SURAH AL HASYR RUMI (Transliterasi, Audio & Terjemahan)

surah al hasyr rumi

Ini adalah panduan Surah al Hasyr (transliterasi RUMI)

Anda akan dibimbing secara lengkap bacaan surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga disediakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Al-Hasyr terdiri daripada 24 ayat.

Ia adalah surah ke-59 daripada 114 buah surah dalam al-Quran.

Surah ini termasuk dalam kumpulan surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al-Bayyinah.

Dinamakan surah ini Al-Hasyr (pengusiran) diambil dari perkataan “Al-Hasyr” yang terdapat pada ayat 2 dalam surah ini.

Di dalam surah ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdiam di sekitar kota Madinah.

Ayat-Ayat Penting

Terdapat beberapa intipati penting yang terdapat dalam surah ini. Antaranya:

Ayat berkaitan keimanan

  • Apa yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih memuji Allah. [ayat 1]
  • Allah pasti mengalahkan musuh-Nya dan musuh-musuh Rasul-Nya. [ayat 2]
  • Allah mempunyai Asma-ul Husna. [ayat 24]
  • Keagungan Al-Qur’an dan ketinggian martabatnya. [ayat 21]

Ayat berkaitan hukum

  • Cara pembahagian harta fai-i. [ayat 7-8]
  • Perintah bertakwa dan menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. [ayat 18]

Lain-lain

  • Beberapa sifat orang-orang munafik dan orang-orang Ahli Kitab yang tercela. [ayat 11-17]
  • Peringatan-peringatan untuk kaum muslimin. [ayat 19-21]

Bacaan Surah Al Hasyr Rumi (Transliterasi)

Dimulakan bacaan Surah al Hasyr dengan Bismillah

1.
Surah al Hasyr ayat 1

sabbaḥa lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa huwal-‘azīzul-ḥakīm

Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.


2.
Surah al Hasyr ayat 2

huwallażī akhrajallażīna kafarū min ahlil-kitābi min diyārihim li’awwalil-ḥasyr, mā ẓanantum ay yakhrujū wa ẓannū annahum māni‘atuhum ḥuṣūnuhum minallāhi fa atāhumullāhu min ḥaiṡu lam yaḥtasibū wa qażafa fī qulūbihimur-ru‘ba yukhribūna buyūtahum bi’aidīhim wa aidil-mu’minīna fa‘tabirū yā ulil-abṣār

Dia lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab – dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat), dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka (dari azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azabNya) kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkanNya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (lalu) mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambilah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.


3.
Surah al Hasyr ayat 3

wa lau lā an kataballāhu ‘alaihimul-jalā’a la‘ażżabahum fid-dun-yā, wa lahum fil-ākhirati ‘ażābun-nār

Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran (yang demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah Ia akan menyeksa mereka di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak.


4.
Surah al Hasyr ayat 4

żālika bi’annahum syāqqullāha wa rasūlahū wa may yusyāqqillāha fa innallāha syadīdul-‘iqāb

(Mereka ditimpakan azab) yang demikian, kerana mereka mereka menentang (perintah) Allah dan RasulNya. Dan (ingatlah), sesiapa yang menentang (perintah) Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya.


5.
Surah al Hasyr ayat 5

mā qaṭa‘tum mil līnatin au taraktumūhā qā’imatan ‘alā uṣūlihā fa bi’iżnillāhi wa liyukhziyal-fāsiqīn

Mana-mana jua pohon kurma (kepunyaan musuh) yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah (kerana Ia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin), dan kerana Ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik.


6.
Surah al Hasyr ayat 6

wa mā afā’allāhu ‘alā rasūlihī minhum fa mā aujaftum ‘alaihi min khailiw wa lā rikābiw wa lākinnallāha yusalliṭu rusulahū ‘alā may yasyā’, wallāhu ‘alā kulli syai’in qadīr

Dan apajua yang Allah kurniakan kepada RasulNya dari peninggalan harta benda mereka (yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatnya), kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun (untuk berperang mengalahkan mereka), tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-rasulNya mengalahkan sesiapa yang dikehendakiNya (dengan tidak payah berperang), dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.


7.
Surah al Hasyr ayat 7

mā afā’allāhu ‘alā rasūlihī min ahlil-qurā fa lillāhi wa lir-rasūli wa liżil-qurbā wal-yatāmā wal-masākīni wabnis-sabīli kailā yakūna dūlatam bainal-agniyā’i minkum, wa mā ātākumur-rasūlu fa khużūhu wa mā nahākum ‘anhu fantahū, wattaqullāh, innallāha syadīdul-‘iqāb

Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).


8.
Surah al Hasyr ayat 8

lil-fuqarā’il-muhājirīnallażīna ukhrijū min diyārihim wa amwālihim yabtagūna faḍlam minallāhi wa riḍwānaw wa yanṣurūnallāha wa rasūlah, ulā’ika humuṣ-ṣādiqūn

(Pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta menolong (ugama) Allah dan RasulNya, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya).


9.
Surah al Hasyr ayat 9

wallażīna tabawwa’ud-dāra wal-īmāna min qablihim yuḥibbūna man hājara ilaihim wa lā yajidūna fī ṣudūrihim ḥājatam mimmā ūtū wa yu’ṡirūna ‘alā anfusihim wa lau kāna bihim khaṣāṣah, wa may yūqa syuḥḥa nafsihī fa ulā’ika humul-mufliḥūn

Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.


10.
Surah al Hasyr ayat 10

wallażīna jā’ū mim ba‘dihim yaqūlūna rabbanagfir lanā wa li’ikhwāninallażīna sabaqūnā bil-īmāni wa lā taj‘al fī qulūbinā gillal lillażīna āmanū rabbanā innaka ra’ūfur raḥīm

Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu”.


11.
Surah al Hasyr ayat 11

alam tara ilallażīna nāfaqū yaqūlūna li’ikhwānihimullażīna kafarū min ahlil-kitābi la’in ukhrijtum lanakhrujanna ma‘akum wa lā nuṭī‘u fīkum aḥadan abadaw wa in qūtiltum lananṣurannakum, wallāhu yasyhadu innahum lakāżibūn

Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan (wahai Muhammad) terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan (kaum Yahudi) ahli Kitab: “Sesungguhnya, kalau kamu dihalau keluar sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu, dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapapun untuk menentang kamu selama-lamanya, dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu!” Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta.


12.
Surah al Hasyr ayat 12

la’in ukhrijū lā yakhrujūna ma‘ahum, wa la’in qūtilū lā yanṣurūnahum, wa la’in naṣarūhum layuwallunnal-adbāra ṡumma lā yunṣarūn

Demi sesungguhnya! Jika orang-orang (Yahudi) itu dihalau keluar (dari Madinah), mereka (yang munafik) ini tidak akan keluar bersama-samanya, dan demi sesungguhnya, jika orang-orang (Yahudi) itu diperangi, mereka (yang munafik) ini tidak akan membelanya, dan demi sesungguhnya, jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka (semuanya – Yahudi dan munafik) akan melarikan diri, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan, –


13.
Surah al Hasyr ayat 13

la’antum asyaddu rahbatan fī ṣudūrihim minallāh, żālika bi’annahum qaumul lā yafqahūn

(Kerana) sesungguhnya kamu – dalam hati mereka, – sangat ditakuti lebih dari Allah, yang demikian itu, kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti (akan kekuasaan Allah dan kebesaranNya).


14.
Surah al Hasyr ayat 14

lā yuqātilūnakum jamī‘an illā fī quram muḥaṣṣanatin au miw warā’i judur, ba’suhum bainahum syadīd, taḥsabuhum jamī‘aw wa qulūbuhum syattā, żālika bi’annahum qaumul lā ya‘qilūn

(Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik) dengan keadaan bersatu padu sekalipun, tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh, atau dari sebalik tembok. (Sebabnya): permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras, engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah (disebabkan berlainan kepercayaan mereka). Yang demikian itu, kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami (perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka).


15.
Surah al Hasyr ayat 15

kamaṡalillażīna min qablihim qarīban żāqū wa bāla amrihim, wa lahum ‘ażābun alīm

(Keadaan kaum Yahudi itu) samalah seperti orang-orang (dari suku Yahudi) yang terdahulu sedikit dari mereka, yang telah merasai akibat yang buruk (di dunia) dengan sebab bawaan kufur mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya (pada hari akhirat kelak).


16.
Surah al Hasyr ayat 16

kamaṡalisy-syaiṭāni iż qāla lil-insānikfur, fa lammā kafara qāla innī barī’um minka innī akhāfullāha rabbal-‘ālamīn

(Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi) itu samalah seperti (sikap) Syaitan ketika ia berkata kepada manusia: “Berlaku kufurlah engkau!” Setelah orang itu berlaku kufur (dan tetap terkena azab), berkatalah Syaitan kepadanya: “Sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu, kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam!”


17.
Surah al Hasyr ayat 17

fa kāna ‘āqibatahumā annahumā fin-nāri khālidaini fīhā, wa żālika jazā’uẓ-ẓālimīn

Maka kesudahan keduanya, bahawa mereka ditempatkan di dalam neraka, kekal mereka di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim.


18.
Surah al Hasyr ayat 18

yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha waltanẓur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta‘malūn

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.


19.
Surah al Hasyr ayat 19

wa lā takūnū kallażīna nasullāha fa ansāhum anfusahum, ulā’ika humul-fāsiqūn

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik – derhaka.


20.
Surah al Hasyr ayat 20

lā yastawī aṣḥābun-nāri wa aṣḥābul-jannah, aṣḥābul-jannati humul-fā’izūn

Tidaklah sama ahli neraka dan ahli Syurga, ahli Syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan (mendapat segala yang diingini).


21.
Surah al Hasyr ayat 21

lau anzalnā hāżal-qur’āna ‘alā jabalil lara’aitahū khāsyi‘am mutaṣaddi‘am min khasy-yatillāh, wa tilkal-amṡālu naḍribuhā lin-nāsi la‘allahum yatafakkarūn

Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.


22.
Surah al Hasyr ayat 22

huwallāhullażī lā ilāha illā huw, ‘ālimul-gaibi wasy-syahādah, huwar-raḥmānur-raḥīm

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.


23.
Surah al Hasyr ayat 23

huwallāhullażī lā ilāha illā huw, al-malikul-quddūsus-salāmul-mu’minul-muhaiminul-‘azīzul-jabbārul-mutakabbir, subḥānallāhi ‘ammā yusyrikūn

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Menguasai (sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan), Yang Maha Melimpahkan Keamanan, Yang Maha Pengawal serta Pengawas, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya), Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.


24.
Surah al Hasyr ayat 24

huwallāhul-khāliqul-bāri’ul-muṣawwiru lahul-asmā’ul-ḥusnā, yusabbiḥu lahū mā fis-samāwāti wal-arḍ, wa huwal-‘azīzul-ḥakīm

Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk, Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada), Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya), bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

Kelebihan Surah Al Hasyr

Tiga ayat akhir Surah Al-Hasyr mengandungi fadhilat dan khasiatnya yang tersendiri.

Dalil mengenai keistimewaan 3 ayat akhir Surah Al-Hasyr:

1) Daripada Fadhil Ibnu Yassar Al-Muzani RA berkata: Nabi SAW telah bersabda:

Sesiapa membaca ketika bangkit subuh “A’uuzubillahis-Sami’il-‘alimi-Minas-Syaitanir-Rajim.” Kemudian membaca tiga ayat akhir surah Al-Hasyar maka Allah mewakilkan 70 malaikat berselawat ke atasnya hingga ke petang. Begitu juga waktu petang dan jika dia meninggal hari itu dikira mati syahid.”

2) Rasulullah SAW bersabda:

“Sesiapa yang membaca ayat akhir surah al-Hasyr, baik malam mahupun siang, lalu dia meninggal dunia pada hari itu, maka ia berhak masuk syurga.”

(Hadis Riwayat Al-Baihaqi)

3) Rasulullah SAW bersabda:

Sesiapa yang membaca 3 ayat terakhir surah al-Hasyr, maka Allah mempertaruhkannya kepada tujuh puluh ribu malaikat yang berselawat kepadanya sehingga masuk waktu petang. Apabila dia meninggal pada hari itu, ia meninggal sebagai seorang syahid. Dan sesiapa membaca di waktu petang, adalah dia di tempat yang telah diterangkan itu.”

(Hadis Riwayat At-Tirmizi RA)

Transliterasi Surah-Surah lain

Antara surah lain yang sudah ditambah tranliterasi untuk membantu anda:

Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu anda yang sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berharap panduan ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian yang memerlukan bantuan sebegini.

Saya berdoa agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.

Sesungguhnya Islam itu agama rahmat dan Allah jualah Maha Memberi Rahmat.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

2 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Anuar bin Ibrahim
Anuar bin Ibrahim
1 tahun yang lalu

Assalamualaikum, sudi kiranya Tuan masukkan audio jika ada kelapangan ..terima kasih banyak banyak Tuan.