SURAH AS SAJDAH Rumi (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

Surah as Sajdah

Ini adalah panduan Surah Al Sajdah Rumi (transliterasi)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga akan disediakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah As-Sajdah terdiri daripada 30 ayat

Surah ini termasuk golongan surah Makkiyyah diturunkan sesudah surah Al-Mu’minun.

Dinamakan As-Sajdah berhubung pada surah ini terdapat ayat sajdah, iaitu ayat yang kelima belas).

Ayat-ayat mengenai keimanan:

  • Menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu benar-benar seorang rasul dan menjelaskan bahawa kepada musyrikin Mekah belum pernah diutus seorang rasul pun sebelumnya. [ayat 3]
  • Menegaskan bahawa Allah Maha Esa, bahawa Dia-lah yang menguasai alam semesta dan Dialah yang mengaturnya dengan aturan yang paling sempurna. [Ayat 5-7]
  • Me­nyatakan bahawa hari kebangkitan benar-benar akan terjadi. [Ayat 27-29]

Ayat-ayat hukum:

Lain-lain:

  • Keterangan mengenai kejadian manusia di dalam rahim dan fasa-fasa yang dilaluinya sampai ia menjadi manusia. [Ayat 7-9]
  • Penjelasan bagaimana keadaan orang-orang mukmin di dunia dan nikmat serta pahala-pahala yang disediakan Allah bagi mereka di akhirat. [Ayat 15-17]
  • Kehinaan yang menimpa orang-orang kafir di akhirat dan mereka pada waktu itu meminta supaya dikembalikan saja ke dunia untuk bertaubat dan berbuat kebaikan, tetapi keinginan ini ditolak. [Ayat 12-14]
  • Keingkaran kaum musyrikin terhadap hari ber­bangkit dan mereka menganggap bahawa hal itu adalah mustahil. [Ayat 10]

Bacaan Surah As Sajdah Rumi (Transliterasi)

1
SURAH AS SAJDAH ayat 1

alif lām mīm

Maksud:

Alif, Laam Miim.


2
SURAH AS SAJDAH ayat 2

tanzīlul-kitābi lā raiba fīhi mir rabbil-‘ālamīn

Maksud:

Diturunkan Al-Quran ini, dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.


3
SURAH AS SAJDAH ayat 3

am yaqūlūnaftarāh, bal huwal-ḥaqqu mir rabbika litunżira qaumam mā atāhum min nażīrim min qablika la‘allahum yahtadūn

Maksud:

(Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian) bahkan mereka mengatakan: “Dia lah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya”. (Dakwaan mereka itu tidaklah benar) bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu (wahai Muhammad), supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum (mu) yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk.


4

allāhullażī khalaqas-samāwāti wal-arḍa wa mā bainahumā fī sittati ayyāmin ṡummastawā ‘alal-‘arsy, mā lakum min dūnihī miw waliyyiw wa lā syafī‘, afalā tatażakkarūn

Maksud:

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah, oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)?


5

yudabbirul-amra minas-samā’i ilal-arḍi ṡumma ya‘ruju ilaihi fī yaumin kāna miqdāruhū alfa sanatim mimmā ta‘uddūn

Maksud:

Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya, (bagi melaksanakan tadbirNya itu Ia menurunkan segala sebab dan peraturan) dari langit ke bumi, kemudian diangkat naik kepada pengetahuanNya (segala yang berlaku dari perlaksanaan tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa yang (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa.


6

żālika ‘ālimul-gaibi wasy-syahādatil-‘azīzur-raḥīm

Maksud:

Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,


7

allażī aḥsana kulla syai’in khalaqahū wa bada’a khalqal-insāni min ṭīn

Maksud:

Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah,


8

ṡumma ja‘ala naslahū min sulālatim mim mā’im mahīn

Maksud:

Kemudian Ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang,


9

ṡumma sawwāhu wa nafakha fīhi mir rūḥihī wa ja‘ala lakumus-sam‘a wal-abṣāra wal-af’idah, qalīlam mā tasykurūn

Maksud:

Kemudian Ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.


10

wa qālū a’iżā ḍalalnā fil-arḍi a’innā lafī khalqin jadīd, bal hum biliqā’i rabbihim kāfirūn

Maksud:

Dan mereka (yang kafir) itu berkata: “Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? ” (Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya.


11

qul yatawaffākum malakul-mautillażī wukkila bikum ṡumma ilā rabbikum turja‘ūn

Maksud:

Katakanlah (wahai Muhammad), “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”.


12

wa lau tarā iżil-mujrimūna nākisū ru’ūsihim ‘inda rabbihim, rabbanā abṣarnā wa sami‘nā farji‘nā na‘mal ṣāliḥan innā mūqinūn

Maksud:

Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): “Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami ingkari dahulu), maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik, sesungguhnya kami sekarang telah yakin”.


13

wa lau syi’nā la’ātainā kulla nafsin hudāhā wa lākin ḥaqqal-qaulu minnī la’amla’anna jahannama minal-jinnati wan-nāsi ajma‘īn

Maksud:

Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): “Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat), tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)”.


14

fa żūqū bimā nasītum liqā’a yaumikum hāżā, innā nasīnākum wa żūqū ‘ażābal-khuldi bimā kuntum ta‘malūn

Maksud:

(Lalu dikatakan kepada mereka: “Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi, dan (dengan yang demikian) rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan”.


15
SURAH AS SAJDAH ayat 15

innamā yu’minu bi āyātinallażīna iżā żukkirū bihā kharrū sujjadaw wa sabbaḥū biḥamdi rabbihim wa hum lā yastakbirūn

Maksud:

Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.


16
SURAH AS SAJDAH ayat 16

tatajāfā junūbuhum ‘anil-maḍāji‘i yad‘ūna rabbahum khaufaw wa ṭama‘aw wa mimmā razaqnāhum yunfiqūn

Maksud:

Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh), mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya), dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka.


17

fa lā ta‘lamu nafsum mā ukhfiya lahum min qurrati a‘yun, jazā’am bimā kānū ya‘malūn

Maksud:

Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan.


18

afa man kāna mu’minan kaman kāna fāsiqā, lā yastawūn

Maksud:

(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).


19

ammallażīna āmanū wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti fa lahum jannātul-ma’wā nuzulam bimā kānū ya‘malūn

Maksud:

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.


20

wa ammallażīna fasaqū fa ma’wāhumun-nāru kullamā arādū ay yakhrujū minhā u‘īdū fīhā wa qīla lahum żūqū ‘ażāban-nārillażī kuntum bihī tukażżibūn

Maksud:

Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka, tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: “Rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu”.


21

wa lanużīqannahum minal-‘ażābil-adnā dūnal-‘ażābil-akbari la‘allahum yarji‘ūn

Maksud:

Dan demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar (di akhirat kelak), supaya mereka rujuk kembali bertaubat.


22

wa man aẓlamu mim man żukkira bi āyāti rabbihī ṡumma a‘raḍa ‘anhā, innā minal-mujrimīna muntaqimūn

Maksud:

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya), sesungguhnya Kami tetap membalas.


23

wa laqad ātainā mūsal-kitāba fa lā takun fī miryatim mil liqā’ihī wa ja‘alnāhu hudal libanī isrā’īl

Maksud:

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya, dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.


24

wa ja‘alnā minhum a’immatay yahdūna bi’amrinā lammā ṣabarū, wa kānū bi āyātinā yūqinūn

Maksud:

Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum ugama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.


25

inna rabbaka huwa yafṣilu bainahum yaumal-qiyāmati fīmā kānū fīhi yakhtalifūn

Maksud:

(Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu) sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.


26

awalam yahdi lahum kam ahlaknā min qablihim minal-qurūni yamsyūna fī masākinihim, inna fī żālika la’āyāt, afalā yasma‘ūn

Maksud:

Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka (yang kafir itu): bahawa Kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan (untuk mengambil iktibar), oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar (dan insaf)?


27
SURAH AS SAJDAH ayat 28

awalam yarau annā nasūqul-mā’a ilal-arḍil juruzi fa nukhriju bihī zar‘an ta’kulu minhu an‘āmuhum wa anfusuhum, afalā yubṣirūn

Maksud:

Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)?


28
SURAH AS SAJDAH ayat 28

wa yaqūlūna matā hāżal-fatḥu in kuntum ṣādiqīn

Maksud:

Dan mereka bertanya: “Bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?”


29
SURAH AS SAJDAH ayat 29

qul yaumal-fatḥi lā yanfa‘ullażīna kafarū īmānuhum wa lā hum yunẓarūn

Maksud:

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tidak perlu diketahui masa datangnya tetapi mesti dipercayai bahawa) pada hari pembukaan bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh (berbuat demikian)”.


30
SURAH AS SAJDAH ayat 30

fa a‘riḍ ‘anhum wantaẓir innahum muntaẓirūn

Maksud:

Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka, dan tunggulah (kesudahan mereka), sesungguhnya mereka pun menunggu (kesudahanmu).

Kelebihan Surah As Sajdah

Berikut adalah beberapa kelebihan mengamal Surah As Sajdah:

1) Amalan Rasulullah Sebelum Tidur

Sayyiduna Jabir ibn ‘Abdillah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah ﷺ tidak akan tidur sehingga baginda membaca Surah Sajadah dan Surah al-Mulk.

(Sunan Tirmidhi, Hadis: 2892, Mustadrak Hakim, jilid 2 ms 412)

Imam Hakim dan Hafiz Dhahabi (rahimahumallah) telah menyatakan hadis di atas sahih.

2) Memberi Syafaat Kepada Pembacanya Sehingga Diampuni

Sayyiduna Anas ibn Malik RA meriwayatkan bahawa Nabi ﷺ bersabda mengenai Surah al-Mulk:

‘Surah yang mengandungi tiga puluh ayat yang akan memberi syafaat bagi pihak pembacanya sehingga dia diampuni.’

(Sunan Tirmidhi, Hadis: 2891, Abu Dawud, Hadis: 1395, Sahih Ibn Hibban; Al Ihsan, Hadis: 787 dan Mustadrak Hakim, jilid 1 ms 565)

Imam Tirmidhi (rahimahullah) telah menilai Hadis di atas sebagai hasan. Imam Hakim dan Hafiz Dhahabi (rahimahumallah) telah mensahihkan hadis ini.

3) Memberi Syafaat Kepada Pembacanya Sehingga Masuk Syurga

Sayyiduna Anas ibn Malik RA meriwayatkan bahawa Nabi ﷺ bersabda:

‘Ada satu Surah dalam Al-Quran, yang terdiri dari hanya tiga puluh ayat, akan memberi syafaat bagi pihak yang membacanya sehingga dia masuk ke Syurga, itu adalah Surah al-Mulk’.

(Tabarani dalam Al Mu’jamul Awsat, Hadis: 3654)

Hafiz Haithami (rahimahullah) telah menilai riwayat di atas sebagai sahih. Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) juga telah menyatakan riwayat di atas sebagai sahih.

(Majma’uz Zawaid, jilid 7 ms 127, Rujuk: Faydul Qadir, Hadis: 4726)

4) Melindungi Pembacanya Dari Siksa Kubur

Sayyiduna ‘Abdullah bin Mas’ud RA mengatakan:

Barangsiapa membaca surah Al Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalangnya daripada siksa kubur. Para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut “Al Mani’ah” (penghalang dari siksa kubur).

(Nasa’i, Hadis: 10479, Tabarani di al Mu’jamul Kabir, Hadis: 10254)

Hafiz Haythami (rahimahullah) telah mensahihkan riwayat di atas. ‘Allamah Suyuti (rahimahullah) telah mengklasifikasikan riwayat di atas sebagai jayyi).

(Majma’uz Zawaid, jilid 7 ms 127, Ad Durrul Manthur, jilid 6 ms 380)

Transliterasi Surah-Surah lain

Antara surah lain yang sudah ditambah tranliterasi untuk membantu anda:

Nota Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu anda yang sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berharap panduan ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian yang memerlukan bantuan sebegini.

Saya berdoa agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.

Sesungguhnya Islam itu agama rahmat dan Allah jualah Maha Memberi Rahmat.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

9 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Mohd.Hairi
Mohd.Hairi
4 bulan yang lalu

Terima kasih tuan kerana memudahkan semua org untuk membaca semoga Allah swt limpahkan rezeki yg luas dunia dan akhirat kepada tuan Insya-Allah amin.

Mukalaf
Mukalaf
8 bulan yang lalu

Terima kasih atas perkongsian Surah dan terjemahan serta audio. Semoga perolehi pahala dan berjaya dunia dan akhirat

Zainudin
Zainudin
1 tahun yang lalu

Assalammualaikum tuan. Mohon tuan sediakan audio untuk semua surah2 yg tuan sediakan Dalam ni. Besar sangat pertolongan tuan klu dapat sediakan audio untuk setiap surah yg telah Di sediakan.

Zainudin
Zainudin
Reply to  Muhamad Naim
1 tahun yang lalu

Terima kasih tuan

aggy
aggy
1 tahun yang lalu

terima kasih tuan sudi berkongsi ilmu.. skiranya tuan ada kelapangan blh x tuan buat utk surah ad dukhan.. dlm website tuan sja sy suka bca sbb mudah dn senang utk sy belajar. trima kasih byk ya tuan

Last edited 1 tahun yang lalu by aggy