendatipun menyimpang dari hukum-hukum alam. [9], [21]
 • Nabi Isa alaihissalam bukan anak Allah kerana mustahil Allah mem­punyai anak. [30]-[35]
 • Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada rasul-rasul membawa wahyu atas perintah Allah. [64]
 • Di hari kiamat orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri. [95]
 • Semua manusia akan menghadap Tuhan sebagai hamba. [93]

Kisah-kisah dalam surah ini:

 • Allah mengabulkan doa Nabi Zakariya alaihissalam untuk memperoleh anak, sekalipun usia be­liau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul. [7]
 • Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. [22]-[26]
 • Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapanya. [41]-[50]
 • Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang dipilih oleh Allah. [51]
 • Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang benar dalam janjinya. [54]
 • Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang sangat kuat kepercayaannya. [56]

Isu-isu lain dalam surah ini:

 • Ancaman terhadap orang yang meninggalkan solat dan mengikuti hawa nafsunya. [59]
 • Khabar gembira untuk orang-orang yang telah bertaubat dan mengerjakan amal-amal yang soleh. [60]-[61]
 • Keadaan di syurga. [62]
 • Membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk bergelimang dalam kesesatannya adalah sunnah Allah. [75]

Bacaan Surah Maryam (Transliterasi Rumi)

1

kāf hā yā ‘aīn ṣād

Terjemahan Ayat

Kaaf, Haa, Yaa, Ain, Saad


2

żikru raḥmati rabbika ‘abdahū zakariyyā

Terjemahan Ayat

(Ini ialah) perihal limpahan rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad), kepada hambaNya Zakaria.


3

iż nādā rabbahū nidā’an khafiyyā

Terjemahan Ayat

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Zakaria berdoa kepada tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan.


4

qāla rabbi innī wahanal-‘aẓmu minnī wasyta‘alar-ra’su syaibaw wa lam akum bidu‘ā’ika rabbi syaqiyyā

Terjemahan Ayat

Ia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku, dan aku – wahai Tuhanku – tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu.


5

wa innī khiftul-mawāliya miw warā’ī wa kānatimra’atī ‘āqiran fa hablī mil ladunka waliyyā

Terjemahan Ayat

Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul, oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki.


6

yariṡunī wa yariṡu min āli ya‘qūba waj‘alhu rabbi raḍiyyā

Terjemahan Ayat

Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub, dan jadikanlah dia – wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai”.


7

yā zakariyyā innā nubasysyiruka bigulāminismuhū yaḥyā lam naj‘al lahū min qablu samiyyā

Terjemahan Ayat

(Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya):”Wahai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu, seorangpun yang senama dengannya”.


8

qāla rabbi annā yakūnu lī gulāmuw wa kānatimra’atī ‘āqiraw wa qad balagtu minal-kibari ‘itiyyā

Terjemahan Ayat

Nabi Zakaria bertanya: “Wahai Tuhanku! Bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak, sedang isteriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya?”


9

qāla każālik, qāla rabbuka huwa ‘alayya hayyinuw wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai’ā

Terjemahan Ayat

Penyeru itu menjawab: Demikian keadaannya – janganlah dihairankan, Tuhanmu berfirman, “Hal itu mudah bagiKu kerana sesungguhnya Aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun.”


10

qāla rabbij‘al lī āyah, qāla āyatuka allā tukalliman-nāsa ṡalāṡa layālin sawiyyā

Terjemahan Ayat

Nabi Zakaria merayu lagi: “Wahai Tuhanku! Jadikanlah satu tanda bagiku (yang menunjukkan isteriku mengandung)”, Allah Taala berfirman: ” Tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat”.


11

fa kharaja ‘alā qaumihī minal-miḥrābi fa auḥā ilaihim an sabbiḥū bukrataw wa ‘asyiyyā

Terjemahan Ayat

Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari Mihrab (tempat sembahyangnya), lalu ia memberi isyarat kepada mereka: “Hendaklah kamu bertasbih (mengerjakan ibadat kepada Allah) pagi dan petang”.


12

yā yaḥyā khużil-kitāba biquwwah, wa ātaināhul-ḥukma ṣabiyyā

Terjemahan Ayat

Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya Hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak.


13

wa ḥanānam mil ladunnā wa zakāh, wa kāna taqiyyā

Terjemahan Ayat

dan (Kami mengurniakannya) rahmat dari sisi Kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya, dan ia seorang yang bertaqwa.


14

wa barram biwālidaihi wa lam yakun jabbāran ‘aṣiyyā

Terjemahan Ayat

Dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya, dan ia pula tidak sombong angkuh atau derhaka.


15

wa salāmun ‘alaihi yauma wulida wa yauma yamūtu wa yauma yub‘aṡu ḥayyā

Terjemahan Ayat

Dan (Kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan, dan pada hari ia mati, serta pada hari ia dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).


16

ważkur fil-kitābi maryam, iżintabażat min ahlihā makānan syarqiyyā

Terjemahan Ayat

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur.


17

fattakhażat min dūnihim ḥijābā, fa arsalnā ilaihā rūḥanā fa tamaṡṡala lahā basyaran sawiyyā

Terjemahan Ayat

Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka Kami hantarkan kepadanya: Roh dari kami lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya.


18

qālat innī a‘ūżu bir-raḥmāni minka in kunta taqiyyā

Terjemahan Ayat

Maryam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada (Allah) Ar-Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertaqwa.


19

qāla innamā ana rasūlu rabbiki li’ahaba laki gulāman zakiyyā

Terjemahan Ayat

Ia berkata: “Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci”.


20

qālat annā yakūnu lī gulāmuw wa lam yamsasnī basyaruw wa lam aku bagiyyā

Terjemahan Ayat

Maryam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat?”


21

qāla każālik, qāla rabbuki huwa ‘alayya hayyin, wa linaj‘alahū āyatal lin-nāsi wa raḥmatam minnā, wa kāna amram maqḍiyyā

Terjemahan Ayat

Ia menjawab: “Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan, Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu, dan Kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami) untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari Kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.


22

fa ḥamalathu fantabażat bihī makānan qaṣiyyā

Terjemahan Ayat

Maka Maryam hamilah mengandungnya, lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh.


23

fa ajā’ahal-makhāḍu ilā jiż‘in-nakhlah, qālat yā laitanī mittu qabla hāżā wa kuntu nas-yam mansiyyā

Terjemahan Ayat

(Ketika ia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma), ia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang!


24

fa nādāhā min taḥtihā allā taḥzanī qad ja‘ala rabbuki taḥtaki sariyyā

Terjemahan Ayat

Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya:” Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai.


25

wa huzzī ilaiki bijiż‘in-nakhlati tusāqiṭ ‘alaiki ruṭaban janiyyā

Terjemahan Ayat

Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak.


26

fa kulī wasyrabī wa qarrī ‘ainā, fa immā tarayinna minal-basyari aḥadan fa qūlī innī nażartu lir-raḥmāni ṣauman fa lan ukallimal-yauma insiyyā

Terjemahan Ayat

Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) Ar-Rahman, (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapapun dari kalangan manusia pada hari ini.


27

fa atat bihī qaumahā taḥmiluh, qālū yā maryamu laqad ji’ti syai’an fariyyā

Terjemahan Ayat

Kemudian baliklah ia kepada kaumnya dengan mendokong anaknya mereka pun menempelaknya dengan berkata: Wahai Maryam! Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya!


28

yā ukhta hārūna mā kāna abūkimra’a sau’iw wa mā kānat ummuki bagiyyā

Terjemahan Ayat

Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!


29

fa asyārat ilaīh, qālū kaifa nukallimu man kāna fil-mahdi ṣabiyyā

Terjemahan Ayat

Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata (dengan hairannya): “Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?”


30

qāla innī ‘abdullāh, ātāniyal-kitāba wa ja‘alanī nabiyyā

Terjemahan Ayat

Ia menjawab:” Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Ia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi.


31

wa ja‘alanī mubārakan aina mā kuntu wa auṣānī biṣ-ṣalāti waz-zakāti mā dumtu ḥayyā

Terjemahan Ayat

Dan Ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.


32

wa barram biwālidatī wa lam yaj‘alnī jabbāran syaqiyyā

Terjemahan Ayat

Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.


33

was-salāmu ‘alayya yauma wulittu wa yauma amūtu wa yauma ub‘aṡu ḥayyā

Terjemahan Ayat

Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)”.


34

żālika ‘īsabnu maryam, qaulal-ḥaqqillażī fīhi yamtarūn

Terjemahan Ayat

Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya.


35

mā kāna lillāhi ay yattakhiża miw waladin subḥānah, iżā qaḍā amran fa innamā yaqūlu lahū kun fa yakūn

Terjemahan Ayat

Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Ia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Ia berfirman kepadanya: “Jadilah engkau”, lalu menjadilah ia.


36

wa innallāha rabbī wa rabbukum fa‘budūh, hāżā ṣirāṭum mustaqīm

Terjemahan Ayat

Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan Dia inilah jalan yang betul – lurus “.


37

fakhtalafal-aḥzābu mim bainihim, fa wailul lillażīna kafarū mim masyhadi yaumin ‘aẓīm

Terjemahan Ayat

Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir (yang berselisihan) itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.


38

asmi‘ bihim wa abṣir yauma ya’tūnanā lākiniẓ-ẓālimūnal-yauma fī ḍalālim mubīn

Terjemahan Ayat

Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang mengadap Kami pada hari akhirat. Tetapi orang-orang yang zalim (dengan perbuatan kufur dan maksiat) pada masa di dunia ini, berada dalam kesesatan yang nyata


39

wa anżirhum yaumal-ḥasrati iż quḍiyal-amr, wa hum fī gaflatiw wa hum lā yu’minūn

Terjemahan Ayat

Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka (yang ingkar) di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman.


40

innā naḥnu nariṡul-arḍa wa man ‘alaihā wa ilainā yurja‘ūn

Terjemahan Ayat

Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya, dan kepada Kamilah mereka akan dikembalikan.


41

ważkur fil-kitābi ibrāhīm, innahū kāna ṣiddīqan nabiyyā

Terjemahan Ayat

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Ibrahim, sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar, lagi menjadi Nabi.


42

iż qāla li’abīhi yā abati lima ta‘budu mā lā yasma‘u wa lā yubṣiru wa lā yugnī ‘anka syai’ā

Terjemahan Ayat

Ketika ia berkata kepada bapanya:” Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikitpun?


43

yā abati innī qad jā’anī minal-‘ilmi mā lam ya’tika fattabi‘nī ahdika ṣirāṭan sawiyyā

Terjemahan Ayat

Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku, aku akan memimpinmu ke jalan yang betul.


44

yā abati lā ta‘budisy-syaiṭān, innasy-syaiṭāna kāna lir-raḥmāni ‘aṣiyyā

Terjemahan Ayat

Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.


45

yā abati innī akhāfu ay yamassaka ‘ażābum minar-raḥmāni fa takūna lisy-syaiṭāni waliyyā

Terjemahan Ayat

Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari (Allah) Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya, maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi Syaitan di dalam neraka.


46

qāla arāgibun anta ‘an ālihatī yā ibrāhīm, la’illam tantahi la’arjumannaka wahjurnī maliyyā

Terjemahan Ayat

(Bapanya) menjawab: “Patutkah engkau bencikan tuhan-tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku sudah tentu aku akan meluntarmu dengan batu, dan (ingatlah lebih baik) engkau tinggalkan daku sepanjang masa”.


47

qāla salāmun ‘alaīk, sa’astagfiru laka rabbī, innahū kāna bī ḥafiyyā

Terjemahan Ayat

Nabi Ibrahim berkata: ” Selamat tinggalah ayah, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu, sesungguhnya Ia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsanNya kepadaku.


48

wa a‘tazilukum wa mā tad‘ūna min dūnillāhi wa ad‘ū rabbī ‘asā allā akūna bidu‘ā’i rabbī syaqiyyā

Terjemahan Ayat

Dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang kamu sembah yang lain dari Allah, dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas, mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tidak menjadi hampa (dan derhaka seperti kamu)”.


49

fa lamma‘tazalahum wa mā ya‘budūna min dūnillāhi wahabnā lahū isḥāqa wa ya‘qūb, wa kullan ja‘alnā nabiyyā

Terjemahan Ayat

Maka apabila ia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain dari Allah kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya), dan Yaakub (cucunya), dan kedua-duanya Kami jadikan berpangkat Nabi.


50

wa wahabnā lahum mir raḥmatinā wa ja‘alnā lahum lisāna ṣidqin ‘aliyyā

Terjemahan Ayat

Dan Kami kurniakan kepada mereka dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia.


51

ważkur fil-kitābi mūsā innahū kāna mukhlaṣaw wa kāna rasūlan nabiyyā

Terjemahan Ayat

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Musa, sesungguhnya ia adalah orang pilihan, dan adalah ia seorang Rasul, lagi Nabi.


52

wa nādaināhu min jānibiṭ-ṭūril-aimani wa qarrabnāhu najiyyā

Terjemahan Ayat

Dan Kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina, dan Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan Kami.


53

wa wahabnā lahū mir raḥmatinā akhāhu hārūna nabiyyā

Terjemahan Ayat

Dan Kami kurniakan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya: Harun, yang juga berpangkat Nabi.


54

ważkur fil-kitābi ismā‘īla innahū kāna ṣādiqal-wa‘di wa kāna rasūlan nabiyyā

Terjemahan Ayat

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Ismail, sesungguhnya ia adalah benar menepati janji dan adalah ia seorang Rasul, lagi berpangkat Nabi.


55

wa kāna ya’muru ahlahū biṣ-ṣalāti waz-zakāti wa kāna ‘inda rabbihī marḍiyyā

Terjemahan Ayat

Dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya!


56

ważkur fil-kitābi idrīsa innahū kāna ṣiddīqan nabiyyā

Terjemahan Ayat

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah ia amat benar (tutur katanya dan imannya), serta ia seorang Nabi.


57

wa rafa‘nāhu makānan ‘aliyyā

Terjemahan Ayat

Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya.


58

ulā’ikallażīna an‘amallāhu ‘alaihim minan-nabiyyīna min żurriyyati ādama wa mim man ḥamalnā ma‘a nūḥiw wa min żurriyyati ibrāhīma wa isrā’īla wa mim man hadainā wajtabainā, iżā tutlā ‘alaihim āyātur-raḥmāni kharrū sujjadaw wa bukiyyā

Terjemahan Ayat

Mereka itulah sebahagian dari Nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam, dan dari keturunan orang-orang yang Kami bawa (dalam bahtera) bersama-sama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, dan (dari keturunan) Israil- dan mereka itu adalah dari orang-orang yang Kami beri hidayah petunjuk dan Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat (Allah) Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis.


59

fa khalafa mim ba‘dihim khalfun aḍā‘uṣ-ṣalāta wattaba‘usy-syahawāti fa saufa yalqauna gayyā

Terjemahan Ayat

Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat), maka mereka akan menghadapi azab (dalam neraka),


60

illā man tāba wa āmana wa ‘amila ṣāliḥan fa ulā’ika yadkhulūnal-jannata wa lā yuẓlamūna syai’ā

Terjemahan Ayat

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu akan masuk Syurga, dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikitpun, –


61

jannāti ‘adninillatī wa‘adar-raḥmānu ‘ibādahū bil-gaīb, innahū kāna wa‘duhū ma’tiyyā

Terjemahan Ayat

(Iaitu) Syurga ” Adn ” yang telah dijanjikan oleh (Allah) Ar-Rahman kepada hamba-hambaNya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang ghaib, sesungguhnya Tuhan itu, janjiNya tetap berlaku.


62

lā yasma‘ūna fīhā lagwan illā salāmā, wa lahum rizquhum fīhā bukrataw wa ‘asyiyyā

Terjemahan Ayat

Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik, dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya, pagi dan petang (sepanjang masa).


63

tilkal-jannatullatī nūriṡu min ‘ibādinā man kāna taqiyyā

Terjemahan Ayat

Itulah taman Syurga yang Kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang. yang bertaqwa dari hamba-hamba Kami.


64

wa mā natanazzalu illā bi’amri rabbik, lahū mā baina aidīnā wa mā khalfanā wa mā baina żālika wa mā kāna rabbuka nasiyyā

Terjemahan Ayat

Dan (berkatalah malaikat): “Kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di antara itu, dan tiadalah Tuhanmu itu lupa, –


65

rabbus-samāwāti wal-arḍi wa mā bainahumā fa‘bud-hu waṣṭabir li‘ibādatih, hal ta‘lamu lahū samiyyā

Terjemahan Ayat

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadaNya, adakah engkau mengetahui sesiapapun yang senama dan sebanding denganNya?


66

wa yaqūlul-insānu a’iżā mā mittu lasaufa ukhraju ḥayyā

Terjemahan Ayat

Dan manusia (yang kafir) berkata: “Apa! Apabila aku mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup semula?”


67

awalā yażkurul-insānu annā khalaqnāhu min qablu wa lam yaku syai’ā

Terjemahan Ayat

Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa Kami telah menciptakan dia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apapun?


68

fa wa rabbika lanaḥsyurannahum wasy-syayāṭīna ṡumma lanuḥḍirannahum ḥaula jahannama jiṡiyyā

Terjemahan Ayat

Oleh itu, demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Sesungguhnya Kami akan himpunkan mereka yang kafir itu beserta syaitan-syaitan di Padang Mahsyar, kemudian Kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka Jahannam.


69

ṡumma lananzi‘anna min kulli syī‘atin ayyuhum asyaddu ‘alar-raḥmāni ‘itiyyā

Terjemahan Ayat

Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan, mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) Ar-Rahman, di antara mereka.


70

ṡumma lanaḥnu a‘lamu billażīna hum aulā bihā ṣiliyyā

Terjemahan Ayat

Kemudian, sesungguhnya Kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar dangan api neraka itu.


71

wa im minkum illā wāriduhā, kāna ‘alā rabbika ḥatmam maqḍiyyā

Terjemahan Ayat

Dan tiada seorangpun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, (yang demikian) adalah satu perkara yang mesti (berlaku) yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu.


72

ṡumma nunajjillażīnattaqaw wa nażaruẓ-ẓālimīna fīhā jiṡiyyā

Terjemahan Ayat

Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang bertaqwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim (dengan kekufurannya dan maksiatnya) tinggal berlutut di dalam neraka itu.


73
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓاۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

wa iżā tutlā ‘alaihim āyātunā bayyinātin qālallażīna kafarū lillażīna āmanū ayyul-farīqaini khairum maqāmaw wa aḥsanu nadiyyā

Terjemahan Ayat

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: “Puak yang manakah (dari kami dan kamu) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih elok majlis perhimpunannya?


74

wa kam ahlaknā qablahum min qarnin hum aḥsanu aṡāṡaw wa ri’yā

Terjemahan Ayat

Dan berapa banyak kaum-kaum (yang ingkar) sebelum mereka, kami telah binasakan, sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata.


75

qul man kāna fiḍ-ḍalālati falyamdud lahur-raḥmānu maddā, ḥattā iżā ra’au mā yū‘adūna immal-‘ażāba wa immas-sā‘ah, fa saya‘lamūna man huwa syarrum makānaw wa aḍ‘afu jundā

Terjemahan Ayat

Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesiapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah (Allah) Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu, hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, – sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka (pada saat itu) mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokong-penyokongnya.”


76

wa yazīdullāhullażīnahtadau hudā, wal-bāqiyātuṣ-ṣāliḥātu khairun ‘inda rabbika ṡawābaw wa khairum maraddā

Terjemahan Ayat

Dan Allah akan menambahi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk, dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedah-faedahnya itu, lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.


77

afa ra’aitallażī kafara bi āyātinā wa qāla la’ūtayanna mālaw wa waladā

Terjemahan Ayat

Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan (wahai Muhammad), akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami serta ia berkata: “Demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anak-pinak pada hari akhirat?”


78

aṭṭala‘al-gaiba amittakhaża ‘indar-raḥmāni ‘ahdā

Terjemahan Ayat

Adakah ia telah mengetahui akan perkara yang ghaib, atau adakah ia telah membuat perjanjian dengan (Allah) Ar-Rahman mengenainya?


79

kallā, sanaktubu mā yaqūlu wa namuddu lahū minal-‘ażābi maddā

Terjemahan Ayat

Tidak sekali-kali! Kami akan menulis apa yang dikatakannya, dan Kami akan tambahi baginya dari azab seksa, berganda-ganda.


80

wa nariṡuhū mā yaqūlu wa ya’tīnā fardā

Terjemahan Ayat

Dan Kami akan warisi (harta benda dan anak-pinak) yang dikatakannya itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri.


81

wattakhażū min dūnillāhi ālihatal liyakūnū lahum ‘izzā

Terjemahan Ayat

Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka.


82

kallā, sayakfurūna bi‘ibādatihim wa yakūnūna ‘alaihim ḍiddā

Terjemahan Ayat

Tidak sekali-kali! Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya, dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka.


83

alam tara annā arsalnasy-syayāṭīna ‘alal-kāfirīna ta’uzzuhum azzā

Terjemahan Ayat

Tidakkah engkau mengetahui (Wahai Muhammad) bahawa Kami telah menghantarkan Syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh?


84

fa lā ta‘jal ‘alaihim, innamā na‘uddu lahum ‘addā

Terjemahan Ayat

Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar itu, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka.


85

yauma naḥsyurul-muttaqīna ilar-raḥmāni wafdā

Terjemahan Ayat

(Ingatlah) hari Kami himpunkan orang-orang yang bertaqwa untuk mengadap (Allah) Ar-Rahman, dengan berpasuk-pasukan.


86

wa nasūqul-mujrimīna ilā jahannama wirdā

Terjemahan Ayat

Dan Kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam, dalam keadaan dahaga.


87

lā yamlikūnasy-syafā‘ata illā manittakhaża ‘indar-raḥmāni ‘ahdā

Terjemahan Ayat

Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat, kecuali orang yang telah mengikat perjanjian (dengan iman dan amal yang soleh) di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatNya!.


88

wa qāluttakhażar-raḥmānu waladā

Terjemahan Ayat

Dan mereka yang kafir berkata: “(Allah) Ar-Rahman, mempunyai anak.”


89

laqad ji’tum syai’an iddā

Terjemahan Ayat

Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya!


90

takādus-samāwātu yatafaṭṭarna minhu wa tansyaqqul-arḍu wa takhirrul-jibālu haddā

Terjemahan Ayat

Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian, dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap, –


91

an da‘au lir-raḥmāni waladā

Terjemahan Ayat

Kerana mereka mendakwa mengatakan: (Allah) Ar-Rahman mempunyai anak.


92

wa mā yambagī lir-raḥmāni ay yattakhiża waladā

Terjemahan Ayat

Padahal tiadalah layak bagi (Allah) Ar-Rahman, bahawa Ia mempunyai anak.


93

in kullu man fis-samāwāti wal-arḍi illā ātir-raḥmāni ‘abdā

Terjemahan Ayat

Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada (Allah) Ar-Rahman, sebagai hamba.


94

laqad aḥṣāhum wa ‘addahum ‘addā

Terjemahan Ayat

Demi sesungguhnya! Allah telah mengira mereka (dengan pengetahuanNya) serta menghitung mereka satu persatu.


95

wa kulluhum ātīhi yaumal-qiyāmati fardā

Terjemahan Ayat

Dan mereka masing-masing akan datang mengadapNya pada hari kiamat dengan seorang diri.


96

innallażīna āmanū wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti sayaj‘alu lahumur-raḥmānu wuddā

Terjemahan Ayat

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.


97

fa innamā yassarnāhu bilisānika litubasysyira bihil-muttaqīna wa tunżira bihī qaumal luddā

Terjemahan Ayat

Maka sesungguhnya Kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertaqwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya.


98

wa kam ahlaknā qablahum min qarn, hal tuḥissu minhum min aḥadin au tasma‘u lahum rikzā

Terjemahan Ayat

Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang Kami telah binasakan sebelum mereka, engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorangpun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu.

Asbabun Nuzul (Sebab Turun Ayat)

doa selepas baca quran
Ayat 64

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّاۚ

Dan (berkatalah malaikat): “Kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita serta apa yang di antara itu, dan tiadalah Tuhanmu itu lupa, –

Sebab Turunnya Ayat

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang berkata, “Rasulullah ﷺ bertanya kepada Jibril, ‘Mengapa kamu tidak datang menjengukku lebih sering daripada yang biasanya kamu lakukan?’ Kemudian turunlah ayat, ‘Dan tidaklah Kami (Jibril), turun (ke dunia) kecuali dengan izin Tuhanmu.‘” (Surah Al-Najm: Ayat 38) 589

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, yang berkata, “Jibril tidak turun selama empat puluh hari.” Kemudian Ikrimah meriwayatkan hadis yang sama. 590

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, yang berkata, “Nabi ﷺ bertanya kepada Jibril, ‘Kedudukan manakah yang paling dicintai oleh Allah dan tanah manakah yang paling dibenci oleh Allah?’ Jibril menjawab, ‘Aku tidak tahu, aku perlu bertanya kepada Allah.’ Jibril turun, tetapi lambat. Kemudian Nabi ﷺ berkata, ‘Kamu datang lambat, sehingga aku mengira kamu marah padaku.’ Lalu Jibril menjawab, ‘Dan tidaklah kami (Jibril) turun (ke dunia) kecuali dengan izin Tuhanmu.’591

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ketika orang-orang Quraisy bertanya tentang Ashabul Kahfi, Rasulullah ﷺ tidak mendapat wahyu dari Allah selama lima belas malam. Ketika Jibril turun, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, “Engkau terlambat.” Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tersebut. 592

Ayat 77

اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًاۗ

Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan (wahai Muhammad), akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami serta ia berkata: “Demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anak-pinak pada hari akhirat?”

Sebab Turunnya Ayat

Asy-Syaikhani dan orang lain meriwayatkan dari Khabbab bin Al Arat, yang berkata, “Aku pergi ke Al-Ashi bin Wa’il As-Sahmi untuk menagih hutangku darinya.

Kemudian Al-Ashi berkata, ‘Aku tidak akan memberikan wang itu kepadamu kecuali jika engkau mengingkari Muhammad.’

Aku berkata, ‘Tidak, aku tidak akan melakukannya sampai engkau mati dan kemudian dibangkitkan kembali.’

Al-Ashi berkata, ‘Apakah aku akan mati dan kemudian dibangkitkan kembali?’ Aku berkata, ‘Ya.’

Al-Ashi berkata, ‘Aku memiliki harta dan anak-anak, jadi aku akan membayar hutangmu.’

Kemudian turunlah ayat, ‘Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan, “Pasti aku akan diberi harta dan anak-anak.” 593

Ayat 96

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah ke Madinah merasa kesepian kerana berpisah dengan para sahabatnya di Makkah iaitu Syaibah bin Rabi’ah, Utbah bin Rabi’ah, dan Umayyah bin Khalaf.

Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.”

Abdurrahman berkata, “Maksudnya adalah kasih sayang di hati orang-orang yang beriman.” [594]


Nota Hujung

588 Surah ini diturunkan di Mekah, kecuali dua ayat iaitu ayat 58 dan 71. Dalam kitab As-Sirah oleh Muhammad bin Ishaq dan Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Ibnu Mas’ud, disebutkan kisah hijrah ke Tanah Habasyah dari Mekah, di mana Ja’far bin Abu Thalib membacakan permulaan Surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan para sahabatnya. Rujukan dapat dilihat di Ibnu Katsir (3/158) dan Al-Qurthubi (6/4243).

589 Sahih: Al-Bukhari (4731) dalam Bab At-Tafsir, dan Bab Bad’u Al-Khalq (3218).

590 Sahih: At-Tirmidzi (4167) dan Ahmad

591 Ibnu Katsir (3/185) meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Mujahid, Abu Hatim, dan lain-lain.

 • Dalam riwayat Ikrimah disebutkan bahawa Rasulullah bertanya kepada Jibril, “Kenapa kamu tidak turun untuk melawatiku lebih kerap daripada yang selama ini kamu datang padaku?” Jibril menjawab, “Sesungguhnya aku lebih rindu kepadamu, tetapi aku hanya menjalankan perintah.”
 • Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim disebutkan bahawa Jibril berkata, “Bagaimana aku boleh datang kepadamu sedangkan kamu tidak memotong kukumu, tidak menggunakan siwak, tidak membersihkan celah-celah jari-jarimu, dan tidak mencukur kumismu?”

592 Sudah disebutkan takhrijnya pada ayat 23 dan 24 surat Al-Kahfi.

593 Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2091) dalam Bab Al-Buyu’ dan Muslim (2795) dalam Bab Al-Qiyamah wa Shifah Al-Munafiqin. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Khabbab adalah seorang pandai besi. Ibnu Katsir juga meriwayatkannya (3/192).

594 Ibnu Katsir (3/199) menyebutkan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah atsar mengenai ayat ini yang turun ketika Abdurrahman bin Auf pergi berhijrah. Atsar tersebut dianggap salah kerana surah ini secara keseluruhan diturunkan di Mekah, dan tidak ada yang diturunkan setelah hijrah.

Selain itu, sanad dari riwayat tersebut tidak sahih. Wallahu A’lam.

Kelebihan Surah Maryam

1. Memberi Kekuatan Emosi

Keadaan hormon badan yang tidak stabil sepanjang kehamilan menyebabkan ibu berasa cepat letih, hilang selera makan, tidak selesa dan emosi tidak stabil.

Apabila membaca surah Maryam ini konsisten dan penuh yakin dengan pertolongan Allah ibu mampu menjalani fasa mencabar kehamilan dengan lebih tenang kerana mampu menstabilkan emosi.

2. Meningkatkan Rasa Yakin Diri

Kisah Maryam yang terpaksa mengharungi tempoh kehamilan seorang diri ditambah pula dengan fitnah dan cemuhan masyarakat sekeliling, bagai satu suntikan padu kepada ibu hamil agar tabah semasa hamil.

Kisah Maryam akan meningkat keyakinan diri ibu bahawasanya, dia juga mampu mengharungi kesulitan sepanjang kehamilan.

3. Husnuzon Dengan Perancangan Allah SWT

Surah Maryam akan mendidik ibu agar lebih berhusnuzon dengan perancangan Allah.

Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang pasti akan bersama ibu mengharungi perasaan bercampur baur sepanjang kehamilan apatah lagi saat kelahiran hampir tiba.

Dalam Surat Maryam diceritakan bahawa sebelum pertolongan Allah, Maryam sempat putus asa sebab rasa sakit selama persalinan.

Termaktub dalam QS. Maryam ayat 23-25:

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: “Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak bererti, lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya:

“Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma vang masak kepadamu”

4. Memperoleh Anak Yang Berjasa Kepada Orang Tua Dan Masyarakat

Salah satu doa yang terkandung dalam Surat Maryam adalah doa bagi ibu hamil agar anakya kelak menjadi anak yang berjasa kepada ibu bapa dan masyarakat sekeliling

“Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka” (QS. Maryam: 14)

Nota Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu anda yang sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berharap panduan ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian yang memerlukan bantuan sebegini.

Saya berdoa agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

0 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments