TAHLIL RINGKAS (Doa Tahlil Arwah Lengkap Rumi)

Ini adalah panduan lengkap bacaan tahlil ringkas dan doa tahlil arwah.

Panduan ini disediakan secara tersusun untuk memudahkan anda mengikutinya. Semoga panduan ini membantu anda 

Dianjurkan mengadakan majlis bacaan tahlil dan doa arwah sebagai menghadiahkan pahalanya kepada si mati.

Bacaan Tahlil

Susunan bacaan tahlil ini adalah bersumberkan dari Kitab Majmu’ Syarif.

Saya juga menyertakan ejaan rumi dan terjemahan pada setiap bacaan.

Semoga susunan zikir, tahlil, dan doa tahlil berikut ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

1. Mulakan dengan ayat pembuka Al-Fatihah.

Tahlil Ringkas

 Ilaa Hadrotin-nabiyyi sollallaahu ‘alaihi wassallama wa alihi wasohbihi syai’un lillahi lahumul-faatihah 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”


2. Seterusnya baca Al-Fatihah.

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


3. Seterusnya baca Surah Al-Ikhlas (3 kali).

Qul Huwallāhu Aḥad. Allāhuṣ-Ṣamad. Lam Yalid Wa Lam Yūlad. Wa Lam Yakul Lahū Kufuwan Aḥad

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Dialah yang maha esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya.’” (3 kali).


4. Seterusnya Tahlil dan Takbir.

Tahlil Ringkas

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”


5. Seterusnya Surah Al-Falaq.

al falaq

Qul A‘Ūżu Birabbil-Falaq. Min Syarri Mā Khalaq. Wa Min Syarri Gāsiqin Iżā Waqab. Wa Min Syarrin-Naffāṡāti Fil-‘Uqad. Wa Min Syarri Ḥāsidin Iżā Ḥasad

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia mendengki.’”


 6. Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

Tahlil Ringkas

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”


7. Seterusnya membaca Surah An-Nas.

cara solat taubat

Qul A‘Ūżu Birabbin-Nās. Malikin-Nās. Ilāhin-Nās. Min Syarril-Waswāsil-Khannās. Allażī Yuwaswisu Fī Ṣudūrin-Nās. Minal Jinnati Wan-Nās

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.”Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.


8. Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

Tahlil Ringkas

 Laa ilaha illallaahu wallahuakbar 

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.


9. Seterusnya membaca surah Al-Fatihah.

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


10. Seterusnya membaca ayat awal surah Al-Baqarah.

Alif Lām Mīm. Żālikal-Kitābu Lā Raiba Fīh, Hudal Lil-Muttaqīn. Allażīna Yu’minūna Bil-Gaibi Wa Yuqīmūnaṣ-Ṣalāta Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūn. Wallażīna Yu’minūna Bimā Unzila Ilaika Wa Mā Unzila Min Qablik, Wa Bil-Ākhirati Hum Yūqinūn. Ulā’ika ‘Alā Hudam Mir Rabbihim Wa Ulā’ika Humul-Mufliḥūn

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad SAW) dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya. Merekalah orang orang yang beruntung.”


11. Seterusnya Al-Baqarah ayat 163.

Tahlil Ringkas

 Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim 

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha esa. Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang.”


12. Seterusnya membaca Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah ayat 255)

Allāhu Lā Ilāha Illā Huw, Al-Ḥayyul-Qayyūm, Lā Ta’khużuhū Sinatuw Wa Lā Naum, Lahū Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Man Żallażī Yasyfa‘U ‘Indahū Illā Bi’iżnih, Ya‘Lamu Mā Baina Aidīhim Wa Mā Khalfahum, Wa Lā Yuḥīṭūna Bisyai’im Min ‘Ilmihī Illā Bimā Syā’, Wasi‘A Kursiyyuhus-Samāwāti Wal-Arḍ, Wa Lā Ya’ūduhū Ḥifẓuhumā, Wa Huwal-‘Aliyyul-‘Aẓīm

Allah, tiada yang layak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafa’at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat menjaga keduanya. Dia maha tinggi lagi maha agung.”


13. Seterusnya Al-Baqarah ayat 284-286.

Lillāhi Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Wa In Tubdū Mā Fī Anfusikum Au Tukhfūhu Yuḥāsibkum Bihillāh, Fa Yagfiru Limay Yasyā’u Wa Yu‘Ażżibu May Yasyā’, Wallāhu ‘Alā Kulli Syai’in Qadīr

Āmanar-Rasūlu Bimā Unzila Ilaihi Mir Rabbihī Wal-Mu’minūn, Kullun Āmana Billāhi Wa Malā’ikatihī Wa Kutubihī Wa Rusulih, Lā Nufarriqu Baina Aḥadim Mir Rusulih, Wa Qālū Sami‘Nā Wa Aṭa‘Nā Gufrānaka Rabbanā Wa Ilaikal-Maṣīr

Lā Yukallifullāhu Nafsan Illā Wus‘Ahā, Lahā Mā Kasabat Wa ‘Alaihā Maktasabat, Rabbanā Lā Tu’ākhiżnā In Nasīnā Au Akhṭa’nā, Rabbanā Wa Lā Taḥmil ‘Alainā Iṣran Kamā Ḥamaltahū ‘Alallażīna Min Qablinā, Rabbanā Wa Lā Tuḥammilnā Mā Lā Ṭāqata Lanā Bih, Wa‘Fu ‘Annā, Wagfir Lanā, Warḥamnā, Anta Maulānā Fanṣurnā ‘Alal Qaumil-Kāfirīn

Maksudnya:

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.

(Surah Al-Baqarah ayat 284-286).


14. Seterusnya baca surah Hud ayat 73

Tahlil Ringkas

 Yaa Arhamar-RaaHimiiNar-hamna (ulang 3 kali) 

Wahai Tuhan yang maha kasih, kasihani kami,” (3 kali).

Tahlil Ringkas

 Rahmatullaahi Wa Barakaatuhuu ‘Alaykum Ahlal-Bayt, innahuu HamiiDum-Majiid 

Dan rahmat Allah serta berkah-Nya (kami harapkan) melimpah di atas kamu sekalian wahai ahlul bait. Sungguh Dia maha terpuji lagi maha pemurah,” (Surat Hud ayat 73).


15. Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 33.

Tahlil Ringkas

 InnaMaa YuriiDullahu Liyudz-hiba ‘Ankumur-Rijsa Ahlal-bayt Wa YuThahHiraKum That-Hiiraa 

Sungguh Allah berkehendak menghilangkan segala kotoran padamu, wahai ahlul bait, dan menyucikanmu sebersih-bersihnya,” (Surat Al-Ahzab ayat 33).


16. Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 56.

Tahlil Ringkas

 Innallaaha Wa Malaa ‘ikatahuu YuShalluuNa ‘Alan-Nabiyy, Yaa AyyuHalLaziina AamaNuu Sollu ‘Alaihi Wa SalliMuu TasLiiMaa 

Sungguh Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah shalawat untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”


17. Seterusnya selawat ke atas Nabi (3 kali).

 Allahumma Solli Afdhola Solatin ‘Alaa As ‘Adi MahLuuQotika HabiiBillah Sayyidina Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihi WasohBihi Wassalim, ‘AdaDa Ma’LuuMaTika WamiDaaDa KaliMaaTika KullaMaa ZakaRaKaz-ZaakiRuuNa Wa GhoFala ‘AnDzikRikal-GhooFiLunn 

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang menjadi Kekasih Allah, penghulu dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad dan kepada kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepadaMu”

 Allahumma Solli Afdholas-Solatin ‘Alaa As ‘Adi MahLuuQotika SyamSid-Dhuha Sayyidina Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihi WasohBihi Wassalim, ‘AdaDa Ma’LuuMatiKa WamiDaaDa KaliMaaTika KulLamaa ZakaraKaz-ZaaKiruuNa Wa GhoFala ‘AnZikRikal-GhooFiLunn 

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang menjadi penerang laksana matahari di waktu Duha, penghulu dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad dan kepada kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepadaMu”

 Allahumma Solli Afdhola Solatin ‘Alaa As ‘Adi MahLuuQotika Badrid-Dujaa Sayyidina Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihi WasohBihi Wassalim, AdaDa Ma’LuuMatika WamiDaaDa KalimaaTika KullaMaa ZakaRaKaz-ZaaKiruuNa Wa GhoFala ‘AnZikRikal-GhooFiLunn 

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang menjadi penerang laksana bulan purnama di waktu gelap, penghulu dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad dan kepada kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepadaMu”


18. Seterusnya salam ke atas Nabi

tahlil

 WasalLim WaroDhiyallahhu Taala ‘An AsHaaBi Sayyidina RasuulilLahi Ajmaiin 

Semoga Allah yang maha suci dan tinggi meredhai para sahabat dari pemimpin kami (Rasulullah).”


19. Seterusnya surah Ali Imran ayat 173 dan Surat Al-Anfal ayat 40.

tahlil

 HasbuNallahu Wani’mal Wakil. Ni’mal MauLaa Wani’man-Nassiir 

Cukup Allah bagi kami. Dia sebaik-baik wakil. (Surat Ali Imran ayat 173). Dia sebaik-baik pemimpin dan penolong,” (Surat Al-Anfal ayat 40).


20. Seterusnya Hauqalah.

hauqalah

 Walaa Haula WaLaa QuwwaTa ilLaa Billahil ‘Aliyyil ‘Adziim 

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung.”


21. Seterusnya baca Istighfar (3 kali).

tahlil

 Astagfirullahal-Adziim 

Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung.” (3 kali). (Allah) yang tiada tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terjaga. Aku bertobat kepada-Nya.”


22. Seterusnya baca ayat berikut.

tahlil

 Afdoluz-Zikri Fa’Lam AnNahu Laa ilaHa illalLahh 

Sebaik-baik zikir–ketahuilah–adalah lafal ‘La ilāha illallāh’, (tiada tuhan selain Allah)


 23. Seterusnya Tahlil 33 atau 100 kali.

tahlil

 Laa ilaHa illallaah 

Tiada tuhan selain Allah.” (100 kali).


 24. Seterusnya kalimah syahadah

tahlil

 Laa ilaHa illaallahu Muhammadur-Rasulullah, Sollallahu ‘Alaihi Wassalam 

“Tiada tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW utusan-Nya.”

tahlil

 ‘AlayHa NahYaa Wa ‘AlaiHaa NaMuuTu Wa ‘AlayHaa Nub ‘A-tsu ‘insyaaAllahu Taala Minal AamiNiin 

Dengan kalimat itu, kami hidup. Dengannya, kami wafat. Dengannya pula insya Allah kelak kami dibangkitkan termasuk orang yang aman.”

tahlil

 Al Fatihah! 


25. Di akhiri dengan al-Fatihah

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Selepas selesai tahlil, maka dibacakan pula doa arwah seperti di bawah

Bacaan Doa Arwah

Dibawah ini adalah doa arwah yang boleh dibacakan setelah selesai tahlil.

Doa ini saya cerakinkan untuk menambah ejaan rumi kerana majoriti pembaca panduan ini sukar/tidak mahir membaca tulisan arab.

Doa arwah yang pertama ini adalah khusus (diselitkan nama arwah secara khas).

Doa bermula dari sini sehingga doa penutup.

Mulakan doa dengan membaca Basmallah.

doa arwah

 Alhamdulillahi Rabbil-‘Alamin, Hamdan Yuwaafi Ni’mahu Wayukafi’u Mazidah, Ya Rabbana Lakal-hamdu Kama Yanbaghi Lijalali Wajhika Wa ‘Azimi Sulthonik 

doa arwah

 Allahumma Solli ‘Ala Sayyidina Muhammadin Solatan Tunjiina Bihaa Min Jamii’il Ahwali Wal-Aafaat, Wataqdhi-lana Biiha Jamii’al Haajat 

doa arwah

 Watut-thohirunaa Biha Min Jamii’is-Saiyyiat, Watarfa’unaa Biha Indaka A’lad-darojaat, Watuballighunaa Biha Aqsol-ghoyaat, Min Jamii’il khoiraati fil-hayaati Wa ba’dal Mamati 

doa arwah

 Allahumma Taqobbal Wa Awsil Tsawaaba Ma Qora’-nahu Minal Quranil-‘Azim 

doa arwah

 Wamas-taghfar naahu Min Qauli Astagfirullahal ‘Azim 

doa arwah

 Wamaa Hallalnaahu Min Qauli Laa Ilaaha Illallah. Wamaa Sabbahnahu Min Qauli Subhaanallah 

doa arwah

 Wamaa Sollainaahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Sollallahu ‘Alaihi Wasallama Fii Hazal-Majlisi Mubaraka Hadiyyatan Minna Waasilatan Warahmatan Minka Naazilatan Wabarakatan Syaamilatan Nuhdiihaa Wanuqoddimuhaa Ilaa Hadrotin-nabiyyi Muhammadin Sollallahu ‘Alaihi Wassalam 

doa arwah

 Summa Ilaa Jamii’i Ihwaanihi Minal Anbiya’i Wal Mursalin Wa Aalihi Wa Ashabihi Wa Azwaajihi Wa Zurriyaatihi Wa Ahli Baitihi Ajmain 

doa arwah

 Wattaa-bi’in Wataabi’it-taabi’iina Wal khulafaa’ir-roshidin Wal Aaimmatil Mujtahidina Wal Auliyaa’i Wassyuhadaa’i Wassolihina Wal ‘Ulamaa il-‘Amilin Wajami Masyaayi-khinaa Wa Asaatizanaa 

doa arwah

 Summa Ilaa Jamii’i Ahli Qubuuri Minal Muslimina Wal Muslimati Wal Mu’minina Wal Mu’minaati Min Masyaariqil Ardhi Wama-rgori-bihaa Barrihaa Wabajrihaa Aabaa inaa Wa Ummahaa-tiha Wa Ajdaadinaa Wajaddatina Wanakhussu Khususon Manij-tama’naa Hahunaa Bisababihi Wali’ajlihi 

Bacakan nama arwah diruangan bergaris “……”

Untuk Arwah Lelaki

doa arwah

 Wa Khususan Ilaa Ruuhi Al-marhumi …….(nama arwah)…… Wa Usulihi Wa Furuu-‘ihi Waman Yantasibu Ilaihi Ajmain 


Untuk Arwah Perempuan

doa arwah

 Wa Khususan Ilaa Ruuhi Al-marhumah …….(nama arwah)…… Wa Usuliha Wa Furuu-‘iha Waman Yantasibu Ilaiha Ajmain 


Untuk Ramai Arwah

 Allahummag-firlahum Warhamhum Wa ‘Afihim Wa’fu Anhum (*Ulang 3 Kali) 

doa arwah

 Allahumaj-‘al Qobuurohum Raudhotan Min Riyadhil-Jinaani Walaa Taj-‘al Qubuurohum Hufrotan Min Hufarin-niraani 

doa arwah

 Allahumma Bihaqqil Quranil ‘Azim Bijahi Kalamikal-Qodim, Aj’alillahumma Tsawaaba Zalika Ba’dal Qubuuli Fidaa-an Lahum Minan-nar Wasitran Lahum Minan-nar 

doa arwah

 Aj’alillahummal-Quran Ya Allahu Fi Quburihim Mu’nisan Lahum Wafil Qiyaamati Syaafi’an ‘Aalan-naar Sitran Wahijaaban Waj’alillahummal Jannata Ma’waahum 

doa arwah

 Allahumma Anzilil-Rahmata Wasy-syafaa Ata Walmaghfirati ‘Aala Jamii’i Ahli Qubuuri Minal Muslimiina Wal Muslimaat Wal Mu’miniina Wal Mu’minaat, Arfa’ Lahumud-darrojaati Wadho’if Lahumul Hasanaati Wakaffir ‘Anhumul Sayyiat 

doa arwah

 Wa Adkhil-Humul Jannah Ma’al Aabaa’i Wal Ummahaati 

doa arwah

 Rabbanag-firlanaa Wala Ikhwaaninal-Lazina Sabaquna Bil Imaani Rabbanaa Innaka Ra’ufur-rohim 

doa arwah

 Yaa Ayyatuhal-nafsul Mutma’innah, Irji’ie Ilaa Robbiki Rodhiyatan Mardhiyyah, Fad-khulii Fii Ibaadi, Wad-Khulii Jannati 

doa arwah

 Rabbanaa Aatina Fiddunyaa Hasanatan Wafil Aakhirati Hasanatan Waqinaa Aazaaban-narr 

doa arwah

 Wasallallahu ‘Aala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Aala Aalihi Wasohbihi Wassalam, Subhana Robbika Robbil ‘Izzati ‘Ammaa Ya Sifuun Wasalamun ‘Alal-Mursalin Wal Hamdulillahi Robbil ‘Aalamin 

 Al-Fatihah 

Seterusnya sambung dengan bacaan al-Fatihah dan doa penutup

Surah al-Fatihah

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Bacaan Doa Penutup

doa arwah

 Aamin Aamin Aamin Ya Rabbal ‘Aalamin, Rabbana Taqobbal Minna Du’a Anaa Innaka Antassami’ul Alim, Watub Alainaa Ya Maulaanaa Innaka Antat-tawwaburrahim, Walaa TuAa Khidznaa Bil ‘Azhoo’ihi Wal Jaraa’ihi Ya Karimm, Wa Aakhiru Da’waana Anilhamdulillahi Robbil ‘Aalamin. Taqobbalallu-minkum. (Minna Waminkum Taqobbal Yaa Karim) 


Maksud Doa

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, puji-pujian yang setimpal dengan nikmatNya, dan yang melengkapi nikmat yang bertambah-tambah. Wahai Tuhan kami, bagiMu segala pujian, puji yang selayaknya bagi keagunganMu. Yang Maha Mulia, kegagahan dan kebesaranMu.

Ya Allah, limpahkan selawat ke atas junjungan nabi kami Muhammad SAW dengan satu selawat yang menyebabkan kami selamat dari semua ketakutan dan malapetaka yang menyebabkan Engkau menunaikan semua hajat kami, yang menyebabkan Engkau mensucikan kami dari semua kejahatan yang menyebabkan Engkau mengangkat kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan Engkau menyampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.

Wahai Tuhanku, terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan al-Quran yang agung yang telah kami baca, bacaan istighfar kami dengan ungkapan ‘Aku Memohon Keampunan Keampunan Kepada Allah Yang Maha Agung’, bacaan tahlil kami dengan ungkapan ‘Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah’, bacaan tasbih kami dengan ungkapan ‘Subhanallah’, dan bacaan selawat kami atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW di majlis yang penuh berkat ini sebagai hadiah daripada kami, rahmat yang diturunkan dan keberkatan yang disampaikan kepada hadrat kekasih, junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan kepada semua saudaranya daripada golongan para Nabi dan Rasul, ahli keluarga, para sahabat, para isteri, zuriat-zuriat dan semua ahli baitnya, para tabi’in, pengikut tabi’in, Khulafa’ al-Rasyidin, para imam mujtahid di jalan Allah, para wali, para Syuhada’, orang-orang Soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para masyaikh dan guru-guru kami kami.

Kemudian kepada para ahli kubur dan golongan orang-orang Islam lelaki dan perempuan, dari golongan beriman lelaki dan perempuan, dan dari belahan sebelah timur dan barat, baik yang ada di darat mahu pun yang berada di lautan, khususnya kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kami, datuk-datuk kami, nenek-nenek kami, dan kepada orang yang menyebabkan kami semua dapat berkumpul di sini dan untuk keperluannya.

Dan khusus kepada al-marhum/al-marhumah ……………………………… dan usul serta cabangnya. Dan semua orang yang berhubung kait dengannya.

Ya Allah, berilah keampunan serta rahmat kepada mereka, dan berilah maaf dari kesalahan mereka (3X)

Ya Allah, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman syurga, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang-lubang neraka.

Ya Allah, dengan kebenaran al-Quran yang mulia dan kebesaran ungkapanMu yang Qadim, jadikan pahala tersebut selepas penerimaanMu sebagai tebusan untuk mereka dari api neraka dan penghalang dari api neraka.

Jadikan al-Quran di kubur sebagai peneman, di hari kiamat sebagai sebagai syafaat, di dalam syurga sebagai penghalang dan penghadang api neraka untuk mereka. Dan jadikan syurga sebagai tempat tinggal mereka.

Wahai Tuhanku! Turunkan rahmat, berikan syafaat dan keampunan kepada para ahli kubur dari golongan orang-orang Islam lelaki dan perempuan dan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, angkatlah darjat mereka, gandakan ganjaran mereka, hapuskan kesalahan dan dosa mereka, gandakan kebaikan mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga bersama-sama bapa dan ibunya.

Wahai Tuhan kami! Ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMU.

Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu!) Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Dan masuklah ke dalam SyurgaKu!

Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.

Semoga rahmat Allah dan kesejahteraan selalu tercurah kepada junjungan kami iaitu Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya.

Maha suci Tuhanmu yang mempunyai kemulian dari apa yang disifatkan (dituduhkan oleh orang kafir), salam sejahtera semoga tercurah kepada para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.

Alfatihah!


Maksud Doa Penutup

Perkenankanlah permintaan kami ya Allah, wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam.

Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkaulah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.

Janganlah Engkau mengenakan kami dosa-dosa besar, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri doa ini dengan segala pujian bagi Mu Allah Tuhan semesta Alam.

Semoga Allah menerima doa kita semua.

Doa Tahlil Arwah (Umum)

Doa arwah yang umum adalah seperti berikut:

doa arwah
doa arwah
doa arwah
doa arwah

Surah al-Fatihah

surah al fatihah

Bacaan Doa Penutup

doa arwah

Maksud Doa

Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang memadai dan menyamai akan pertambahan segala nikmatNya.

Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpu segala pujian sebagaimana layak bagi kebesaran pemerintahanMu. Ya Allah, kami pohonkan selawat dan salamMu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebagai selawat yang melepaskan diri kami dari bala bencana, Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, dan selawat itu engkau bersihkan kami dari segala keburukan dan Engkau angkatkan kami disisiMu setinggi darjat dan Engkau sampaikan ke hujung harapan dan cita-cita kami dari segala kebaikan semasa kami hidup dan selepas mati.

Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengira pujian kami ke atasMu sebagaimana Engkau puji ke atas diriMu, maka kepadaMu segala pujian sehingga Engkau redhai dan untukMu pujian apabila Engkau redha dan untukMu pujian selepas Engkau redha. Ya Allah pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di permulaan dan pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di hari penghabisan dan pohon selawat ke atas Nabi Muhammad setinggi-tingginya sehingga hari kiamat dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sehingga diwarisi bumi dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris.

Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah dan terimalah pahala bacaan yang kami baca daripada kitab Al-Quran yang agong, dan pahala bacaan yang kami tahlilkan dari “La ilaha illallah” dan pahala bacaan istighfarnya dan pahala bacaan zikir dari sebutan “Ya Allah” dan pahala selawat dan salam kami ke atas Nabi Muhammad pada saat yang berkat ini sebagai hadiah dari kami sebagai penghubung dan ia sebagai rahmat dariMu yang turun membawa berkat yang meliputi, juga sebagai sedekah yang diterima, dikemukakan dan dihadiahkan kehadrat penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. kemudian kepada roh-roh para isterinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikan hingga hari kiamat.

Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah, penyelamat, pendinding dan penebus mereka dari api neraka. Ya Allah, ampunilah, kasihanilah, sihatkanlah dan maafkanlah mereka. Kemudian berikanlah pahala sedemikian juga kepada roh-roh ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa dan guru-guru kepada ibubapa kami seterusnya sekelian orang Islam dari timur ke barat.

Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan kami dan rakan ibubapa kami juga dengan sekelian yang hadir dan ibubapa mereka semuany berada dalam rahmat dan kasih sayang. Masukkan kami dan mereka ke dalam syurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, penganugerahan yang mengindahkan langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Ya Allah, pohon pindahkan dari mereka kesempitan lubang kubur dan lahad kepada syurga abadiMu, kepada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk bersama orang-orang yang mendapat nikmat yang terdiri dari para-para Nabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih dan Orang-orang yang mendampingi mereka dengan baik, Wahai Tuhan Yang Amat Kasih Sayang.

Dan Allah telah beri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Al-Fatihah

Hukum Tahlil

Biasanya timbul soalan berikut:

Apakah hukum mengadakan tahlil?

Ini adalah jawapan dari Mufti Wilayah Persekutuan, Dato’ Zulkifli Mohamad Al-Bakri:

Amalan membaca yasin, tahlil dan kenduri arwah seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam kita di Malaysia merupakan salah satu daripada permasalahan khilafiah.

Berkenaan isu ini, Mesyuarat Panel Kajian Syariah (Panel Pakar Syariah) yang bersidang pada 23 – 25 Februari 2006 telah bersetuju memutuskan bahawa:

  • Amalan membaca yasin, tahlil dan kenduri arwah merupakan perkara khilafiah yang tidak perlu diperbincangkan secara meluas kerana ia boleh mencetuskan kekeliruan dan perpecahan masyarakat.
  • Mesyuarat mengesyorkan supaya JAKIM, JAIN dan Jabatan Mufti memperbanyakkan agenda penerangan kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai isu khilafiah dengan pendekatan secara hikmah melalui penulisan, terjemahan buku, khutbah, kurikulum program takmir masjid dan wacana.
  • JAKIM dengan kerjasama agensi berkaitan hendaklah memberi teguran kepada individu-individu tertentu supaya isu khilafiah ini tidak diperbesarkan.

Amalan tahlil merupakan gabungan antara bacaan ayat dan surah daripada al-Quran, zikir kepada Allah SWT yang merangkumi tasbih, tahmid, takbir dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta memberi makan kepada orang ramai.

Semua perkara tersebut merupakan amalan yang disyariatkan di dalam Islam.

Dalam satu haditih yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Salam RA, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: 

Wahai manusia, sebarkanlah salam, jamukanlah makan (kepada orang ramai) dan bersembahyanglah ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam Syurga dengan sejahtera.

Begitu juga, berdoa kepada mereka yang telah meninggal dunia adalah sesuatu yang digalakkan Islam sepertimana yang disebut oleh al-Quran maksudnya: 

Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).

(Surah Muhammad : 19)

Kami meraikan ‘uruf dan adat setempat yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam di sini sejak sekian lama.

Maka, kami menerima pengamalan tersebut selagimana amalan tersebut tidak mengandungi perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan dilaksanakan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

Penutup: Tidak Perlu Bertengkar Mengenai Hukum Tahlil

Ulama silam telah membahaskan secara panjang lebar tentang isu-isu ranting seperti bacaan tahlil.

Hasilnya, ada para ulama berpendapat bahawa tahlil dibolehkan, tetapi terdapat juga pandangan ulama lain tidak sebegitu.

Mereka berbeza pendapat dalam suasana harmoni.

Maka sikap berlapang dada dan bertoleransi adalah sifat yang paling baik yang perlu kita amalkan.

Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

279 Comments
Komen Terbaru
Komen Terdahulu Paling disukai
Inline Feedbacks
View all comments
Abdul Aziz
Abdul Aziz
6 hari yang lalu

Assalamu alaikum
Tuan , semoga Tuan di beri masa luang untuk hasilkan Tahlil versi PDF , kerana sesuai untuk offline kerana beberap kawasan di sabah , malaysia masalah internet …

Terima kasih
Jazakallah

Yus
Yus
30 hari yang lalu

Terima kasih ustaz diatas ilmu yg dicurahkan

Johari bin Bakri
Johari bin Bakri
1 bulan yang lalu

Alhamdulillah…sangat bermanfaat buat kami sekeluarga
Mohon izin untuk mengamalkannya dan kami berterima kasih semuga tuan sekeluarga dipermudahkan segala urusan dunia serta akhirat, Amin ya rabb

Mohd Syahrilnizam Bin Tarmizi
Mohd Syahrilnizam Bin Tarmizi
2 bulan yang lalu

Alhamdulillah syukur, terima kasih atas perkongsian. Semoga Allah merahmati tuan sekeluarga.

Hamba Nur Cahaya
Hamba Nur Cahaya
2 bulan yang lalu

Salam, Jika ada dalam format PDF, lagi baik tuan untuk dikongsikan. Semoga bermanfaat dan menjadi sumber ladang pahala yang berterusan buat Admin..

Yusainee
Yusainee
2 bulan yang lalu

Terima kasih tuan atas perkongsian ini. Semoga Allah membalas tuan dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Aaaamiiiinn.

emi
emi
2 bulan yang lalu

terima kasih.. saya mohon utk mengamalkannya.

AWANG ABD LIZA AWG ADI
AWANG ABD LIZA AWG ADI
3 bulan yang lalu

Alhamdulillah…sgt bermanfaat
Mohon izin untuk mengamalkannya…..terima kasih dan semuga di permudahkan segala urusan

Faizal Ambiah
Faizal Ambiah
3 bulan yang lalu

Alhamdulillah…sgt bermanfaat
Mohon izin untuk mengamalkannya…..terima kasih

Amirul Affwan
Amirul Affwan
3 bulan yang lalu

Boleh beri dalam bentuk pdf tak? Untuk dijadikan sebagai amalan harian memandangkan sudah bulan Ramadhan ni .