SURAH AL WAQIAH RUMI (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

Ini adalah panduan Surah al Waqiah rumi (transliterasi)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Maksud ayat dan bantuan audio juga disediakan.

Semoga membantu anda yang memerlukan panduan transliterasi sebegini.

Pengenalan Surah Al Waqiah

Surah Al Waqiah terdiri daripada 96 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan selepas Surah Taha.

Surah ini dinamakan Al Waqiah (Hari Kiamat), diambil daripada perkataan “Al Waaqi’ah” yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Bacaan Surah Al Waqiah Rumi (Transliterasi)

1.
surah al waqiah rumi ayat 1

iżā waqa‘atil-wāqi‘ah

Maksudnya:

Apabila berlaku hari kiamat itu,


2.
surah al waqiah rumi ayat 2

laisa liwaq‘atihā kāżibah

Maksudnya:

Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya.


3.
surah al waqiah rumi ayat 3

khāfiḍatur rāfi‘ah

Maksudnya:

Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).


4.
surah al waqiah rumi ayat 4

iżā rujjatil-arḍu rajjā

Maksudnya:

(Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.


5.
surah al waqiah rumi ayat 4

wa bussatil-jibālu bassā

Maksudnya:

Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya,


6.
surah al waqiah rumi ayat 75

fa kānat habā’am mumbaṡṡā

Maksudnya:

Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran,


7.
surah al waqiah rumi ayat 7

wa kuntum azwājan ṡalāṡah

Maksudnya:

Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya);


8.
surah al waqiah rumi ayat 8

fa aṣḥābul-maimanati mā aṣḥābul-maimanah

Maksudnya:

Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?


9.
surah al waqiah rumi ayat 9

wa aṣḥābul-masy’amati mā aṣḥābul-masy’amah

Maksudnya:

Dan puak pihak kiri; – alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?


10.
surah al waqiah rumi ayat 10

was-sābiqūnas-sābiqūn

Maksudnya:

Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia), – yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak);


11.

ulā’ikal-muqarrabūn

Maksudnya:

Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah),


12.

fī jannātin-na‘īm

Maksudnya:

(Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat.


13.

ṡullatum minal-awwalīn

Maksudnya:

(Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu;


14.

wa qalīlum minal-ākhirīn

Maksudnya:

Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian.


15.

‘alā sururim mauḍūnah

Maksudnya:

(Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata;


16.

muttaki’īna ‘alaihā mutaqābilīn

Maksudnya:

Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan.


17.

yaṭūfu ‘alaihim wildānum mukhalladūn

Maksudnya:

Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka, –


18.

bi’akwābiw wa abārīqa wa ka’sim mim ma‘īn

Maksudnya:

Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir.


19.

lā yuṣadda‘ūna ‘anhā wa lā yunzifūn

Maksudnya:

Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.


20.

wa fākihatim mimmā yatakhayyarūn

Maksudnya:

Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih,


21.

wa laḥmi ṭairim mimmā yasytahūn

Maksudnya:

Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.


22.

wa ḥūrun ‘īn

Maksudnya:

Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya,


23.

ka’amṡālil-lu’lu’il-maknūn

Maksudnya:

Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.


24.

jazā’am bimā kānū ya‘malūn

Maksudnya:

(Semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) yang mereka telah kerjakan.


25.

lā yasma‘ūna fīhā lagwaw wa lā ta’ṡīmā

Maksudnya:

Mereka tidak akan mendengar dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa; –


26.

illā qīlan salāman salāmā

Maksudnya:

Mereka hanya mendengar ucapan: ” Selamat! Selamat! ” (dari satu kepada yang lain).


27.

wa aṣḥābul-yamīni mā aṣḥābul-yamīn

Maksudnya:

Dan puak kanan, – alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu?


28.

fī sidrim makhḍūd

Maksudnya:

Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri.


29.

wa ṭalḥim manḍūd

Maksudnya:

Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya,


30.
surah al waqiah rumi ayat 32

wa ẓillim mamdūd

Maksudnya:

Dan naungan yang tetap terbentang,


31.
surah al waqiah rumi ayat 31

wa mā’im maskūb

Maksudnya:

Dan air yang sentiasa mengalir,


32.
surah al waqiah rumi ayat 32

wa fākihatin kaṡīrah

Maksudnya:

Serta buah-buahan yang banyak,


33.
surah al waqiah rumi ayat 33

lā maqṭū‘atiw wa lā mamnū‘ah

Maksudnya:

Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya,


34.
surah al waqiah rumi ayat 34

wa furusyim marfū‘ah

Maksudnya:

Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya.


35.
surah al waqiah rumi ayat 35

innā ansya’nāhunna insyā’ā

Maksudnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa,


36.
surah al waqiah rumi ayat 36

fa ja‘alnāhunna abkārā

Maksudnya:

Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh),


37.
surah al waqiah rumi ayat 37

‘uruban atrābā

Maksudnya:

Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya.


38.
surah al waqiah rumi ayat 38

li’aṣḥābil-yamīn

Maksudnya:

(Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan;


39.
surah al waqiah rumi ayat 39

ṡullatum minal-awwalīn

Maksudnya:

Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu,


40.
surah al waqiah rumi ayat 40

wa ṡullatum minal-ākhirīn

Maksudnya:

Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian.


41.

wa aṣḥābusy-syimāli mā aṣḥābusy-syimāl

Maksudnya:

Dan puak kiri, – alangkah seksanya keadaan puak kiri itu?


42.

fī samūmiw wa ḥamīm

Maksudnya:

Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak


43.

wa ẓillim miy yaḥmūm

Maksudnya:

Serta naungan dari asap hitam,


44.

lā bāridiw wa lā karīm

Maksudnya:

Yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan.


45.

innahum kānū qabla żālika mutrafīn

Maksudnya:

Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia, dari mengingati hukum Tuhan).


46.

wa kānū yuṣirrūna ‘alal-ḥinṡil-‘aẓīm

Maksudnya:

Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar,


47.

wa kānū yaqūlūna a’iżā mitnā wa kunnā turābaw wa ‘iẓāman a’innā lamab‘ūṡūn

Maksudnya:

Dan juga mereka selalu berkata: “Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula?


48.

awa ābā’unal-awwalūn

Maksudnya:

“Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu, (akan dibangkitkan hidup semula)? “


49.

qul innal-awwalīna wal-ākhirīn

Maksudnya:

Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian,


50.

lamajmū‘ūna ilā mīqāti yaumim ma‘lūm

Maksudnya:

“Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan – pada hari kiamat yang termaklum.


51.

ṡumma innakum ayyuhaḍ-ḍāllūnal-mukażżibūn

Maksudnya:

“Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan (kedatangan hari kiamat),


52.

la’ākilūna min syajarim min zaqqūm

Maksudnya:

Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, iaitu pokok zaqqum,


53.

fa māli’ūna minhal-buṭūn

Maksudnya:

“Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu,


54.

fa syāribūna ‘alaihi minal-ḥamīm

Maksudnya:

“Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak,


55.

fa syāribūna syurbal-hīm

Maksudnya:

“Iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas”.


56.

hāżā nuzuluhum yaumad-dīn

Maksudnya:

Inilah (jenis-jenis azab) yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu.


57.

naḥnu khalaqnākum falau lā tuṣaddiqūn

Maksudnya:

Kamilah yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada – wahai golongan yang ingkar), maka ada baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat).


58.

afa ra’aitum mā tumnūn

Maksudnya:

(Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)?


59.

a’antum takhluqūnahū am naḥnul-khāliqūn

Maksudnya:

Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya?


60.

naḥnu qaddarnā bainakumul-mauta wa mā naḥnu bimasbūqīn

Maksudnya:

Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan;


61.

‘alā an nubaddila amṡālakum wa nunsyi’akum fī mā lā ta‘lamūn

Maksudnya:

(Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu), dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.


62.

wa laqad ‘alimtumun-nasy’atal-ūlā falau lā tażakkarūn

Maksudnya:

Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak).


63.

afa ra’aitum mā taḥruṡūn

Maksudnya:

Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam?


64.

a’antum tazra‘ūnahū am naḥnuz-zāri‘ūn

Maksudnya:

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?


65.

lau nasyā’u laja‘alnāhu ḥuṭāman fa ẓaltum tafakkahūn

Maksudnya:

Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggalah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal,


66.

innā lamugramūn

Maksudnya:

(Sambil berkata): “Sesungguhnya kami menanggung kerugian.


67.

bal naḥnu maḥrūmūn

Maksudnya:

“Bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) “


68.

afa ra’aitumul-mā’allażī tasyrabūn

Maksudnya:

Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum?


69.

a’antum anzaltumūhu minal-muzni am naḥnul-munzilūn

Maksudnya:

Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami yang menurunkannya?


70.
surah al waqiah rumi ayat 70

lau nasyā’u ja‘alnāhu ujājan falau lā tasykurūn

Maksudnya:

Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.


71.
surah al waqiah rumi ayat 71

afa ra’aitumun-nārallatī tūrūn

Maksudnya:

Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)?


72.
surah al waqiah rumi ayat 72

a’antum ansya’tum syajaratahā am naḥnul-munsyi’ūn

Maksudnya:

Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau Kami yang menumbuhkannya?


73.
surah al waqiah rumi ayat 73

naḥnu ja‘alnāhā tażkirataw wa matā‘al lil-muqwīn

Maksudnya:

Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir.


74.
surah al waqiah rumi ayat 74

fa sabbiḥ bismi rabbikal-‘aẓīm

Maksudnya:

Oleh yang demikian – (wahai orang yang lalai) – bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar (sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatNya itu).


75.
surah al waqiah rumi ayat 75

fa lā uqsimu bimawāqi‘in-nujūm

Maksudnya:

Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran, –


76.
surah al waqiah rumi ayat 76

wa innahū laqasamul lau ta‘lamūna ‘aẓīm

Maksudnya:

Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah kamu mengetahuinya, –


77.
surah al waqiah rumi ayat 77

innahū laqur’ānun karīm

Maksudnya:

Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan),


78.
surah al waqiah rumi ayat 78

fī kitābim maknūn

Maksudnya:

Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara,


79.
surah al waqiah rumi ayat 79

lā yamassuhū illal-muṭahharūn

Maksudnya:

Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci;


80.

tanzīlum mir rabbil-‘ālamīn

Maksudnya:

Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.


81.

afa bihāżal-ḥadīṡi antum mud-hinūn

Maksudnya:

Patutkah kamu (wahai golongan yang kufur ingkar) bersikap sambilewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini?


82.

wa taj‘alūna rizqakum annakum tukażżibūn

Maksudnya:

Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagian dan nasib kamu (menerima dan bersyukur akan ajarannya)?


83.

falau lā iżā balagatil-ḥulqūm

Maksudnya:

Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya, –


84.

wa antum ḥīna’iżin tanẓurūn

Maksudnya:

Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya, –


85.

wa naḥnu aqrabu ilaihi minkum wa lākil lā tubṣirūn

Maksudnya:

Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,


86.

falau lā in kuntum gaira madīnīn

Maksudnya:

Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan Kami), –


87.

tarji‘ūnahā in kuntum ṣādiqīn

Maksudnya:

Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar ?


88.

fa ammā in kāna minal-muqarrabīn

Maksudnya:

Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang ” Muqarrabiin “,


89.

fa rauḥuw wa raiḥānuw wa jannatu na‘īm

Maksudnya:

Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, serta Syurga kenikmatan.


90.
surah al waqiah rumi ayat 90

wa ammā in kāna min aṣḥābil-yamīn

Maksudnya:

Dan jika ia dari puak kanan,


91.
surah al waqiah rumi ayat 91

fa salāmul laka min aṣḥābil-yamīn

Maksudnya:

Maka (akan dikatakan kepadanya):” Selamat sejahtera kepadamu, (kerana engkau) dari puak kanan”.


92.
surah al waqiah rumi ayat 92

wa ammā in kāna minal-mukażżibīnaḍ-ḍāllīn

Maksudnya:

Dan jika ia dari (puak kiri) yang mendustakan (Rasulnya), lagi sesat,


93.
surah al waqiah rumi ayat 93

fa nuzulum min ḥamīm

Maksudnya:

Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak,


94.
surah al waqiah rumi ayat 94

wa taṣliyatu jaḥīm

Maksudnya:

Serta bakaran api neraka.


95.
surah al waqiah rumi ayat 95

inna hāżā lahuwal ḥaqqul-yaqīn

Maksudnya:

Sesungguhnya (segala yang disebutkan) itu adalah kebenaran yang diyakini.


96.
surah al waqiah rumi ayat 96

fa sabbiḥ bismi rabbikal-‘aẓīm

Maksudnya:

Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

55 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Bungatuliplayu
Bungatuliplayu
13 hari yang lalu

orang yang baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Terima kasih mempermudahkan.

Fi
Fi
16 hari yang lalu

laman web “akuislam” ni bagus .. jelas dan faham. Alhamdulilah semoga page ni dapat membei manfaat kepada lebih ramai orang

Zaizalinna bintinahmad
Zaizalinna bintinahmad
2 bulan yang lalu

Alhamdulillah jelas terang dan faham terima kasih semoga Allah yg membalasnya dgn kebaikan aamiin3

Suria
Suria
2 bulan yang lalu

Terima kaseh berkongsi ilmu akhirat, moga Allah SWT permudahkan urusan kita di dunia may pun akhirat. Aamiin

fara
fara
3 bulan yang lalu

🤍

Che Noor Maziah
Che Noor Maziah
4 bulan yang lalu

Terima kasih

Nuri Subani bin Ismail
Nuri Subani bin Ismail
4 bulan yang lalu

Terbaik tuan,semoga pahala mengalir sepertinya air mengalir dari gunung tanpa henti.

Nadia
Nadia
4 bulan yang lalu

Terima kasih berkongsi ilmu bekalan Akhirat .. saya menangis setiap kali baca surah di dalam alWaqiah sebb terbaca sekali maksudnya .. Subhanallah

Rozita
Rozita
5 bulan yang lalu

Terima kaseh berkongsi ilmu akhirat, moga Allah SWT permudahkan urusan kita di dunia may pun akhirat. Aamiin

Rokiah bte Abdullah
Rokiah bte Abdullah
5 bulan yang lalu

Assalammualaikum warahmatullahiwabaratuh…trmksh dgn perkongsian ilmu