DOA KHATAM QURAN (Panduan Lengkap Rumi)

DOA KHATAM QURAN

Ini adalah panduan lengkap bacaan Doa Khatam Quran versi ringkas dan versi lengkap yang dipermudahkan dengan transliterasi RUMI.

Anda akan dibimbing secara lengkap untuk membaca doa penutup al Quran ini secara lengkap.

Semoga bermanfaat

Dari mana asal usul dan apa hukum doa khatam Quran ini?

Sebenarnya doa ini tidaklah tsabit dalam mana-mana riwayat sebagai doa khatam al-Quran yang warid daripada Rasulullah S.A.W.

Meskipun begitu, dari sudut makna-makna yang terkandung di dalam doa ini ia merupakan doa yang amat baik. Justeru, semata-mata pengamalan membaca doa di atas ini berasaskan konsep keumuman berdoa maka ianya adalah dibolehkan.

Bahkan antara waktu yang dianggap sebagai mustajab untuk berdoa kepada Allah S.W.T ialah selepas khatam al-Quran. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk tawassul dengan amal salih.

Doa ini adalah versi ringkas dan pendek, sesuai dibacakan selepas membaca beberapa surah pendek ataupun selepas latihan Iqra’. Ia selalunya di ajarkan kepada anak-anak dalam kelas fardhu ain (KAFA).

Doa Khatam Quran Ringkas
Doa Khatam Quran Ringkas
Doa Khatam Quran Ringkas

Allahumma Arhamna Bil-Qur’an

Waj’alhu Lana Imāmaw Wa Nūraw Wa Hudaw Wa Raḥmah

Allahumma Dzakkirna Minhu Mā Nusiyna 

Wa’allimna Minhu Mā Jahilnā 

Warzuqnā Tilāwatahu Ānā’a Al-Layli Wa Aṭrāfan-Nahār 

Waj’alhu Lanā Ḥujjatan Yā Rabb Al-‘Ālamīn

Maksudnya

Ya Allah rahmatilah kami dengan al-Quran, dan jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, serta rahmat bagi kami. Ya Allah ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami dilupakan, dan ajarkan kami darinya apa yang kami jahil serta rezekikanlah kami untuk membacanya siang dan malam, dan jadikanlah ia sebagai hujah kepada kami wahai Tuhan sekalian alam.

Doa ini adalah lebih panjang berbanding versi ringkas. Doa ini dibacakan selepas berjaya menyelesaikan atau menamatkan bacaan kesemua surah al Quran (khatam).

Perkataan Khatam (ختم) itu sendiri membawa maksud menutup atau tamat, jadi doa khatam Al-Quran ini merujuk kepada satu doa yang dibaca apabila seseorang itu telah berjaya menamatkan 30 Juzuk al Quran secara bacaan atau hafazan.

Secara lebih tepat, definisi Khatam al-Quran adalah membaca al-Quran dari surah al-Fatihah hingga al-Nas, sama ada dalam majlis formal atau tanpa majlis.

Bacaan doa khatam quran lengkap ini adalah seperti berikut:

Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran
Doa Khatam Quran

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm

Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ḥamdan Shākirīn. Wal-‘Āqibatu Lil-Muttaqīn. Waṣ-Ṣalātu Was-Salāmu ‘Alā Rasūlinā Muḥammad Wa Ālihi Wa Ṣaḥbihi Ajma’īn.

Allāhumma Rabbanā Taqabbal Minnā Innaka Anta As-Samī’ul-‘Alīm. Wa Tub ‘Alaynā Innaka Anta At-Tawwāb Ar-Raḥīm. Wahdinā Wa Waffiqnā Ilā Al-Ḥaqqi Wa Ilā Ṣirāṭin Mustaqīm. Bi-Barakatil Qur’ānil ‘Aẓīm.

Allāhumma Arḥamnā Bil-Qur’ān. Wa-J‘Alhu Lanā Imāmaw Wa Nūraw Wa Hudaw Wa Raḥmah. Allāhumma Dzakkirnā Minhu Mā Nusīyna. Wa ‘Allimnā Minhu Mā Jahilnā. Wa Rzuqnā Tilāwatahu Ānā’a Al-Layli Wa Aṭrāfan-Nahār. Wa J‘Alhu Lanā Hujjatan Yā Rabbal-‘Ālamīn.

Allāhumma Zayyinnā Bi-ZīnatiL Qur’ān. Wa Akrimnā Bi-KarāmatiL Qur’ān. Wa Sharifnā Bi-SharāfatiL Qur’ān. Wa Albissnā Bi-Khil’atiL Qur’ān. Wa Adkhilnā Al-Jannata Bi-Shafā’atil Qur’ān. Wa ‘Āfinā Min Kulli Balā’i Ad-Dunyā Wa ‘Adhābi Al-Ākhirati Bi-Ḥurmatil-Qur’ān.

AllāhummaJ‘Alil-Qur’āna Lanā Fid-Dunyā Qarīnan Wa Fil-Qabri Mūnisa. Wa Fil-Qiyāmati Shafī‘An Wa ‘Ala-Ṣirāti Nūran. Wa Ilā Al-Jannati Rafīqan Wa Mina-Nāri Sitran Wa Ḥijāban. Wa Ilā Al-Khayrāti Kullihā Dalīlan Wa Imāman. Bi-Faḍlika Wa Jūdika Wa Karāmika Yā Karīm.

Allāhummahdinā Bi-Hidāyatil Qur’ān. Wa Najjinā Minan-Nirān Bi-Karāmatil Qur’ān. Warfa‘ Darajātinā Bi-FaḍīlatiL Qur’ān. Wa Kaffir ‘Annā Sayyi’ātinā Bi-Tilāwatil Qur’ān. Yā Dzal-Faḍli Wa Al-Iḥsān.

Rabbana Ātinā Fid-Dunyā Ḥasanatan Wa Fil Ākhirati Ḥasanatan Wa Qinā ‘Adzāban-Nār. Wa Ṣallallāhu ‘Alā Sayyidinā Muḥammad Wa ‘Alā Ālihi Wa Ṣaḥbihi Wa Sallam.

Subḥāna Rabbika Rabbil ‘Izzati ‘Ammā Yaṣifūn. Wa Salāmun ‘Alal Mursalin. Walḥamdu Lillāhi Rabbil ‘Ālamīn.

Maksudnya

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, pujian orang-orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selawat dan salam ke atas rasul kita Muhammad dan juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Ya Allah, Tuhan kami terimalah doa kami dan amalan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Mengasihi. Tunjuki dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat al-Quran.

Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan dengan al-Quran dan jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari al-Quran dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi al-Quran dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan jadikanlah al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami. Wahai Tuhan pelihara sekalian alam.

Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan al-Quran, muliakan kami dengan kemuliaan al-Quran, dan serikan kami dengan pakaian martabat al-Quran, dan masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat al-Quran, selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab akhirat dengan berkat kehormatan al-Quran.

Ya Allah, jadikanlah al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai kawan yang mesra dan di dalam kubur sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pelindung dari api neraka, dan jadikanlah al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan, dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat al-Quran dan jadikannya sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari al-Quran dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi al-Quran dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan jadikanlah al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami. Wahai Tuhan pelihara sekalian alam.

Ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk al-Quran, selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan al-Quran, tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan al-Quran, dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca al-Quran, ya Allah, Tuhan Yang Empunya segala macam kelebihan dan ehsan.

Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Allah mencucuri rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad ﷺ serta keluarga dan sahabat-sahabat Baginda sekalian. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan dan selamat sejahtera kepada sekalian rasul. Dan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Mengkhatamkan Quran adalah satu ibadah yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Berikut adalah panduan mengenai adab dan persiapan sebelum, semasa, dan selepas mengkhatamkan Quran.

1. Membaca dengan niat yang Ikhlas kerana Allah

“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan.”

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Setiap ibadah dalam Islam mesti dimulakan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT.

Niat ini adalah asas utama dalam memastikan amalan tersebut diterima oleh Allah. Tanpa niat yang ikhlas, amalan tersebut boleh menjadi sia-sia dan tidak mendapat ganjaran di sisi Allah.

2. Pastikan diri dalam keadaan suci

“Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci.”

(Hadis Riwayat Al-Hakim)

Kesucian jasmani dan rohani adalah syarat penting dalam membaca Quran. Berwudhu sebelum memegang Quran adalah wajib dalam mazhab Syafie. Ia menunjukkan penghormatan kita terhadap Kitab Suci ini. Ia juga membantu kita berada dalam keadaan yang tenang dan khusyuk.

3. Persiapan Mental

“Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.”

(Surah Ar-Ra’d: 28)

Menghadirkan hati yang tenang dan fikiran yang fokus adalah penting sebelum memulakan bacaan Quran. Gangguan fikiran boleh menghalang kefahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat yang dibaca.

1. Membaca dengan Tartil

 “Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil (perlahan-lahan).”

(Surah Al-Muzzammil: 4)

Tartil bermaksud membaca dengan perlahan-lahan dan jelas, menyebut setiap huruf dengan betul dan tidak tergesa-gesa. Bacaan tartil membantu dalam penghayatan dan kefahaman terhadap makna ayat-ayat yang dibaca.

Imam Al-Ghazali menekankan kepentingan tartil dalam membaca Quran agar kita dapat merenung dan memahami mesej yang disampaikan.

2. Menghadap Kiblat

“Kebaikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah bagi orang yang beriman kepada Allah…”

(Surah Al-Baqarah: 177)

Menghadap kiblat semasa membaca Quran adalah adab yang menunjukkan penghormatan dan ketundukan kita kepada Allah. Ia juga mengarahkan fokus kita kepada tujuan ibadah tersebut, iaitu mendekatkan diri kepada Allah.

3. Menghayati Makna Bacaan

 “Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran.”

(Surah Sad: 29)

Menghayati atau mentadabbur makna ayat-ayat Quran adalah tujuan utama membaca Kitab Suci ini.

Dengan menghayati makna, kita dapat memahami mesej dan pengajaran yang ingin disampaikan oleh Allah, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

4. Berdoa

“Apabila kamu telah menyelesaikan solat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk dan berbaring. Apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah solat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

(Surah An-Nisa: 103)

Berdoa selepas membaca Quran adalah cara untuk memohon kepada Allah agar diberi kefahaman dan kekuatan untuk mengamalkan ajaran yang dipelajari. Doa juga merupakan bentuk pengakuan kita bahawa hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk dan hidayah.

1. Bersyukur

 “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.”

(Surah Ibrahim: 7)

Bersyukur adalah cara kita mengakui nikmat dan kurniaan Allah. Dengan mengkhatamkan Quran, kita telah menyelesaikan satu amalan yang mulia dan besar pahalanya.

Bersyukur kepada Allah atas peluang dan kekuatan yang diberikan untuk mengkhatamkan Quran akan menambah lagi keberkatan dalam hidup kita.

2. Membaca Doa Khatam Quran

Doa khatam Quran adalah ungkapan syukur dan permohonan kepada Allah agar keberkatan dan rahmat Quran sentiasa menyertai kita. Doa ini juga memohon agar Allah mengingatkan kita kepada ajaran Quran dan memberikan kekuatan untuk terus mengamalkannya.

Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang doa khusus setelah khatam Al-Quran. Namun, banyak ulama yang mengamalkan doa-doa tertentu berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi’in

3. Turut melakukan amalan-amalan Lain

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

(Surah Fatir: 29)

Mengkhatamkan Quran bukan bermakna tamat, tetapi seharusnya menjadi permulaan kepada penghayatan yang lebih mendalam.

Teruskan membaca, mengkaji, dan mengamalkan ajaran Quran dalam kehidupan seharian untuk mendapatkan ganjaran dan keberkatan yang berterusan.

Berikut adalah beberapa persiapan yang boleh dilakukan oleh anda untuk dapat khatam dengan lebih baik

1. Tingkatkan Keimanan

 “Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.”

(Surah At-Tahrim: 8)

Memperbanyakkan ibadah seperti solat sunat, zikir, dan puasa sunat membantu meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Taubat dan istighfar membersihkan jiwa dari dosa dan menyiapkan hati untuk menerima hidayah dari Quran.

2.  Fokus dan Komitmen

 “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.”

(Surah Al-Asr: 1-3)

Tetapkan jadual bacaan yang konsisten dan berdisiplin. Fokus dan komitmen dalam membaca Quran membantu kita menyelesaikan bacaan dengan baik dan memahami isi kandungannya.

3. Motivasi Diri

 “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka dia akan memperoleh satu kebaikan dan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya.”

(Hadis Riwayat At-Tirmizi)

Mengingati ganjaran dan kelebihan mengkhatamkan Quran memberi motivasi tambahan untuk terus beristiqamah dalam bacaan. Ganjaran pahala yang besar menjadi pendorong untuk kita terus berusaha mengkhatamkan Quran.

Dengan mengikuti adab-adab ini dan melakukan persiapan yang rapi, diharapkan proses mengkhatamkan Quran akan menjadi lebih bermakna dan mendapat barakah.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memudahkan proses mengkhatamkan Al-Quran dalam masa satu bulan

Untuk menamatkan bacaan Al Quran dalam sebulan (satu kali), anda boleh membahagikan 20 muka surat kepada 5 sesi sembahyang.

Dengan kata lain, setiap sesi sembahyang sama dengan 4 muka surat Al Quran.

Biasanya, membaca 4 muka surat hanya mengambil masa kira-kira 10 – 15 minit.

 • Subuh = 4 Muka Surat
 • Zohor = 4 Muka Surat
 • Asar = 4 Muka Surat
 • Maghrib = 4 Muka Surat
 • Isyak = 4 Muka Surat

Untuk menamatkan bacaan Al Quran dalam sebulan (dua kali), anda boleh membahagikan 40 muka surat kepada 5 sesi sembahyang.

Dengan kata lain, setiap sesi sembahyang sama dengan 8 muka surat Al Quran.

Biasanya, membaca 8 muka surat hanya mengambil masa kira-kira 20 – 25 minit.

 • Subuh = 8 Muka Surat
 • Zohor = 8 Muka Surat
 • Asar = 8 Muka Surat
 • Maghrib = 8 Muka Surat
 • Isyak = 8 Muka Surat

Untuk menamatkan bacaan Al Quran dalam sebulan (tiga kali), anda boleh membahagikan 60 muka surat kepada 5 sesi solat.

60 muka surat sama dengan 3 Juzuk Al Quran. Dengan kata lain, setiap sesi sembahyang sama dengan 12 muka surat Al Quran.

Biasanya, membaca 12 muka surat hanya mengambil masa kira-kira 30 – 40 minit.

 • Subuh = 12 Muka Surat
 • Zohor = 12 Muka Surat
 • Asar = 12 Muka Surat
 • Maghrib = 12 Muka Surat
 • Isyak = 12 Muka Surat

Tips Lain

1. Membaca Sebelum dan Selepas Solat:

Anda boleh juga membaca 2 muka surat sebelum solat dan 2 muka surat selepas solat. Ini akan membantu anda mengurus masa dengan lebih baik dan memastikan anda tidak tergesa-gesa dalam bacaan

2. Isi Waktu Luang dengan Membaca Al-Quran

Manfaatkan masa lapang seperti menunggu waktu solat, rehat tengah hari, atau sebelum tidur untuk membaca beberapa muka surat Al-Quran. Dengan cara ini, anda dapat menambah jumlah muka surat yang dibaca setiap hari

3. Membuat Target Harian

Buat target bacaan harian dan catat pencapaian anda setiap hari. Ini membantu memastikan anda konsisten dan tidak tertinggal dari jadual yang dirancang

Mengkhatamkan Quran merupakan satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam dan mempunyai banyak kelebihan yang dijelaskan dalam hadis dan ayat-ayat Quran. Berikut adalah beberapa kelebihan mengkhatamkan Quran kepada mereka yang melakukannya

1. Mendapat Syafaat di Hari Kiamat

Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al-Quran, keranana sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.” (HR. Muslim).

Membaca dan mengkhatamkan Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Syafaat ini bermaksud pertolongan dan bantuan daripada Al-Quran kepada orang yang membacanya dengan ikhlas dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

2. Mendapat Rahmat dan Ketenteraman

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi rahmat, dan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah pun akan menyebut (memuji) mereka di hadapan makhluk yang ada di dekat-Nya.” (HR. Muslim).

Orang yang mengkhatamkan Quran dan melibatkan diri dalam majlis-majlis ilmu akan mendapat ketenangan hati, rahmat dari Allah, dan pujian dari Allah di hadapan malaikat dan makhluk yang lain

3. Amalan yang Dicintai Allah SWT

Ibnu Abbas RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi).

Mengkhatamkan Quran secara berterusan dan mengulanginya merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ia menunjukkan komitmen dan kecintaan seseorang terhadap Al-Quran serta kepatuhan kepada ajaran Islam.

4. Menjadi Teman di Akhirat

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat dzikir yang lain kepada-Ku dan meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta.” (HR. Al-Baihaqi).

Membaca dan mengkhatamkan Quran dengan konsisten akan menjadikan Al-Quran sebagai teman setia yang akan menemani kita di akhirat dan memberikan balasan terbaik dari Allah melebihi apa yang diminta oleh orang lain dalam doa dan zikir.

5. Mendapat Pahala Berlipat Ganda

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka dia akan memperoleh satu kebaikan dan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya.” (HR. At-Tirmizi).

Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan mendapat ganjaran pahala sepuluh kali ganda. Mengkhatamkan Quran bermakna kita telah membaca ribuan huruf yang masing-masing membawa ganjaran besar dari Allah.

Penutup

Sentiasalah berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan keazaman untuk mengkhatamkan Al-Quran. Berdoa juga agar diberi kefahaman dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian.

Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan anda dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan dengan lebih teratur dan konsisten.

Semoga usaha ini diberkati dan mendapat ganjaran yang besar dari Allah SWT.

Rujukan

 1. Asal usul doa khatam al Quran, Rumaysho.com [pautan]
 2. Al-Kafi #1277: Manakah Lebih Tepat Dalam Doa Khatam Al-Quran : Sebutan Nasiina Atau Nussiina? — Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan [pautan]
Photo of author

Muhamad Naim

Bertugas sebagai pendidik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Telah menubuhkan dan menulis di web akuislam.com semenjak tahun 2010. Saya berharap laman web ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga Allah redha.

Suka Apa Yang Anda Baca?

Daftarkan nama dan email anda untuk mendapatkan panduan dan perkongsian berkualiti terus ke inbox anda secara PERCUMA!Privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak bertolak ansur dengan spam dan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga.

Tinggalkan Komen Anda..

DAFTAR NOTIFIKASI DI SINI..
Maklumkan saya jika terdapat:
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments