Surah al Ikhlas Rumi, Maksud & Audio Bacaannya

Ini adalah panduan surah al Ikhlas rumi dengan bantuan audio bacaan.

Ia disediakan untuk anda yang baru sedang belajar membaca surah-surah lazim.

Saya berharap semoga panduan ini dapat membantu.

Bacaan Surah al Ikhlas

Surah al Ikhlas Rumi

Qul Huwallāhu Aḥad.

Allāhuṣ-Ṣamad.

Lam Yalid Wa Lam Yūlad.

Wa Lam Yakul Lahū Kufuwan Aḥad

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; “Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; “Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; “Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.

Latar Belakang Surah al-Ikhlas

Surah al-Ikhlas ( سورة الإخلاص ) (Yang Ikhlas) adalah surah ke-112 dalam al-Quran.

Ia merupakan penyataan ringkas tauhid, keesaan mutlak Allah, yang terdiri daripada 4 ayat.

Al-Ikhlas bererti “kesucian” atau “penulenan”, yang bermaksud untuk kekal suci dan setia atau keadaan membersihkan jiwa seseorang dari kepercayaan bukan-Islam, seperti paganisme dan kemusyrikan.

Surat Ikhlas dikenali sebagai Surah Pelindung.

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda “Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas, seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran”

Dalam kitab Sa’adatul Darain, Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumah, maka hilanglah kefakiran penghuni rumah dan tetangganya”

(HR At-Tabrani dan Ibnu Mas’ud).

Asbabun Nuzul (Sebab Turun Ayat) Surah al-Ikhlas

Diriwayatkan oleh at-Tirmizi, al-Hakim dan Ibnu Khuzanah, dari Abul Aliyah yang bersumberkan dari Ubay bin Ka’ab.

Diriwayatkan pula ath-Thabrani dan Ibnu Jarir, yang bersumberkan dari Jabir bin Abdillah bahawa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah, dengan berkata, “Jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabb-mu”.

Ayat al-Ikhlas 1-4 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumberkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, dan riwayatkan pula oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Sa’id bin Jubair, bahawa beberapa orang yahudi, diantaranya Ka’ab bin al-Asyraf dan Hayy bin Akhtab, mengadap Nabi SAW, mereka berkata, “Hai Muhammad, lukiskan sifat-sifat Rabb yang mengutusmu”

Ayat al-Ikhlas ini turun untuk menerangkan sifat-sifat Allah.

Menurut as-Suyuthi kata al-musyrikin (kaum musyrikin) dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka’ab adalah kaum musyrikin dari kaum Ahzab.

Dengan demikian dapat dipastikan Madaniyyah, sesuai hadis Ibnu Abbas.

Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis di atas.

Hal ini diperkuat pula oleh riwayat Abusy Syaikh di dalam kitab al-Azhamah dari Aban, yang bersumberkan dari Anas yang meriwayatkan bahawa Yahudi Khaibar mengadap Nabi SAW dan berkata, “Hai Abul Qasim. Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Cubalah terangkan kepada kami tentang Rabb-mu.

Rasulullah SAW tidak menjawab, sehingga turunlah Jibril membawa wahyu, iaitu surah ini (al-Ikhlas) yang melukiskan sifat-sifat Allah.


Pautan berkaitan: