Memahami Haid Dalam Islam (Panduan Lengkap)

Panduan lengkap haid

Ini adalah panduan lengkap tentang haid.

Segala perkara berkaitan haid seperti warna darah haid, usia putus haid, tempoh masa haid dan masa suci, dan sebagainya akan diterangkan secara lengkap dalam panduan ini.

Apa yang menarik:

Panduan ini akan menggunakan bahasa yang mudah dan mudah difahami oleh semua orang.

Semoga bermanfaat.

Pengenalan: Memahami Haid Secara Ringkas

Apakah yang dimaksudkan dengan haid?

Darah haid adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan yang sihat, yang tidak ada sesuatu sebab.

Menurut kebiasaan, perempuan akan didatangi haid apabila dia meningkat umur 9 tahun, biasanya waktu berumur 12 tahun.

Tempoh keluar darah haid berlaku sekurang-kurangnya sehari semalam dan menurut kebiasaannya ialah tujuh hari tujuh malam.

Apabila sudah lebih daripada 15 hari, maka itu bukanlah darah haid lagi, tetapi dikenali sebagai darah istihadah (darah penyakit).

Sekurang-kurangnya tempoh suci antara dua haid adalah 15 hari dan tiada tempoh berapa lama waktu suci.

Jika seorang perempuan berhenti haidnya, maka wajiblah dia mandi wajib.

Daripada Aisyah dia berkata:

Fatimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi SAW seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan solat?

Maka baginda bersabda; “Darah tersebut adalah darah penyakit bukan haid, apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan solat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan solat”

(Hadis riwayat Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, kalau darah itu darah istihadah, maka solat tetap wajib dikerjakan.

Caranya dibersihkan darah (mandi) itu terlebih dahulu kemudian berwuduk, dipakai tuala wanita dan kemudian solat.

Tiba suatu masa, semua perempuan akan mengalami putus haid, yakti tidak lagi mengalami haid.

Menurut pendapat sebahagian ulama menyatakan perempuan putus haid apabila mencapai umur 60 tahun dan ada juga yang mengatakan seawal umur 50 tahun.

Beginilah penerangan secara ringkas mengenai haid.

Perbincangan ini akan dibahaskan secara panjang lebar pada bahagian di bawah.

Usia Bermulanya Haid


Umur wanita didatangi haid sekurang-kurangnya sembilan tahun.

Ertinya tidak ada wanita yang berumur dibawah sembilan tahun yang datang haid.

Ini berdasarkan dalil berikut:

Hadis Mauquf dari Aisyah r.a. yang mengatakan:

Apabila kanak-kanak perempuan sudah berumur sembilan tahun bererti dia sudah termasuk imraah (wanita baligh)

Wanita belum bersedia hamil dan belum sanggup mendidik anak jika kurang dari sembilan tahun.

Demikianlah kajian yang dijalankan terhadap kaum wanita yang didatangi darah haid.

Dan berdasarkan kajian ini juga wanita yang melihat darah keluar dari kemaluannya sedangkan umurnya belum mencapai sembilan tahun, maka darah itu tidak dikira sebagai darah haid.

Usia Putus Haid

Sebagaimana adanya batas usia wanita datang haid, maka ada juga batas usia putus haid.

Waktu usia putus atau berhenti haid ada berbagai-bagai pendapat.

Untuk lebih jelas, marilah kita lihat kedua-dua pendapat dibawah ini:

1. Menurut jumhur ulama, wanita yang datang haid itu mempunyai batasan usia.

Ertinya jika seseorang itu sudah sampai pada usia tertentu, maka tidak didatangi haid lagi.

Batas usia wanita didatangi haid menurut mereka adalah 60 tahun.

jika seorang wanita sudah berumur 60 tahun, bererti dia tidak haid lagi.

Wanita berumur 60 tahun yang melihat darah keluar dari kemaluannya, maka darah itu bukanlah darah haid. Sebaliknya darah kerana ada penyakit.

Kerana darah itu bukan darah haid, ini bererti wanita berkenaan boleh mengerjakan puasa dan solat.

Jumhur ulama mengatakan adanya masa putus haid bagi wanita berdasarkan firman Allah:

Dan perempuan yang tidak ada haid lagi diantara perempuan-perempuan kamu

(at-Talaq 65:4)

2. Menurut sebahagian ulama lagi, tidak ada batasan usia untuk berhentinya haid.

Darah haid mungkin sahaja berterusan sampai akhir hayat seseorang.

Menurut golongan di atas tadi bukanlah menerangkan batasan usia wanita didatangi haid.

Sayid Sabiq sendiri termasuk diantara ulama yang mengatakan tidak ada batasan usia haid.

Rumusan

Diantara kedua-dua pendapat itu, yang lebih kuat adalah yang pertama kerana ia ditetapkan daripada hasil kajian.

Menurut kajian yang yang dilakukan di Kuwait, wanita akan putus haid jika sudah berumur lima puluh tahun.

Menurut riwayat, Imam Syafie pun pada zamannya dahulu ada membuat kajian tentang wanita haid.

Jadi, yang mengatakan wanita akan berhenti haid jika sudah berumur enam puluh tahun mungkin berdasarkan kajian zaman Imam Syafie dahulu.

Sekali lagi, pendapat pertamalah yang lebih kuat, iaitu pendapat yang mengatakan adanya batasan usia tentang datangnya haid.

Kalau ada misalnya dua atau tiga orang wanita yang masih berterusan haid setelah berumur tujuh puluh tahun, tentunya ini jarang berlaku dan tidak boleh dijadikan hukum.

Warna Darah Haid

Bagaimanakah warna darah haid?

Menurut ulamak; warna-warna darah haid ada lima, iaitu;

  1. Hitam
  2. Merah.
  3. Asyqar (warna antara merah dan kuning).
  4. Kuning.
  5. Keruh.

Darah haid tidak bermula dan berakhir dengan satu sifat tertentu sahaja kerana kadangkala ianya berlaku perubahan warna dari satu tahap ke satu tahap. 

Menurut ulama-ulama mazhab Syafi’e, terdapat 5 warna bagi darah haid: hitam, merah, warna antara keemasan dan merah, kuning dan keruh (warna antara kuning dan putih).

Menurut ulama Hanafi pula, terdapat 6 warna darah haid: hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan warna seperti tanah.

Kebiasaannya, mula-mula datang haid berwarna hitam, kemudian berubah kepada merah, kemudian antara merah dan kuning, kemudian kuning dan akhirnya keruh (yakni antara putih dan hitam).

Warna Kuning Atau Keruh, Adakah Dikira Sebagai Haid?

Tanda habisnya haid ialah warna putih atau tiada sebarang warna.

Apabila hilang semua warna-warna tadi sama ada kelihatan warna putih (seperti kapur putih yang disebut oleh Aisyah r.a. dalam hadisnya) atau tidak kelihatan sebarang warna, maka itu tandanya darah haid telah habis.

Ketika itu, barulah ia boleh mandi dan melakukan ibadah sebagaimana wanita yang suci.

Kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat sohih di kalangan fuqaha’ Syafi’e, warna kuning dan keruh tidak dianggap sebagai haid JIKA kedatangannya BUKAN pada waktu haid.

Berlainan pula JIKA kedatangannya PADA waktu haid, maka ia (warna kuning atau keruh) dikira sebagai darah haid.

Abu Yusuf mengatakan:

Warna kuning adalah haid sementara warna keruh bukannya haid kecuali jika didahului oleh darah.” 

Ini bermakna: 

Jika ia (warna kuning atau keruh) datang sebelum haid, maka ia bukannya haid.

Menurut pendapat Abu Thaur, jika warna kuning atau keruh itu didahului oleh darah maka kedua-duanya dikira sebagai haid.

Warna kuning dan keruh hanya dianggap haid pada hari-hari kebiasaan haid.

Ini berpandukan kepada hadis dari Saidatina Aisyah r.a. yang menceritakan; para wanita sahabat menghantar kepadanya satu bekas kecil berisi kapas yang terdapat padanya kesan kuning dan keruh dari haid*

*Tujuan mereka ialah meminta penjelasan darinya apakah mereka telah suci dari haid atau belum apabila yang masih tinggal pada faraj mereka hanyalah kesan kuning dan keruh

Lalu ‘Aisyah menjawab;

Janganlah kamu kamu tergesa-gesa (mandi wajib) sehinggalah kamu melihat seperti kapur putih”.

(Riwayat Imam al-Bukhari)

Adapun selepas hari kebiasaan haid (yakni pada hari-hari suci), maka warna kedua-duanya tidak dianggap darah haid.

Ini berdasarkan kenyataan Ummu ‘Athiyyah r.a. yang menyebutkan;

Kami tidak menghitung warna keruh dan juga kuning selepas suci (yakni setelah habis haid) sebagai sesuatu (dari darah haid)”.

(Riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud)

Tanda Haid Telah Berhenti

Ini merupakan pendapat yang dipegang dalam mazhab Hanafi, Syafi’e dan Maliki:

  1. Menurut Al-Imam al-Nawawi r.h, tanda terputusnya haid dan wujudnya suci adalah apabila berhentinya darah yang keluar dan cairan kuning dan keruh. Apabila terputus darah yang keluar maka wanita itu menjadi suci sama ada selepasnya keluar lembapan berwarna putih (keputihan) ataupun tidak.
  2. Menurut Aisyah isteri Rasulullah saw (kisah): Pernah beberapa orang wanita menghantar kepada Aisyah perca kain yang didalamnya terdapat kapas yang mempunyai kesan warna kuning, lalu Aisyah berkata: “Janganlah kamu gopoh melainkan setelah mendapati qissah (kapas) putih”.
  3. Menurut Asma’ binti Abu Bakar r.a, beliau pernah ditanyakan tentang sedikit warna kuning, lalu beliau berkata: “Tinggalkan sembahyang selagi mereka (kaum wanita) masih mendapati yang demikian sehinggalah ia tidak melihat melainkan seperti susu yang bersih”.

Cara Memastikan Darah Haid Telah Benar-Benar Berhenti / Habis

Cara untuk memastikan darah haid telah berhenti adalah:

Hendaklah dilakukan pemeriksaan terhadap faraj, iaitu dengan memasukkan cebisan kain, kapas atau sebagainya ke dalam faraj dan melihat sama ada masih terdapat kesan darah haid atau tidak.

Jika tidak ada kesan darah haid sama ada tidak nampak sebarang warna pada kain/kapas tersebut atau nampak warna putih seperti kapur, maka ketika itu barulah diharuskan mandi.

Jika masih ada sebarang kesan warna darah atau warna kuning atau keruh, tidak harus mandi lagi kerana darah haid belum habis.

Kaedah pemeriksaan di atas diambil daripada amalan wanita-wanita sahabat sebagaimana yang diceritakan oleh Saidatina ‘Aisyah r.a.;

Wanita-wanita sahabat menghantar kepadanya satu bekas kecil berisi kapas yang terdapat padanya kesan kuning dan keruh dari haid.

Lalu ‘Aisyah menjawab; “Janganlah kamu kamu tergesa-gesa (mandi wajib) sehinggalah kamu melihat seperti kapur putih”

(HR Imam al-Bukhari dan Imam Malik).

Tempoh Masa Antara Dua Haid (Masa Suci)

Masa suci yang dimaksudkan disini ialah masa antara dua haid.

Seperti dimaklumi, wanita sihat dan normal akan mengalami haid setiap bulan.

Yang akan diterangkan disini adalah masa antara haid yang datang setiap bulan itu.

Masa suci itu berlainan menurut ulama, iaitu seperti berikut:

1. Menurut Imam Ahmad, sekurang-kurangnya masa suci (masa antara dua haid) ialah 13 hari.

Menurut beliau, seseorang wanita mungkin sahaja selesai iddahnya dalam masa satu bulan, berdasarkan kes seorang wanita yang menemui Ali bin Abi Talib.

Seorang wanita datang menjumpai Ali, katanya dia telah diceraikan oleh suaminya dan dia haid tiga kali setiap bulan.

Setiap dia suci bererti sudah dikira satu quruk.

Ali menuruh Syuraih untuk menanyakan yang sebenarnya kepada wanita itu, Syuraih berkata kepada Ali:

Kalau ada keluarga yang menyaksikannya dan saksi itu diakui agamanya dan amanahnya tentu kenyataan itu boleh diterima. Kalau tidak bererti apa yang dia katakan itu bohong.

Mendengar yang demikian Abi bin Abu Talib berkata:

Engkau benar


2. Menurut satu pendapat lagi, masa suci itu dilihat dari lamanya seseorang itu haid setiap bulannya.

Bermaksud, sekurang-kurangnya masa suci adalah berdasarkan sebanyak-banyak masa haid.

Orang yang masa haidnya yang paling lama 15 hari bererti masa sucinya yang paling sedikit 15 hari.

Orang yang haidnya paling lama 17 hari bererti masa sucinya yang paling sedikit 13 hari.


3. Pendapat ketiga mengatakan tidak ada batasannya yang paling lama.

Tempoh Masa Haid Paling Sedikit

Berlainan pendapat ulama tentang tempoh waktu haid paling sedikit.

Para ulama juga berbeza pendapat tentang masanya yang paling singkat.

Antara pendapat tersebut:

1. Menurut satu pendapat, sekurang-kurangnya masa haid ialah satu saat atau satu kali darah keluar.

Masa haid bermula dari melihat darah itu hitam dan masa sucinya ketika darah itu merah atau keruh, putih atau nampak sudah kering.

Ini kerana tidak ada nas atau ijmak ulamak tentang masa haid yang paling sedikit.

2. Menurut ulamak-ulamak mazhab Hambali pula, paling pendek masa haid itu adalah satu hari dan yang paling lama adalah 15 hari.

3. Dan menurut ulamak-ulamak Mazhab Hanafi, paling kurang adalah tiga hari dan yang paling lama sepuluh hari.

Ini kata mereka berdasarkan riwayat Wasilah bin Asqa’ yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Sekurang-kurang masa haid tiga hari dan paling lama adalah sepuluh hari.

(Hadis riwayat at-Tirmizi)
Rumusan

Dalam syara’ (al-Quran dan hadis) hanya disebutkan secara mutlak dan tidak disebutkan kententuan berapa lama.

Bererti tidak disebutkan tempohnya dalam syara’ dan dalam bahasa pun tidak ada ditentukan.

Oleh sebab itu, wajiblah kembali kepada uruf dan kebiasaan.

Menurut kebiasaan, waktu haid yang paling singkat adalah satu hari.

Darah Yang Keluar Ketika Hamil

Adakah darah yang keluar dari kemaluan wanita hamil dikira sebagai darah haid?

Terdapat pelbagai pendapat ulama berkaitan perkara ini.

Antaranya:

1. Menurut Imam Ahmad dan jumhur ulama-ulama Tabiin yang terdiri daripada Sa’id bin Musayyab, Ata’, al-Hasan, Jabir bin Zaid, Ikrimah, al-Tsaury, al-Auza’iy, Abu Hanifah dan Abu Tsaur, wanita yang hamil tidak mungkin haid.

Seandainya keluar darah dari kemaluannya semasa hamil, beerti darah itu adalah darah penyakit.


2. Menurut Imam Malik, Syafie, al-Zuhri dan Qatadah, darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika hamil mungkin darah haid dan mungkin darah kerana penyakit.

Jika darah ini sesuai sesuai ciri-cirinya dengan darah haid dan sama waktunya, bermakna ia adalah darah haid.

Menurut kami, pendapat pertama lebih kuat berdasarkan alasan-alasan dalam hadis berikut:

Dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahawa ia menceraikan isterinya ketika dia dalam keadaan haid.

Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu baginda bersabda:

“Perintahkan dia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika dia dalam keadaan suci atau hamil

(Hadis riwayat an-Nasa’i)

Berdasarkan hadis ini, kehamilan adalah tanda bahawa seseorang itu tidak haid.

Berdasarkan kata-kata Aisyah r.a;

Orang yang sedang hamil tidak haid. Kalau ada wanita hamil melihat darah keluar dari kemaluannya, hendaklah dia mandi dan hendaklah dia solat”

Aisyah r.a mengatakan bahawa wanita yang hamil tidak mungkin haid. Aisyah r.a menyuruh mandi dan mengerjakan solat, bererti beliau yakin bahawa darah itu bukan darah haid.

Namun demikian, darah yang keluar dari faraj wanita yang sudah dekat masa melahirkan anak, misalnya satu hari atau dua hari sebelum tarikh yang dijangkakan, maka darah itu dikira sebagai darah nifas.

Wanita yang sedang nifas bererti tidak boleh mengerjakan solat dan puasa.

Seandainya wanita yang keluar darah itu melahirkan anak dua hari kemudian, maka solat yang ditinggalkan itu tidak wajib diqada.

Jika tidak melahirkan juga setelah dua hari, maka solat dan puasa yang ditinggalkan itu sama-sama wajib diqada kerana ketika meninggalkannya itu dia bukan dikira nifas, tetapi darah yang keluar itu adalah darah yang disebabkan suatu penyakit.

Perkara Yang Diharamkan Semasa Haid

Semasa seseorang wanita itu sedang haid, terdapat beberapa perkara yang diharamkan terhadapnya.

Antaranya adalah:

Bersuci Untuk Mengangkat Hadas

Orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh bersuci.

Maksudnya, apa yang dilarang adalah bersuci dengan niat untuk mengangkat (menghilangkan) hadas.

Pada waktu haid dan nifas tidak boleh mandi wajib untuk mengangkat hadas, yakni selama darah belum berhenti.

Yang dibolehkan mandi hanya setakat untuk membersihkan badan daripada bau atau kotoran, yakni mandi biasa.

Kalau ada orang mandi untuk menghilangkan hadas, haid atau nifas, maka hadasnya tidak akan hilang atau terangkat.

Orang yang haid atau nifas juga haram mandi untuk niat ibadat.

Mandi untuk ibadat banyak dijumpai ketika mengerjakan haji. Misalnya mandi untuk ihram, mandi untuk memasuki Kota Makkah, mandi untuk wuquf di Arafah, mandi untuk melontar jamrah dan sebagainya.

Itu semua disunatkan berdasarkan arahan Rasulullah SAW kepada Aisyah r.a ketika beliau haid.

Dari Aisyah r.a bahawa Nabi SAW pernah menemuinya ketika berada di Sarif sebelum masuk ke Makkah, baginda mendapatinya sedang menangis kerana datang bulan, lalu baginda bertanya: “Kenapa, apakah kamu sedang haid?”

Aisyah menjawab: “Ya”


Wuduk Untuk Solat

Orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh berwuduk atau solat.

Kalau orang yang sedang haid atau nifas itu berwuduk, bererti ada yang menafikan, iaitu haid dan nifas.

Haid dikatakan menafikan kerana pada asalnya pun wuduk tidak sah selama ada yang membatalkannya.

Namun demikian dikecualikan juga orang yang istihadah dan orang yang sulusulbaul.

Istihadah bermaksud orang yang berterusan keluar darah dari farajnya, manakala orang sulusulbaul ialah bermaksud orang yang berterusan keluar air kencing dari zakarnya.

Istihadah dan sulusulbaul tidak membatalkan wuduk, bahkan tidak membatalkan solat.


Berpuasa

Orang yang datang haid diharamkan berpuasa.

Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Abu Sa’id al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:

Apabila (seorang wanita) sedang mengalami haid, maka dia tidak solat dan tidak puasa. Yang demikian itu menunjukkan kurangnya kewajipan agamanya.

(Hadis riwayat Bukhari)

Namun demikian, wanita-wanita yang meninggalkan puasa kerana haid, mereka wajib mengqada puasa (ganti puasa) itu pada hari yang lain.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, beliau berkata:

Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada solat

(Hadis riwayat Bukhari)

Bersetubuh (Berjimak)

Orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh bersetubuh.

Ijmak (sepakat) semua ulama tentang haramnya menyetubuhi wanita haid atau nifas.

Segala perkara dan masalah berkaitan bab ini akan diulas secara lebih terperinci dalam artikel ini


Menceraikan Isteri Yang Haid

Di antara perkara yang haram bagi orang haid termasuklah talak.

Maksudnya, seorang suami berdosa menceraikan isterinya yang sedang haid.

Ini berdasarkan firman Allah, maksudnya:

Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya

(Surah at-Talaq 65: 1)

Ertinya apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka waktu telah suci dari haid atau nifas dan belum disetubuhi.

Ini adalah rahmat dan kurnia Allah kepada kaum wanita yang diceraikan.

Setelah retak dan renggang hubungan suami isteri, dan tidak mungkin lagi untuk hidup bersama, bolehlah si suami menjatuhkan talak tetapi jangan ketika haid.

Ini kerana baki hari-hari haid itu belum dikira sebagai masa iddah.

Tetapi kalau diceraikan pada masa suci, saat itu juga sudah dikira satu kali masa suci.

Oleh itu hendaklah diceraikan pada masa suci yang belum pernah bersetubuh dengannya semenjak dia suci.

Kalau sudah disetubuhi tentunya tidak jelas apakah wanita itu hamil atau tidak.

Dan juga tidak tahu cara mengira idahnya, sama ada perlu dengan cara idah quru atau idah wanita hamil.

Ini tentulah akan menyusahkan wanita tersebut.

Cara Mandi Wajib Haid

Bagaimana cara mandi wajib haid?

Mandi wajib, mandi junub, atau disebut juga dengan mandi hadas besar. hukumnya adalah wajib kepada wanita yang telah berhenti haidnya.

Kaedah mandi wajib boleh dirujuk pada panduan lengkap mandi wajib ini: Panduan Cara Mandi Wajib Yang Betul (Langkah-Demi-Langkah)

Seandainya seseorang itu belum mandi wajib atau mandi junub, maka haramlah dia mengerjakan solat, menyentuh, membaca dan membawa al-Quran, haram mengerjakan tawaf dan lain-lain lagi.

Oleh itu, wajiblah dia mandi agar dia suci daripada hadas dan kemudian boleh mengerjakan pelbagai macam ibadat.

Tinggalkan Komen Anda..

7 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu
Inline Feedbacks
View all comments
zura
1 hari yang lalu

Assalamualaikum, saya nak tnye sy dtg haid sudah lebih dari 7 hari, adakah bole solat seperti biasa atau bagaimana ?

Umilai
23 hari yang lalu

Assalamualaikum…

Bagaimanakah kedudukan jika seorang perempuan itu mengalami penyakit seperti Fibroid? Bagaimana untuk mengira masa ia suci? Kiraan ini adalah berkaitan jika ia d talak oleh suaminya. Bilakah masa nya untuk beriddah?

Amirah
29 hari yang lalu

Jika hari ke 10 sudah tiada cecair kuning, tetapi bila check ada cecair putih susu di dalam faraj, dah boleh mandi ke?

Rohaiyah binti Daha
3 bulan yang lalu

Terima kasih atas semua info tentang wanita, haid dan kehidupannya. Panduan yang sangat bermakna kepada semua wanita dan lelaki. Terima kasih sekali lagi.😊

Arisa
3 bulan yang lalu

Aslm,saya nak tanya Kalau dah habis haid Lepas tu mandi wajib utk solat subuh tapi pada waktu zohor keluar darah jadi solat subuh tu sah ke ?mohon jawab ye