SURAH YUSUF RUMI (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

Surah Yusuf

Ini adalah panduan bacaan Surah Yusuf (transliterasi Rumi)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat, dengan transliterasi rumi.

Bantuan audio juga akan disediakan bagi memperbetulkan sebutan. Selain itu, terjemahan maksud setiap ayat turut dinyatakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Yusuf ini mengandungi 111 ayat.

Surah ini termasuk golongan surah-surah Makkiyyah kerana diturunkan di Mekah sebelum hijrah.

Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah kerana mesej berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf alaihissalam.

Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi baginda, sedangkan baginda sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahui tentang kisah tersebut.

Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam kitab “Ad-Dalail” bahawa segolongan orang Yahudi masuk agama lslam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf alaihissalam ini, kerana sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Dari cerita Yusuf alaihissalam ini, Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap baginda dalam menjalankan tugasnya.

Intipati Dalam Surah Ini

Ayat-ayat berkaitan keimanan:

  • Kenabian Yusuf alaihissalam dan mukjizat-mukjizatnya. [Ayat 22, 37-49]
  • Ketentuan yang berhubungan de­ngan keagamaan adalah hak Allah semata-mata. [ayat 76]
  • Qadha Allah tak dapat diubah. [ayat 67]
  • Para rasul semuanya lelaki. [ayat 109]

Ayat-ayat berkaitan hukum:

  • Keharusan merahsiakan sesuatu untuk menghindari fitnah. [ayat 29]
  • Barang dan anak te­muan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan. [ayat 19]
  • Boleh melakukah helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. [ayat 70-79]

Kisah-kisah:

  • Riwayat Nabi Yusuf alaihissalam bersaudara dengan orang tua mereka Ya’kub alaihissalam.

Lain-lain:

  • Beberapa dari sifat dan tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf alaihissalam. [ayat 23, 33, 50-53, 59, 77, 89-92, 99-100]
  • Persamaan antara agama para nabi-nabi iala tauhid. [ayat 38]

Bacaan Surah Yusuf Rumi (Transliterasi)

1

alif lām rā, tilka āyātul-kitābil-mubīn

Maksud:

Alif, Laam, Raa’. Ini ialah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.


2

innā anzalnāhu qur’ānan ‘arabiyyal la‘allakum ta‘qilūn

Maksud:

Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya.


3

naḥnu naquṣṣu ‘alaika aḥsanal-qaṣaṣi bimā auḥainā ilaika hāżal-qur’āna wa in kunta min qablihī laminal-gāfilīn

Maksud:

Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya.


4

iż qāla yūsufu li’abīhi yā abati innī ra’aitu aḥada ‘asyara kaukabaw wasy-syamsa wal-qamara ra’aituhum lī sājidīn

Maksud:

(Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya: “Wahai ayahku! Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan, aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku”.


5

qāla yā bunayya lā taqṣuṣ ru’yāka ‘alā ikhwatika fa yakīdū laka kaidā, innasy-syaiṭāna lil-insāni ‘aduwwum mubīn

Maksud:

Bapanya berkata:” Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.


6

wa każālika yajtabīka rabbuka wa yu‘allimuka min ta’wīlil-aḥādīṡi wa yutimmu ni‘matahū ‘alaika wa ‘alā āli ya‘qūba kamā atammahā ‘alā abawaika min qablu ibrāhīma wa isḥāq, inna rabbaka ‘alīmun ḥakīm

Maksud:

Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub: sebagaimana Ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu: Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.


7

laqad kāna fī yūsufa wa ikhwatihī āyātul lis-sā’ilīn

Maksud:

Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar).


8

iż qālū layūsufu wa akhūhu aḥabbu ilā abīnā minnā wa naḥnu ‘uṣbah, inna abānā lafī ḍalālim mubīn

Maksud:

(Kisah itu bermula) ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama sendiri): “Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata.”


9

uqtulū yūsufa awiṭraḥūhu arḍay yakhlu lakum wajhu abīkum wa takūnū mim ba‘dihī qauman ṣāliḥīn

Maksud:

(Ramai di antara mereka berkata):” Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna”.


10

qāla qā’ilum minhum lā taqtulū yūsufa wa alqūhu fī gayābatil-jubbi yaltaqiṭhu ba‘ḍus-sayyārati in kuntum fā‘ilīn

Maksud:

Salah seorang di antara mereka berkata: “Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam pergi, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu”.


11

qālū yā abānā mā laka lā ta’mannā ‘alā yūsufa wa innā lahū lanāṣiḥūn

Maksud:

Mereka pun (pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu) berkata: Wahai ayah kami! Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya?


12

arsilhu ma‘anā gaday yarta‘ wa yal‘ab wa innā lahū laḥāfiẓūn

Maksud:

Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya”.


13

qāla innī layaḥzununī an tażhabū bihī wa akhāfu ay ya’kulahuż-żi’bu wa antum ‘anhu gāfilūn

Maksud:

Bapa mereka menjawab: “Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya “.


14

qālū la’in akalahuż-żi’bu wa naḥnu ‘uṣbatun innā iżal lakhāsirūn

Maksud:

Mereka berkata: “Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi”.


15

fa lammā żahabū bihī wa ajma‘ū ay yaj‘alūhu fī gayābatil-jubb, wa auḥainā ilaihi latunabbi’annahum bi’amrihim hāżā wa hum lā yasy‘urūn

Maksud:

Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, (mereka pun melakukan yang demikian), dan kami pula ilhamkan kepadanya:” Sesungguhnya engkau (wahai Yusuf, akan terselamat, dan) akan memberi tahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar (dan tidak mengingatinya lagi) “


16

wa jā’ū abāhum ‘isyā’ay yabkūn

Maksud:

Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil (buat-buat) menangis.


17

qālū yā abānā innā żahabnā nastabiqu wa taraknā yūsufa ‘inda matā‘inā fa akalahuż-żi’b, wa mā anta bimu’minil lanā wa lau kunnā ṣādiqīn

Maksud:

Mereka berkata: “Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala, dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar”.


18

wa jā’ū ‘alā qamīṣihī bidamin każib, qāla bal sawwalat lakum anfusukum amrā, fa ṣabrun jamīl, wallāhul-musta‘ānu ‘alā mā taṣifūn

Maksud:

Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata: “Tidak! Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolonganNya, mengenai apa yang kamu katakan itu.”


19

wa jā’at sayyāratun fa arsalū wāridahum fa adlā dalwah, qāla yā busyrā hāżā gulām, wa asarrūhu biḍā‘ah, wallāhu ‘alīmum bimā ya‘malūn

Maksud:

Dan (semasa Yusuf dalam perigi) datanglah ke tempat itu satu rombongan (ahli perniagaan) yang sedang dalam perjalanan, lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka, (setelah sampainya ke perigi itu) dia pun menghulurkan timbanya (dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya) ia berseru dengan katanya: “Hai, (ini) sungguh mengembirakan! Ini adalah seorang budak lelaki (yang cantik parasnya)”. (Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang) serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya (untuk dijual) sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.


20

wa syarauhu biṡamanim bakhsin darāhima ma‘dūdah, wa kānū fīhi minaz-zāhidīn

Maksud:

Dan (setelah berlaku perundingan) mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya.


21

wa qālallażisytarāhu mim miṣra limra’atihī akrimī maṡwāhu ‘asā ay yanfa‘anā au nattakhiżahū waladā, wa każālika makkannā liyūsufa fil-arḍi wa linu‘allimahū min ta’wīlil-aḥādīṡ, wallāhu gālibun ‘alā amrihī wa lākinna akṡaran-nāsi lā ya‘lamūn

Maksud:

Dan (setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir), berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada isterinya: “Berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak”. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi (Mesir untuk dihormati dan disayangi), dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkanNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.


22

wa lammā balaga asyuddahū ātaināhu ḥukmaw wa ‘ilmā, wa każālika najzil-muḥsinīn

Maksud:

Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.


23

wa rāwadathullatī huwa fī baitihā ‘an nafsihī wa gallaqatil-abwāba wa qālat haita lak, qāla ma‘āżallāhi innahū rabbī aḥsana maṡwāy, innahū lā yufliḥuẓ-ẓālimūn

Maksud:

Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, dan perempuan itupun menutup pintu-pintu serta berkata: “Marilah ke mari, aku bersedia untukmu”. Yusuf menjawab: “Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan yang keji itu), sesungguhnya Tuhanku telah memuliharaku dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya”.


24

wa laqad hammat bihī wa hamma bihā, lau lā ar ra’ā burhāna rabbih, każālika linaṣrifa ‘anhus-sū’a wal-faḥsyā’, innahū min ‘ibādinal-mukhlaṣīn

Maksud:

Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). Demikianlah (takdir Kami) untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba Kami yang dibersihkan dari segala dosa.


25

wastabaqal-bāba wa qaddat qamīṣahū min duburiw wa alfayā sayyidahā ladal-bāb, qālat mā jazā’u man arāda bi’ahlika sū’an illā ay yusjana au ‘ażābun alīm

Maksud:

Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang, lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata (kepada suaminya): Tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksanya”.


26

qāla hiya rāwadatnī ‘an nafsī wa syahida syāhidum min ahlihā, in kāna qamīṣuhū qudda min qubulin fa ṣadaqat wa huwa minal-kāżibīn

Maksud:

Yusuf pula berkata: “Dia lah yang memujukku berkehendakkan diriku”. (Suaminya tercengang mendengarnya) dan seorang dari keluarga perempuan itu (yang ada bersama-sama) tampil memberi pendapatnya dengan berkata:” “Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta.


27

wa in kāna qamīṣuhū qudda min duburin fa każabat wa huwa minaṣ-ṣādiqīn

Maksud:

Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar”.


28

fa lammā ra’ā qamīṣahū qudda min duburin qāla innahū min kaidikunn, inna kaidakunna ‘aẓīm

Maksud:

Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia: “Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya.


29

yūsufu a‘riḍ ‘an hāżā wastagfirī liżambiki innaki kunti minal-khāṭi’īn

Maksud:

Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Dan engkau (Wahai Zulaikha), mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah!”


30

wa qāla niswatun fil-madīnatimra’atul-‘azīzi turāwidu fatāhā ‘an nafsih, qad syagafahā ḥubbā, innā lanarāhā fī ḍalālim mubīn

Maksud:

Dan (sesudah itu) perempuan-perempuan di bandar Mesir (mencaci hal Zulaikha dengan) berkata: Isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya (Yusuf) berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cintanya (kepada Yusuf) itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya, sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata.”


31

fa lammā sami‘at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a‘tadat lahunna muttaka’aw wa ātat kulla wāḥidatim minhunna sikkīnaw wa qālatikhruj ‘alaihinn, fa lammā ra’ainahū akbarnahū wa qaṭṭa‘na aidiyahunna wa qulna ḥāsya lillāhi mā hāżā basyarā, in hāżā illā malakun karīm

Maksud:

Maka apabila ia (Zulaikha) mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada – tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia (kepada Yusuf): “Keluarlah di hadapan mereka”. Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata: “Jauhnya Allah dari kekurangan! Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia!”


32

qālat fa żālikunnallażī lumtunnanī fīh, wa laqad rāwattuhū ‘an nafsihī fasta‘ṣam, wa la’il lam yaf‘al mā āmuruhū layusjananna wa layakūnam minaṣ-ṣāgirīn

Maksud:

(Zulaikha) berkata: “Inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya! Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya, dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh tentulah ia akan dipenjarakan, dan akan menjadi dari orang-orang yang hina.”


33

qāla rabbis-sijnu aḥabbu ilayya mimmā yad‘ūnanī ilaīh, wa illā taṣrif ‘annī kaidahunna aṣbu ilaihinna wa akum minal-jāhilīn

Maksud:

Yusuf (merayu kehadrat Allah Taala dengan) berkata: “Wahai Tuhanku! Aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika Engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka, dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya”.


34

fastajāba lahū rabbuhū fa ṣarafa ‘anhu kaidahunn, innahū huwas-samī‘ul ‘alīm

Maksud:

Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka, sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.


35

ṡumma badā lahum mim ba‘di mā ra’awul-āyāti layasjununnahū ḥattā ḥīn

Maksud:

Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu, serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda (yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan) hingga ke suatu masa.


36

wa dakhala ma‘ahus-sijna fatayān, qāla aḥaduhumā innī arānī a‘ṣiru khamrā, wa qālal-ākharu innī arānī aḥmilu fauqa ra’sī khubzan ta’kuluṭ-ṭairu minh, nabbi’nā bita’wīlih, innā narāka minal-muḥsinīn

Maksud:

Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya (bertanya kepada Yusuf dengan) berkata: “Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur “. Dan berkata pula yang seorang lagi: “Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung.” (kemudian keduanya berkata): “Terangkanlah kepada kami akan takbirnya. Sesungguhnya kami memandangmu: dari orang-orang yang berbuat kebaikan (untuk umum)”.


37

qāla lā ya’tīkumā ṭa‘āmun turzaqānihī illā nabba’tukumā bita’wīlihī qabla ay ya’tiyakumā, żālikumā mimmā ‘allamanī rabbī, innī taraktu millata qaumil lā yu’minūna billāhi wa hum bil-ākhirati hum kāfirūn

Maksud:

Yusuf menjawab: “(Aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan) tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu (tiap-tiap hari dalam penjara), melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya, sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan ugama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat.


38

wattaba‘tu millata ābā’ī ibrāhīma wa isḥāqa wa ya‘qūb, mā kāna lanā an nusyrika billāhi min syaī’, żālika min faḍlillāhi ‘alainā wa ‘alan-nāsi wa lākinna akṡaran-nāsi lā yasykurūn

Maksud:

Dan aku menurut ugama bapa dan datuk nenekku: Ibrahim dan Ishak serta Yaakub. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatupun dengan Allah. Mentauhid – mengesakan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.


39

yā ṣāḥibayis-sijni a’arbābum mutafarriqūna khairun amillāhul-wāḥidul-qahhār

Maksud:

Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa?


40

mā ta‘budūna min dūnihī illā asmā’an sammaitumūhā antum wa ābā’ukum mā anzalallāhu bihā min sulṭān, inil-ḥukmu illā lillāh, amara allā ta‘budū illā iyyāh, żālikad-dīnul-qayyimu wa lākinna akṡaran-nāsi lā ya‘lamūn

Maksud:

Apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum (yang menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah Ugama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.


41

yā ṣāḥibayis-sijni ammā aḥadukumā fa yasqī rabbahū khamrā, wa ammal-ākharu fa yuṣlabu fa ta’kuluṭ-ṭairu mir ra’sih, quḍiyal-amrullażī fīhi tastaftiyān

Maksud:

Wahai sahabatku berdua yang sepenjara! (Takbir mimpi kamu itu ialah): adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Ada pun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah (dan tetaplah berlakunya) perkara yang kamu tanyakan itu.


42

wa qāla lillażī ẓanna annahū nājim minhumażkurnī ‘inda rabbika fa ansāhusy-syaiṭānu żikra rabbihī fa labiṡa fis-sijni biḍ‘a sinīn

Maksud:

Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua: “Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu”. (Setelah orang itu dibebaskan dari penjara) maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan (hal Yusuf) kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggalah Yusuf dalam penjara beberapa tahun.


43

wa qālal-maliku innī arā sab‘a baqarātin simāniy ya’kuluhunna sab‘un ‘ijāfuw wa sab‘a sumbulātin khuḍriw wa ukhara yābisāt, yā ayyuhal-mala’u aftūnī fī ru’yāya in kuntum lir-ru’yā ta‘burūn

Maksud:

Dan (pada suatu hari) raja Mesir berkata: “Sesungguhnya aku mimpi melihat: tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus, dan aku melihat tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau dan tujuh tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum (yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi”.


44

qālū aḍgāṡu aḥlām, wa mā naḥnu bita’wīlil-aḥlāmi bi‘ālimīn

Maksud:

Mereka menjawab: “Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi (yang sedemikian) itu”.


45

wa qālallażī najā minhumā waddakara ba‘da ummatin ana unabbi’ukum bita’wīlihī fa arsilūn

Maksud:

Dan (pada saat itu) berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baharu mengingati (akan pesanan Yusuf) sesudah berlalu suatu masa yang lanjut: “Aku akan memberi tahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi (kepada orang yang mengetahui tafsirannya) “.


46

yūsufu ayyuhaṣ-ṣiddīqu aftinā fī sab‘i baqarātin simāniy ya’kuluhunna sab‘un ‘ijāfuw wa sab‘i sumbulātin khuḍriw wa ukhara yābisātil la‘allī arji‘u ilan-nāsi la‘allahum ya‘lamūn

Maksud:

(Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia): “Yusuf, Wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus, dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering, (tafsirkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya”.


47

qāla tazra‘ūna sab‘a sinīna da’abā, fa mā ḥaṣattum fa żarūhu fī sumbulihī illā qalīlam mimmā ta’kulūn

Maksud:

Yusuf menjawab: “Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan.


48

ṡumma ya’tī mim ba‘di żālika sab‘un syidāduy ya’kulna mā qaddamtum lahunna illā qalīlam mimmā tuḥṣinūn

Maksud:

Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemaraun yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih).


49

ṡumma ya’tī mim ba‘di żālika ‘āmun fīhi yugāṡun-nāsu wa fīhi ya‘ṣirūn

Maksud:

Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil anggur, zaitun dan sebagainya).


50

wa qālal-maliku’tūnī bih, fa lammā jā’ahur-rasūlu qālarji‘ ilā rabbika fas’alhu mā bālun-niswatillātī qaṭṭa‘na aidiyahunn, inna rabbī bikaidihinna ‘alīm

Maksud:

Dan (apabila mendengar tafsiran itu) berkatalah raja Mesir:” Bawalah dia kepadaku! “Maka tatkata utusan raja datang kepada Yusuf (menjemputnya mengadap raja), Yusuf berkata kepadanya: Kembalilah kepada tuanmu kemudian bertanyalah kepadanya: “Apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka ? Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka”.


51

qāla mā khaṭbukunna iż rāwattunna yūsufa ‘an nafsih, qulna ḥāsya lillāhi mā ‘alimnā ‘alaihi min sū’, qālatimra’atul-‘azīzil-āna ḥaṣḥaṣal-ḥaqqu ana rāwattuhū ‘an nafsihī wa innahū laminaṣ-ṣādiqīn

Maksud:

Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil), raja bertanya kepada mereka: “Apahal kamu, semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya?” Mereka menjawab: JauhNya Allah dari segala cacat cela, kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf”. Isteri Al-Aziz pun berkata: “Sekarang ternyatalah kebenaran (yang selama ini tersembunyi), akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya (tetapi ia telah menolak), dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar.


52

żālika liya‘lama annī lam akhunhu bil-gaibi wa annallāha lā yahdī kaidal-khā’inīn

Maksud:

(Pengakuanku) yang demikian supaya ia mengetahui, bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir (bersama di sini), dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat.


53

wa mā ubarri’u nafsī, innan-nafsa la’ammāratum bis-sū’i illā mā raḥima rabbī, inna rabbī gafūrur raḥīm

Maksud:

Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.


54

wa qālal-maliku’tūnī bihī astakhliṣ-hu linafsī, fa lammā kallamahū qāla innakal-yauma ladainā makīnun amīn

Maksud:

Dan (setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah (Yusuf dibawa mengadap, dan raja) berkata-kata dengannya (serta mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja kepadanya: “Sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami “.


55

qālaj‘alnī ‘alā khazā’inil-arḍ, innī ḥafīẓun ‘alīm

Maksud:

Yusuf berkata: “Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir), sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya”.


56

wa każālika makkannā liyūsufa fil-arḍi yatabawwa’u minhā ḥaiṡu yasyā’, nuṣību biraḥmatinā man nasyā’u wa lā nuḍī‘u ajral-muḥsinīn

Maksud:

Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir, ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan.


57

wa la’ajrul-ākhirati khairul lillażīna āmanū wa kānū yattaqūn

Maksud:

Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.


58

wa jā’a ikhwatu yūsufa fa dakhalū ‘alaihi fa ‘arafahum wa hum lahū munkirūn

Maksud:

Dan (setelah tiba musim kemarau) datanglah saudara-saudara Yusuf (ke Mesir), lalu masuklah mereka mendapatkannya, Yusuf dengan serta merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya.


59

wa lammā jahhazahum bijahāzihim qāla’tūnī bi’akhil lakum min abīkum, alā tarauna annī ūfil-kaila wa ana khairul-munzilīn

Maksud:

Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia:” (Pada kali yang lain) bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat, bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu, dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu?


60

fa illam ta’tūnī bihī fa lā kaila lakum ‘indī wa lā taqrabūn

Maksud:

Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi”.


61

qālū sanurāwidu ‘anhu abāhu wa innā lafā‘ilūn

Maksud:

Mereka menjawab: “Kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya”.


62

wa qāla lifityānihij‘alū biḍā‘atahum fī riḥālihim la‘allahum ya‘rifūnahā iżanqalabū ilā ahlihim la‘allahum yarji‘ūn

Maksud:

Dan (selepas itu) berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. “Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi (ke negeri ini)”.


63

fa lammā raja‘ū ilā abīhim qālū yā abānā muni‘a minnal-kailu fa arsil ma‘anā akhānā naktal wa innā lahū laḥāfiẓūn

Maksud:

Maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka: “Wahai ayah kami! Kami (tetap diberi amaran bahawa kami) tidak akan mendapat lagi bekalan makanan (kiranya Bunyamin tidak pergi bersama). Oleh itu, hantarkanlah dia bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya”.


64

qāla hal āmanukum ‘alaihi illā kamā amintukum ‘alā akhīhi min qabl, fallāhu khairun ḥāfiẓaw wa huwa arḥamur-rāḥimīn

Maksud:

Bapa mereka berkata: “(Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu), aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu (yang telah kamu hampakan. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah), kerana Allah jualah Penjaga yang sebaik-baiknya, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan”.


65

wa lammā fataḥū matā‘ahum wajadū biḍā‘atahum ruddat ilaihim, qālū yā abānā mā nabgī, hāżihī biḍā‘atunā ruddat ilainā wa namīru ahlanā wa naḥfaẓu akhānā wa nazdādu kaila ba‘īr, żālika kailuy yasīr

Maksud:

Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya: “Wahai ayah kami! Apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran (bagi mendapat gandum) itu telah dikembalikan kepada kita. Dan (dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu) akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami, dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, serta akan dapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya”.


66

qāla lan ursilahū ma‘akum ḥattā tu’tūni mauṡiqam minallāhi lata’tunnanī bihī illā ay yuḥāṭa bikum, fa lammā ātauhu mauṡiqahum qālallāhu ‘alā mā naqūlu wakīl

Maksud:

Bapa mereka berkata:” Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia (Bunyamin) pergi bersama-sama kamu, sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh (bersumpah) dengan nama Allah, bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat, kecuali jika kamu semua dikepong dan dikalahkan oleh musuh”. Maka ketika mereka memberikan perjanjian yang teguh (bersumpah) kepadanya, berkatalah ia: “Allah jualah yang menjadi Saksi dan Pengawas atas apa yang kita semua katakan itu.”


67

wa qāla yā baniyya lā tadkhulū mim bābiw wāḥidiw wadkhulū min abwābim mutafarriqah, wa mā ugnī ‘ankum minallāhi min syaī’, inil-ḥukmu illā lillāh, ‘alaihi tawakkaltu wa ‘alaihi falyatawakkalil-mutawakkilūn

Maksud:

Dan ia berkata lagi: “Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku (dengan nasihatku ini), tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya tertentu bagi Allah. KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri”.


68

wa lammā dakhalū min ḥaiṡu amarahum abūhum, mā kāna yugnī ‘anhum minallāhi min syai’in illā ḥājatan fī nafsi ya‘qūba qaḍāhā, wa innahū lażū ‘ilmil limā ‘allamnāhu wa lākinna akṡaran-nāsi lā ya‘lamūn

Maksud:

Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikitpun, tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaakub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu, kerana kami telah mengajarnya (dengan perantaraan wahyu), tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (akan rahsia takdir Tuhan).


69

wa lammā dakhalū ‘alā yūsufa āwā ilaihi akhāhu qāla innī ana akhūka fa lā tabta’is bimā kānū ya‘malūn

Maksud:

Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya (Bunyamin) bersama-samanya, sambil berkata kepadanya:” Akulah saudara engkau Yusuf), oleh itu janganlah engkau berdukacita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan”.


70

fa lammā jahhazahum bijahāzihim ja‘alas-siqāyata fī raḥli akhīhi ṡumma ażżana mu’ażżinun ayyatuhal-‘īru innakum lasāriqūn

Maksud:

Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makan (yang mencukupi keperluan) mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya (Bunyamin), kemudian menyeru seorang penyeru:” Wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri “.


71

qālū wa aqbalū ‘alaihim māżā tafqidūn

Maksud:

Mereka bertanya sambil mengadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu: “Apa benda kamu yang kehilangan?”


72

qālū nafqidu ṣuwā‘al-maliki wa liman jā’a bihī ḥimlu ba‘īriw wa ana bihī za‘īm

Maksud:

Orang-orang menteri menjawab: “Kami kehilangan cupak raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan) sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu”.


73

qālū tallāhi laqad ‘alimtum mā ji’nā linufsida fil-arḍi wa mā kunnā sāriqīn

Maksud:

Mereka berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi (Mesir ini), dan kami pula bukanlah pencuri”.


74

qālū fa mā jazā’uhū in kuntum kāżibīn

Maksud:

(Orang-orang menteri) bertanya: “Maka apa balasan pencuri itu, jika kamu berdusta?”


75

qālū jazā’uhū maw wujida fī raḥlihī fa huwa jazā’uh, każālika najziẓ-ẓālimīn

Maksud:

Mereka menjawab: “Balasannya: sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dia lah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim”.


76

fa bada’a bi’au‘iyatihim qabla wi‘ā’i akhīhi ṡummastakhrajahā miw wi‘ā’i akhīh, każālika kidnā liyūsuf, mā kāna liya’khuża akhāhu fī dīnil-maliki illā ay yasyā’allāh, narfa‘u darajātim man nasyā’, wa fauqa kulli żī ‘ilmin ‘alīm

Maksud:

Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya (Bunyamin) kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah Kami jayakan rancangan untuk (menyampaikan hajat) Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. (Dengan ilmu pengetahuan), Kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui,


77

qālū iy yasriq fa qad saraqa akhul lahū min qabl, fa asarrahā yūsufu fī nafsihī wa lam yubdihā lahum, qāla antum syarrum makānā, wallāhu a‘lamu bimā taṣifūn

Maksud:

Mereka berkata:” Kalau dia mencuri, maka (tidaklah pelik), kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. (Mendengar kata-kata yang menyinggung itu) maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya, dan tidak menyatakannya kepada mereka, sambil berkata (dalam hati): “Kamulah yang lebih buruk keadaannya, dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu katakan itu”.


78

qālū yā ayyuhal-‘azīzu inna lahū aban syaikhan kabīran fa khuż aḥadanā makānah, innā narāka minal-muḥsinīn

Maksud:

Merekapun merayu dengan berkata: “Wahai datuk menteri! Sesungguhnya ia (Bunyamin), mempunyai bapa yang sudah tua, lagi berpangkat. Oleh itu, ambilah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi “.


79

qāla ma‘āżallāhi an na’khuża illā maw wajadnā matā‘anā ‘indahū innā iżal laẓālimūn

Maksud:

Yusuf berkata: “Kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapapun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim”.


80

fa lammastai’asū minhu khalaṣū najiyyā, qāla kabīruhum alam ta‘lamū anna abākum qad akhaża ‘alaikum mauṡiqam minallāhi wa min qablu mā farrattum fī yūsufa fa lan abraḥal-arḍa ḥattā ya’żana lī abī au yaḥkumallāhu lī, wa huwa khairul-ḥākimīn

Maksud:

Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, merekapun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka (saudaranya yang sulung): “Tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf? Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri (Mesir) ini sehingga bapaku izinkan aku (kembali atau sehingga Allah menghukum bagiku (untuk meninggalkan negeri ini), dan Dia lah Hakim yang seadil-adilnya.


81

irji‘ū ilā abīkum fa qūlū yā abānā innabnaka saraq, wa mā syahidnā illā bimā ‘alimnā wa mā kunnā lil-gaibi ḥāfiẓīn

Maksud:

Kembalilah kamu kepada bapa kamu, dan katakanlah, wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu (Bunyamin) telah mencuri, dan kami tidak menjadi saksi (terhadapnya) melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang ghaib.


82

was’alil-qaryatallatī kunnā fīhā wal-‘īrallatī aqbalnā fīhā, wa innā laṣādiqūn

Maksud:

Dan bertanyalah kepada penduduk negeri (Mesir) tempat kami tinggal (berdagang) dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar”.


83

qāla bal sawwalat lakum anfusukum amrā, fa ṣabrun jamīl, ‘asallāhu ay ya’tiyanī bihim jamī‘ā, innahū huwal-‘alīmul-ḥakīm

Maksud:

(Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka) berkatalah ia: “(Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu) bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara (yang kamu rancangkan). Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.


84

wa tawallā ‘anhum wa qāla yā asafā ‘alā yūsufa wabyaḍḍat ‘aināhu minal-ḥuzni fa huwa kaẓīm

Maksud:

Dan (bapa mereka – Nabi Yaakub) pun berpaling dari mereka (kerana berita yang mengharukan itu) sambil berkata: Aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis dukacitanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati.


85

qālū tallāhi tafta’u tażkuru yūsufa ḥattā takūna ḥaraḍan au takūna minal-hālikīn

Maksud:

Mereka berkata: “Demi Allah, ayah tak habis-habis ingat kepada Yusuf, sehingga ayah menjadi sakit merana, atau menjadi dari orang-orang yang binasa”.


86

qāla innamā asykū baṡṡī wa ḥuznī ilallāhi wa a‘lamu minallāhi mā lā ta‘lamūn

Maksud:

(Nabi Yaakub) menjawab: “Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya.


87

yā baniyyażhabū fa taḥassasū miy yūsufa wa akhīhi wa lā tai’asū mir rauḥillāh, innahū lā yai’asu mir rauḥillāhi illal-qaumul-kāfirūn

Maksud:

Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir”.


88

fa lammā dakhalū ‘alaihi qālū yā ayyuhal-‘azīzu massanā wa ahlanaḍ-ḍurru wa ji’nā bibiḍā‘atim muzjātin fa aufi lanal-kaila wa taṣaddaq ‘alainā, innallāha yajzil-mutaṣaddiqīn

Maksud:

Maka (bertolaklah mereka ke Mesir, dan) setelah mereka masuk mengadap Yusuf, berkatalah mereka: “Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan (kemarau), dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga (untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini). Oleh itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami, sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma”.


89

qāla hal ‘alimtum mā fa‘altum biyūsufa wa akhīhi iż antum jāhilūn

Maksud:

Yusuf berkata: “Tahukah kamu (betapa buruknya) apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, semasa kamu masih jahil (tentang buruknya perbuatan yang demikian)?”


90

qālū a’innaka la’anta yūsuf, qāla ana yūsufu wa hāżā akhī qad mannallāhu ‘alainā, innahū may yattaqi wa yaṣbir fa innallāha lā yuḍī‘u ajral-muḥsinīn

Maksud:

Mereka bertanya (dengan hairan): “Engkau ini Yusufkah? ” Ia menjawab: “Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatNya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.


91

qālū tallāhi laqad āṡarakallāhu ‘alainā wa in kunnā lakhāṭi’īn

Maksud:

Mereka berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami (disebabkan taqwa dan kesabaranmu), dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah”.


92

qāla lā taṡrība ‘alaikumul-yaūm, yagfirullāhu lakum wa huwa arḥamur-rāḥimīn

Maksud:

Yusuf berkata: “Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu), semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani.


93

iżhabū biqamīṣī hāżā fa alqūhu ‘alā wajhi abī ya’ti baṣīrā, wa’tūnī bi’ahlikum ajma‘īn

Maksud:

Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya”.


94

wa lammā faṣalatil-‘īru qāla abūhum innī la’ajidu rīḥa yūsufa lau lā an tufannidūn

Maksud:

Dan semasa kafilah (mereka meninggalkan Mesir menunju ke tempat bapa mereka di Palestin), berkatalah bapa mereka (kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya): “Sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk (tentulah kamu akan percaya)”.


95

qālū tallāhi innaka lafī ḍalālikal-qadīm

Maksud:

Mereka berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siumanmu yang lama”.


96

fa lammā an jā’al-basyīru alqāhu ‘alā wajhihī fartadda baṣīrā, qāla alam aqul lakum innī a‘lamu minallāhi mā lā ta‘lamūn

Maksud:

Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang mengembirakan itu, dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sediakala. Nabi Yaakub berkata: “Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya?”


97

qālū yā abānastagfir lanā żunūbanā innā kunnā khāṭi’īn

Maksud:

Mereka berkata: “Wahai ayah kami! Mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah”.


98

qāla saufa astagfiru lakum rabbī, innahū huwal-gafūrur-raḥīm

Maksud:

Nabi Yaakub berkata: “Aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku, sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”.


99

fa lammā dakhalū ‘alā yūsufa āwā ilaihi abawaihi wa qāladkhulū miṣra in syā’allāhu āminīn

Maksud:

Maka ketika mereka (Nabi Yaakub dan keluarganya) masuk (ke Mesir) menemui Yusuf, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya, sambil berkata: “Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah kamu berada di dalam aman.


100

wa rafa‘a abawaihi ‘alal-‘arsyi wa kharrū lahū sujjadā, wa qāla yā abati hāżā ta’wīlu ru’yāya min qablu qad ja‘alahā rabbī ḥaqqā, wa qad aḥsana bī iż akhrajanī minas-sijni wa jā’a bikum minal-badwi mim ba‘di an nazagasy-syaiṭānu bainī wa baina ikhwatī, inna rabbī laṭīful limā yasyā’, innahū huwal-‘alīmul-ḥakīm

Maksud:

Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan (pada saat itu) berkatalah Yusuf: “Wahai ayahku! Inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya Ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika Ia mengeluarkan daku dari penjara, dan Ia membawa kamu ke mari dari dosa sesudah Syaitan (dengan hasutannya) merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah-lembut tadbirNya bagi apa yang dikehendakiNya, sesungguhnya Dia lah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.


101

rabbi qad ātaitanī minal-mulki wa ‘allamtanī min ta’wīlil-aḥādīṡ, fāṭiras-samāwāti wal-arḍ, anta waliyyī fid-dun-yā wal-ākhirah, tawaffanī muslimaw wa alḥiqnī biṣ-ṣāliḥīn

Maksud:

Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat, sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh.


102

żālika min ambā’il-gaibi nūḥīhi ilaīk, wa mā kunta ladaihim iż ajma‘ū amrahum wa hum yamkurūn

Maksud:

(Kisah nabi Yusuf) yang demikian ialah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).


103

wa mā akṡarun-nāsi wa lau ḥaraṣta bimu’minīn

Maksud:

Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu ingin (supaya mereka beriman).


104

wa mā tas’aluhum ‘alaihi min ajr, in huwa illā żikrul lil-‘ālamīn

Maksud:

Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran, sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya.


105

wa ka’ayyim min āyatin fis-samāwāti wal-arḍi yamurrūna ‘alaihā wa hum ‘anhā mu‘riḍūn

Maksud:

Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya.


106

wa mā yu’minu akṡaruhum billāhi illā wa hum musyrikūn

Maksud:

Dan (orang-orang yang beriman kepada Allah), kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain.


107

afa aminū an ta’tiyahum gāsyiyatum min ‘ażābillāhi au ta’tiyahumus-sā‘atu bagtataw wa hum lā yasy‘urūn

Maksud:

(Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya?


108

qul hāżihī sabīlī ad‘ū ilallāh, ‘alā baṣīratin ana wa manittaba‘anī, wa subḥānallāhi wa mā ana minal-musyrikīn

Maksud:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik), dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.”


109

wa mā arsalnā min qablika illā rijālan nūḥī ilaihim min ahlil-qurā, afalam yasīrū fil-arḍi fa yanẓurū kaifa kāna ‘āqibatullażīna min qablihim, wa ladārul-ākhirati khairul lillażīnattaqau, afalā ta‘qilūn

Maksud:

Dan tiadalah Kami mengutus Rasul – sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar, yang kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya?


110

ḥattā iżastai’asar-rusulu wa ẓannū annahum qad kużibū jā’ahum naṣrunā fa nujjiya man nasyā’, wa lā yuraddu ba’sunā ‘anil-qaumil-mujrimīn

Maksud:

(Orang-orang yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab) hingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa yang Kami kehendaki. Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapapun daripada menimpa kaum yang berdosa.


111

laqad kāna fī qaṣaṣihim ‘ibratul li’ulil-albāb, mā kāna ḥadīṡay yuftarā wa lākin taṣdīqallażī baina yadaihi wa tafṣīla kulli syai’iw wa hudaw wa raḥmatal liqaumiy yu’minūn

Maksud:

Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.

Kelebihan Surah Yusuf

Apakah kelebihan Surah Yusuf dan kepentingannya dalam kehidupan manusia?

Berikut adalah beberapa kelebihan yang boleh kita perolehi dari Surah Yusuf:

Menjadi Pemanis Dan Seri Wajah

Bagi mereka yang mahu meningkatkan seri wajah, dicadangkan untuk amalkan baca ayat pengasih Surah Yusuf ayat 4 yang bermaksud:

“(ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya: “Wahai ayahku! Sesungguhnya Aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan; Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku.”

Memudahkan Proses Mendapatkan Pekerjaan

Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 54 – 56:

Maksudnya: Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaki.” Maka tatkala raja telah bercakap dengan dia, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tiinggi lagi dipercayai pada sisi kami.”

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaraharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana sahaja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-yiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.”

Sebagai Pendinding

Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 64 yang bermaksud:

Berkata Ya’qub: “Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu?” Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang.

Kekuatan Disaat Menghadapi Kesusahan

Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 99 – 100:

Maksudnya: Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata: “Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman.”

“Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: “Wahai ayahku inilah ta’bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Doa Menjadi Anak Yang Soleh

Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 101:

Maksudnya: “Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.”

Diberikan Kemudahan Ketika Menghadapai Sakaratul Maut

Melalui Tafsir Majmu’ul Bayan, Rasulullah SAW ada bersabda:

Maksudnya: “Ajarkan surat Yusuf pada budak-budakmu, dikarenakan seorang muslim yang membaca serta mengajarkannya pada keluarga serta budaknya, Allah dapat berikan kemudahan waktu sakaratul mautnya serta memberinya kemampuan supaya sebagai seorang muslim tidak dihasut. ” – (Tafsir Majmu’ul Bayan)

Tidak Mudah Dihasut

Meunurut Tafsir Majmu’ul Bayan lagi, ada menerangkan bahawa Allah SWT akan memberikan orang-orang yang membaca dan mengajarkan surah Yusuf ini kepada keluarganya, sebuah keampunan. 

Menjadi Syafaat Di Akhirat Kelak

Daripada Abu Umamah RA melaporkan: 

Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya.

(Hadis Abu Umamah ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Solat Al-Musafirin Wal Qasruha, Bab Fadhlu Qiraat Al-Quran Wa Surah Al-Baqarah, No hadis 252)

Ganjaran Pahala Bagi Setiap Huruf

Daripada Ibnu Mas’ud RA ia berkata:

Barangsiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai dengan sepuluh pahala, aku tidak bermaksud: Alif, Lam, Mim ialah satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.”

(Hadis Ibnu Mas’ud ini direkodkan oleh Ad-Darimi Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Kitab Abwab Fadhail Al-Quran, No hadis 2910, status hadis ini hasan sahih).


Tafsir Al-Munir, Juz 30, Dr. Wahbah Al-Zuhaily (Terjemahan). Penerbit: Persatuan Ulama Malaysia dan Intel Multimedia And Publication, Selangor, 2001.

Transliterasi Surah-Surah lain

Antara surah lain yang sudah ditambah transliterasi dan audio untuk membantu anda:

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

2 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Contri
Contri
7 bulan yang lalu

Assalamualaikum saya nak tanya , adik kepada Nabi Yusuf AS , adakah juga seorang Nabi iaitu Binyamin atau Bunyamin saya tak sure tapi nama translate inggeris dia Benjamin , sebab ada satu blog saya baca yang dia tulis Prophet Benjamin dalam blog Islam tapi inggeris punya , saya baru tahu juga pasal ni tapi adakah sahih sebab saya cari lagi pasal ni hanya satu blog tu je dia cakap Binyamin atau Bunyamin ni Nabi , tapi takde pula research lain yang menyatakan dia Nabi , bagaimana ustaz?