AL MATHURAT PAGI SUGHRA RINGKAS (Transliterasi Rumi)

al mathurat pagi

Ini adalah al Mathurat pagi sughra (ringkas)

Versi al Mathurat sughra ini adalah khas untuk bacaan pagi sahaja. Jika anda memerlukan al Mathurat versi lengkap, anda boleh ikuti panduan al-Mathurat ini.

Apa yang penting:

Panduan ini dibantu dengan transliterasi rumi untuk memudahkan anda yang sukar membaca tulisan al-Quran.

Semoga panduan ini membantu anda.

Bacaan Al Mathurat Pagi Sughra

1. Bacaan al-Mathurat sughra dimulakan dengan al-Fatihah

al-mathurat

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Maksudnya:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


2. Kemudian disambung dengan surah al-Baqarah ayat 1 – 5

al-mathurat

Alif Lām Mīm. Żālikal-Kitābu Lā Raiba Fīh, Hudal Lil-Muttaqīn. Allażīna Yu’minūna Bil-Gaibi Wa Yuqīmūnaṣ-Ṣalāta Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūn. Wallażīna Yu’minūna Bimā Unzila Ilaika Wa Mā Unzila Min Qablik, Wa Bil-Ākhirati Hum Yūqinūn. Ulā’ika ‘Alā Hudam Mir Rabbihim Wa Ulā’ika Humul-Mufliḥūn

Maksudnya:

Alif, Laam, Miim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.


3. Kemudian disambung Ayatul Kursi (al-Baqarah ayat 255)

ayatul kursi al-mathurat

Allāhu Lā Ilāha Illā Huw, Al-Ḥayyul-Qayyūm, Lā Ta’khużuhū Sinatuw Wa Lā Naum, Lahū Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Man Żallażī Yasyfa‘U ‘Indahū Illā Bi’iżnih, Ya‘Lamu Mā Baina Aidīhim Wa Mā Khalfahum, Wa Lā Yuḥīṭūna Bisyai’im Min ‘Ilmihī Illā Bimā Syā’, Wasi‘A Kursiyyuhus-Samāwāti Wal-Arḍ, Wa Lā Ya’ūduhū Ḥifẓuhumā, Wa Huwal-‘Aliyyul-‘Aẓīm

Maksudnya:

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)


4. Kemudian disambung surah al-Baqarah ayat 256

al-mathurat

Lā Ikrāha Fid-Dīn, Qat Tabayyanar-Rusydu Minal-Gayy, Fa May Yakfur Biṭ-Ṭāgūti Wa Yu’mim Billāhi Fa Qadistamsaka Bil-‘Urwatil-Wuṡqā Lanfiṣāma Lahā, Wallāhu Samī‘Un ‘Alīm

Maksudnya:

Tidak ada paksaan dalam ugama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.


5. Kemudian disambung surah al-Baqarah ayat 257

al-mathurat

Allāhu Waliyyullażīna Āmanū Yukhrijuhum Minaẓ-Ẓulumāti Ilan-Nūr, Wallażīna Kafarū Auliyā’uhumuṭ-Ṭāgūtu Yukhrijūnahum Minan-Nūri Ilaẓ-Ẓulumāt, Ulā’ika Aṣḥābun-Nār, Hum Fīhā Khālidūn

Maksudnya:

Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.


6. Kemudian disambung surah al-Baqarah ayat 284

al-mathurat

Lillāhi Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Wa In Tubdū Mā Fī Anfusikum Au Tukhfūhu Yuḥāsibkum Bihillāh, Fa Yagfiru Limay Yasyā’u Wa Yu‘Ażżibu May Yasyā’, Wallāhu ‘Alā Kulli Syai’in Qadīr

Maksudnya:

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.


7. Kemudian disambung surah al-Baqarah ayat 285

al-mathurat

Āmanar-Rasūlu Bimā Unzila Ilaihi Mir Rabbihī Wal-Mu’minūn, Kullun Āmana Billāhi Wa Malā’ikatihī Wa Kutubihī Wa Rusulih, Lā Nufarriqu Baina Aḥadim Mir Rusulih, Wa Qālū Sami‘Nā Wa Aṭa‘Nā Gufrānaka Rabbanā Wa Ilaikal-Maṣīr

Maksudnya:

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.


8. Kemudian disambung surah al-Baqarah ayat 286

al-mathurat

Lā Yukallifullāhu Nafsan Illā Wus‘Ahā, Lahā Mā Kasabat Wa ‘Alaihā Maktasabat, Rabbanā Lā Tu’ākhiżnā In Nasīnā Au Akhṭa’nā, Rabbanā Wa Lā Taḥmil ‘Alainā Iṣran Kamā Ḥamaltahū ‘Alallażīna Min Qablinā, Rabbanā Wa Lā Tuḥammilnā Mā Lā Ṭāqata Lanā Bih, Wa‘Fu ‘Annā, Wagfir Lanā, Warḥamnā, Anta Maulānā Fanṣurnā ‘Alal Qaumil-Kāfirīn

Maksudnya:

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.

9. Kemudian bacaan al-Mathurat sughra disambung surah al-Ikhlas ayat 1 – 4

al-mathurat

Qul Huwallāhu Aḥad. Allāhuṣ-Ṣamad. Lam Yalid Wa Lam Yūlad. Wa Lam Yakul Lahū Kufuwan Aḥad

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; “Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; “Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; “Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.


10. Kemudian bacaan al-Mathurat sughra disambung surah al-Falaq

al-mathurat

Qul A‘Ūżu Birabbil-Falaq. Min Syarri Mā Khalaq. Wa Min Syarri Gāsiqin Iżā Waqab. Wa Min Syarrin-Naffāṡāti Fil-‘Uqad. Wa Min Syarri Ḥāsidin Iżā Ḥasad

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, “Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; “Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk; “Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan); “Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya”.


11. Kemudian disambung surah an-Nas ayat 1 – 6

al-mathurat

Qul A‘Ūżu Birabbin-Nās. Malikin-Nās. Ilāhin-Nās. Min Syarril-Waswāsil-Khannās. Allażī Yuwaswisu Fī Ṣudūrin-Nās. Minal Jinnati Wan-Nās

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. “Yang Menguasai sekalian manusia, “Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, “Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -“Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, – “(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.


25. Kemudian bacaan al-Mathurat sughra disambung dengan doa pujian kepada Allah SWT

Mathurat Pagi

AsbahNa Wa Asbahal-Mulku Lillahi Walhamdu Lillahi Laa SyariiKa-Lahu Laa iLaaHa illa Huwa Wa ilaiHin-Nusyur

Maksudnya:

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari (di petang hari) dengan (kesedaran bahawa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan. (3x)


26. Kemudian disambung  doa untuk teguh pendirian dalam Islam

Mathurat Pagi

AsBahNa ‘Ala Fitratil-Islami Wa Kalimatil-IkhLaaSi Wa ‘Alaa DiiNi NabiyyiNa Muhammad, Wa ‘Ala Millati AbiiNaa IbraaHima HaniFan WaMaa Kana Minal Musyrikin.

Maksudnya:

Kami terjaga di pagi hari (petang hari) dalam fitrah Islam, dan kalimah ikhlas dan dalam agama nabi kami, Muhammad SAW, dan dalam millah (ajaran) bapa kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan orang musyrik.


27. Kemudian al-Mathurat sughra disambung dengan doa mensyukuri nikmat

Mathurat Pagi

Allahumma Inni AsbahTu (AmSayTu) Minka Fii Ni’matin Wa ‘Afiyatin Wasitrin FaAtimma ‘Alayya Ni’mataka Wa ‘Afiyatika WasitRoka Fid-dunyaa Wal Aakhirati

Maksudnya:

Ya Allah, aku terjaga pada pagi dan petang dalam nikmat Mu, afiat (keselamatan dari mara bencana), dan terjaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa) ku, maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat. (3x)


28. Kemudian disambung  pengakuan segala nikmat dari Allah

Mathurat Pagi

Allāhumma Mā Aṣbaḥa (Mā Amsā) Bii Min Niʿmatin Aw Bi Aḥadin Min Khalqika Fa Minka Waḥdaka Lā Sharīka Lak, Fa Laka L-Ḥamdu Wa Laka Sh-Shukru

Maksudnya:

Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dan petang dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu, yang Esa dan tidak bersekutu, maka bagi-Mu segala puji dan syukur.


29. Kemudian disambung dengan pujian bagi Allah

Mathurat Pagi

Yā Rabbi Lakal-Ḥamdu Kamā Yanbaghī Li Jalāli Wajhika Wa ʿAZiimi Sulṭhonik

Ya Allah, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah- Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu.


30. Kemudian al-Mathurat sughra disambung dengan bacaan ikrar

Mathurat Pagi

Raḍhiitu Billahi Rabban, Wa Bil-Islāmi Diinan, Wa Bi Muḥammadin Nabiyyan Wa Rasūlaa

Maksudnya:

Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku, dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. (3x)


31. Kemudian disambung dengan bertasbih kepada Allah

Mathurat Pagi

Subḥānallāhi Wa Bi Ḥamdihi, ʿAdada Khalqihī Wa Riḍhā Nafsihī Wa Zinata ʿArshiHii Wa MidaaDa Kalimatihi (3x)

Maksudnya:

Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak bilangan kejadian-Nya dan keredhaan-Nya, dan seberat timbangan ‘Arasy-Nya dan sebanyak dakwat (yang terpakai untuk menuliskan) kalimah-Nya. (3x)


32. Kemudian disambung dengan bacaan meninggikan Asma’ Allah

Mathurat Pagi

Bismillāhil-Lazhii Laa Yaḍurru MaʿAsmihii Shayʾun Fil-Arḍi Wa Laa Fis-Samāʾi Wa Huwas-Samiiʿul-ʿAliim

Maksudnya:

Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya akan terhalanglah, segala sesuatu di bumi dan di langit, untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Mengetahui. (3x)


33. Kemudian disambung dengan doa terhindar dari Syirik

Mathurat Pagi

Allāhumma Innā NaʿUuzuBika Min An NushRika Bika Shayʾan NaʿLamuHuu Wa Nastaghfiruka Li Maa Laa Na’lamuhu (3x)

Maksudnya:

Ya Allah, kami berlindung pada–Mu dari menyekutukan- Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyekutukan-Mu) dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. (3x)


34. Kemudian al Mathurat ringkas ini disambung dengan doa berlindung dari kejahatan makhluk

Mathurat Pagi

AʿUuzu Bi Kalimaatil-laahit-Tāmmāti Min Sharri Maa Khalaq (3x)

Maksudnya:

Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. (3x)


35. Kemudian disambung doa terhindar dari belenggu hutang

Mathurat Pagi

Allāhumma Innī AʿUzuBika Minal-Hammi Wal-Ḥazan, Wa AʿUuzuBika Minal-ʿAjzi Wal-Kasal, Wa AʿUuzuBika Minal-Jubni Wal-Bukhl, Wa AʿUuzuBika Min Ghalabatid-Dayni Wa Qahrir-Rijāl

Maksudnya:

Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung pada-Mu dari cengkaman hutang dan penindasan orang.


36. Kemudian bacaan al Mathurat ringkas ini disambung doa dilimpahkan kesihatan

Allāhumma ʿAafinī Fii Badanii, Allāhumma ʿAafinii Fii Sam’ie, Allāhumma ʿAafinī Fii Baṣarii

Maksudnya:

Ya Allah, sihatkanlah badanku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.


37. Kemudian disambung doa terhindar dari kemiskinan

Allāhumma Innii AʿUuzuBika Minal-Kufri Wal-Faqr, Allāhumma Innii AʿUzuBika Min ʿAZaabil-Qabr, Laa Ilāha Illā Anta

Maksudnya:

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; Ya Allah, aku berlindung kepada- Mu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain Engkau. (3x) (Ibnu Sunni, H. Sahih)


38. Kemudian al-Mathurat sughra disambung doa memohon keampunan

Allāhumma Anta Rabbī Laa Ilāha Illā Anta Khalaqtanī Wa Ana ʿAbduka Wa Ana ʿAlaa ʿAhdika Wa Wa’dika MasTaṭa’tu. A’UzuBika Min Syarri Maa Ṣana’tu. Abuu’U Laka BiNi’matika ʿAlayya Wa Abū’U BizanBii FaghFirLii Fa Innahuu Laa Yaghfiruz-Zunūba Illā Anta

Maksudnya:

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang menciptakan dan aku abdi- Mu, dan aku berada dalam perjanjian dengan-Mu, ikrar kepada-Mu, (yang akan aku laksanakan dengan) segala kemampuanku; dan aku berlindung pada-Mu, dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan; aku mengakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau.


39. Kemudian, bacaan al Mathurat ringkas ini disambung dengan Istighfar (Memohon Keampunan)

Astaghfirullahal-LaDzi Laa ilaaHa illaa Huwal-Hayyul Qoyyum Wa AtuuBu-ilayh

Maksudnya:

Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga; dan aku bertaubat pada-Mu. (Ulang 3 kali)

43. Kemudian, bacaan al-Mathurat sughra disambung dengan pujian dan memohon taubat

SubhaaNaka Allahumma Wabihamdika Asyhadu Anlaa IlaaHa Illa Anta Astaghfiruka Wa AtuuBu-ilayh

Maksudnya:

Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala pujian bagi- Mu; aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan bertaubat pada-Mu.


44. Kemudian disambung lagi dengan selawat ke atas Nabi

doa al-mathurat

Allāhumma Ṣolli ʿAlā Sayyidinā Muḥammadin ʿAbdika Wa Nabiyyika Wa Rasulikan-Nabiyyi Ummiyyi Wa ‘Alaa Alihii Wasohbihi Wasallim Tasliiman ‘Adadamaa AḥaaTho Bihii ‘ilmuka, Wa KhaṭTa Bihii Qalamuka, Wa Aḥṣāhu Kitābuka.

Maksudnya:

Ya Allah restui dan berkatkanlah junjungan kami Muhammad sebagai hamba, nabi dan rasul-Mu yang ummi. Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda. Sejahterakanlah Baginda selama-lamanya. Sejahterakanlah Baginda selama-lamanya sebanyak-banyak bilangan dalam ilmu dan sebanyak-banyak perkara yang ditulis oleh Qalam-Mu dan sebanyak-banyak yang dirangkum oleh kitab-Mu.

doa al-mathurat

Warḍallāhumma ‘An Saadaatinaa Abī Bakrin Wa ʿUmara Wa ʿUthsmāna Wa ʿAliyyin, Wa ʿAnis-saḥābati Ajma’in, Wa ‘Anit-Tābiʿīna Wa Tābiʿihim Bi IḥsaaNin Ilaa Yawmid-Diin. Subḥāna Rabbil-ʿIzzati ʿAmmā Yaṣifūn Wa Salāmun ʿAlal-Mursalīn Wal-Ḥamdu Lillaahi Rabbil-ʿAalamīn

Maksudnya:

Terimalah dan relakanlah pemimpin terutama kami; Sayyidina Abu Bakar, Omar, Othman, Ali dan para sahabat Baginda semuanya, para tabi’in, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka sampai hari pembalasan. Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Maha Suci Tuhan (Mu) yang memiliki kebesaran dan kemuliaan dari sifat tercela. Salam sejahtera untuk para Rasul utusan, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.


45. Kemudian baca doa selepas al-Mathurat

Doa selepas mathurat adalah seperti berikut:

Doa al-Mathurat

doa al-mathurat

Allaahumma Inna Nas’aluka Lisaanan Rootiban Bidzikrika Wa Qolban Maf’uman Bisyukrika Wa Badanan Hayyinan Layyinan Bithoo’atika Allahumma Inna Nas-Aluka Iimaanan Kaamilan Wa Nas-Aluka ‘Ilman Naafi’an Wa Nas-Aluka Yaqiinan Shoodiqon Wa Nas-Aluka Diinan Qoyyiman Wa Nas-Alukal ‘Aafiyata Min Kulli Baliyyatin Wa Nas-Aluka Tamaama-Lghinaa ‘Anin-Nnaas Wahab Lanaa Haqiiqotal Iimaani Bika Hatta Laa Nakhoofa Wa Laa Narjuu Ghoiroka Wa Laa Na’buda Syai’an Siwaaka Waj’al Yadaka Mabsuuthotan ‘Alainaa Wa ‘Alaa Ahlinaa Wa Aulaadinaa Waam-Ma’anaa Birohmatika Wa Laa Takilnaa Ilaa Anfusinaa Thorfata ‘Ainin Wa Laa Aqolla Min Dzaalika Ya Ni’mal Mujiibu Wa Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin-Nnabiyyi-Lkariim Wa ‘Alaa Aalihi Wa Shohbihi Ajma’iin.

Maksud Doa al-Mathurat:

Ya Allah kurniakanlah kami lisan (lidah) yang lembut membasahi mengingati dan menyebut (nama-Mu), hati yang penuh segar mensyukuri (nikmat-Mu), serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada (perintah-Mu). Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap, dinn (cara hidup) yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka.

Kami mohon kepada-Mu Ya Allah kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami Ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak menyekutukan-Mu.

Berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri; walaupun hanya dalam sekelip mata atau lebih pendek dari masa itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan.

Selawat (berkat dan rahmat) dan restu Allah untuk junjungan kami Muhammad, nabi yang mulia, kepada keluarga Baginda dan para sahabat Baginda amnya.

Penutup

Al Mathurat pagi biasanya dibacakan pada waktu selepas subuh.

Ia merupakan satu himpunan zikir dan wirid yang diambil daripada Rasulullah SAW, yang disusun oleh Imam Hassan Al Banna.

Bagi seorang mukmin, masanya tidak boleh berlalu sia-sia dengan begitu sahaja.

Di waktu pagi dan petang, dia hendaklah sentiasa bertasbih, beristighfar, bertahmid dan berdoa kepada Allah SWT.

Firman Allah:

‘Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya’

— Surah Qaaf ayat 39

InsyaAllah, wirid, doa, zikir dan istighfar di dalam Al-Ma’thurat jika dibaca secara konsisten dan istiqamah akan memantapkan jiwa dan dapat mendidik hati agar sentiasa merindui Allah SWT di samping akan memberi kelapangan hidup dan kesihatan jasmani.

Semoga memberi kebaikan kepada kita semua

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

72 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
ansrdwabws
ansrdwabws
11 hari yang lalu

Terima kasih atas perkongsian ini tuan.

naza
naza
1 bulan yang lalu

tkasih tuan.semoga tuan menjadi ahli syurga firdaus.aamiin.

Zurin74
Zurin74
1 bulan yang lalu

Assalamualaikum. Alhamdulillah. Menjadi bacaan kepada saya pada setiap hari selepas subuh untuk diamalkan. Semoga mendapat pahala keberkatan di dunia dan di akhirat.

Suziana Muhammad
Suziana Muhammad
1 bulan yang lalu

Terima kasih atas inisiatif. Memudahkan saya utk merujuk setiap pagi. Semoga segala usaha diberkati Allah

Nadirah
Nadirah
2 bulan yang lalu

Alhamdulillah… terima kasih Tuan. Web ini menjadi rujukan saya untuk mengamalkan Al-Mathurat. Semoga segala urusan Tuan dipermudahkan Allat SWT.

Humairah
Humairah
2 bulan yang lalu

Alhamdulillah suka website ni untuk bacaan maksurat. Cuma mungkin boleh tambah baik untuk tambahkan terus bahagian yg untuk ditukarkan kepada bacaan maksurat diwaktu petang. Di bahagian “asbahna” mungkin sebelahnya boleh letakkan “amsaina” untuk bacaan waktu petang.

Nurul
Nurul
2 bulan yang lalu

Terima kasih atas perkongsian. Menjadi bacaan saya setiap pagi semasa ke tempat kerja :)

Wan Hamarudin B Wan Kamal
Wan Hamarudin B Wan Kamal
3 bulan yang lalu

Alhamdulillah…Semoga Allah Taala jua yang membalas di atas segala jasabaik Tuan….Aamiinnn…

Jat
Jat
3 bulan yang lalu

Alhamdulillah… sangat bermanfaat👍👍👍

Lily
Lily
3 bulan yang lalu

Alhamdulillah.. jazakallah Tuan.